מבזק מס מספר 34 - 

מיסוי ישראלי  18.8.2003

בסיס דיווח מזומן מצטבר - 18.8.2003

לאחרונה פרסמה נציבות מס הכנסה חוזר נוסף שעניינו דיווח לצורכי מס בשיטת מזומן (ראה לעניין זה חוזרי מס הכנסה 39/93 וחוזר 12/94). בחוזר זה מבהירה נציבות מס הכנסה את עמדתה, לפיה במקרים בהם הדוחות הכספיים ערוכים בשיטה המצטברת אין לאפשר לחברה לדווח בדוח ההתאמה לצורכי מס על הכנסותיה החייבות בשיטת המזומן. גם במקרים בהם מחויב הנישום על פי הוראת חוק או תקנה לערוך את הדוחות הכספיים בשיטה המצטברת לא יהא הנישום רשאי לערוך את דוח ההתאמה למס בשיטת מזומן. יש להדגיש כי הנציבות איננה שוללת (ואינה יכולה לעשות כן לאור פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין קבוצת השומרים), ניהול ספרים על פי השיטה המצטברת, תוך דיווח לצורכי מס על בסיס מזומן, כל עוד הדוח החשבונאי ערוך על בסיס מזומן.

בחוזר הבהירה הנציבות כי תחולתו הינה לגבי דוחות התאמה למס שיוגשו לשנת המס 2003 ואילך, בעוד שלגבי שנות מס קודמות תיבחן תחולתו רק אם יש שוני מהותי בהכנסה החייבת בין שתי השיטות. בהקשר לחברות המחויבות על פי דין להגיש דוחות בבסיס מצטבר, תחולת החוזר רטרואקטיבית, לגבי שנים שבהן טרם נקבעה שומה סופית.

עולה מן האמור בחוזר, כי בשונה מן העמדה הבסיסית של הנציבות, שלא באה לידי ביטוי כלשונה בחוזר זה, כי כל עוד הדוחות הכספיים ערוכים על בסיס מזומן, אף שלא בהכרח לפי כללי החשבונאות "המקובלים", תוך מתן חוות דעת "בלתי מסויגת" בדוח המבקרים, יותר לחברה לדווח לצורכי מס על בסיס מזומן. 

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה