מבזק מס מספר 33 - 

מיסוי ישראלי  11.8.2003

שימוש עצמי בשינוי ייעוד לדירות להשכרה בידי קבלן – סיום תוקפה של הוראת השעה בדבר פטור ממס - 11.8.2003

תקנה 1 לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו – 1976 (להלן: "התקנה") קובעת כי השכרת דירה, הפטורה ממס לפי סעיף 31(1) או (2) לחוק מע"מ (השכרה למגורים), בידי הקבלן אשר בנה את אותה הדירה, תיחשב כשימוש לצורך עצמי במועד ההשכרה, ולפיכך תחוייב במס ערך מוסף באותו מועד. לאור ההאטה בשוק הנדל"ן והמצב הכלכלי בענף זה, בחודש ינואר 2002 הותקנה הוראת שעה, אשר לפיה, התקנה לא תחול בהשכרת דירת מגורים כאמור לעיל אשר הושכרה למגורים בתקופה שבין 15.8.2001 לבין 15.8.2003.

 אחד מתנאי תחולת התקנה הינו כי תקופת ההשכרה המצטברת לא תעלה על 24 חודשים

(לאחר 24 חודשים יקום אירוע המס – שימוש לצורך עצמי).

נזכיר כי באחרונה ניתן פסק הדין בעניין החברה לפיתוח קריית החינוך בעלי, בו אומצה על ידי בית המשפט עמדת מנהל מס ערך מוסף לפיה יש לראות בהשכרה כשימוש עצמי.

אמורלפיכךכידירתמגוריםשנבנתהעלידיקבלן, ותושכר על פי פרשנות ראויה,עדליום15.8.2003,לרבות לצדדים קשורים, לאתיחשבכשימושלצורךעצמיולכןלאתיחשבכאירועמס,זאת כלעודלאהוארךתוקףהוראתהשעהלתקופהנוספת.

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה