מבזק מס מספר 33 - 

מיסוי בינלאומי  11.8.2003

חברה נשלטת זרה – ניכוי במקור לחנ"ז כשיעור מס לעניין סעיף 75ב'. - 11.8.2003

כזכור, אחד מהתנאים לפיהם לא תהא הכנסה פסיבית ב"חברה נשלטת זרה" בת חיוב כדיבידנד רעיוני הינה היותה נשוא להטלת מס בשיעור של 20% לפחות. עיון בנוסחו של סעיף 75ב' לפקודה (חברה נשלטת זרה), בהקשר להגדרת שיעור המס החל, בצירוף הקביעה המופיעה בהתניה בדבר שיעור המס – "על הכנסתו הפסיבית במדינות החוץ…", מקים פרשנות אפשרית, אשר תכלית כלכלית יש גם יש עמה, לפיה ניכוי מס במקור בו נשאה חברה נשלטת זרה ייחשב כשיעור מס.

אמור לפיכך כי במקרה בו מהכנסתה הפסיבית של חברה נשלטת זרה נוכה מס במקור בשיעור העולה על 20%, הרי שהכנסה זו לא תיחשב כ"הכנסה פסיבית" לעניין סעיף 75ב', ולא יחולו בעניינה הוראות הסעיף האמור בדבר חלוקת דיבידנד רעיונית. למען הבהירות נציין כי עמדה זו טרם נבחנה על ידי נציבות מס הכנסה.

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה