מבזק מס מספר 34 - 

מיסוי בינלאומי  18.8.2003

חובת הגשת דין וחשבון – הוראת שעה בנושא נאמנות - 18.8.2003

בימים אלו (28.7.2003) נתקבלה הוראת שעה לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (להלן: "התקנות"). כזכור, במבזק מס מספר 11, מיום 16.2.2003, התייחסנו לסעיף 131(א)(5ב) הקובע כי תושב ישראל יהא חייב בהגשת דוח אם יצר בשנת המס נאמנות או קיבל מכספי נאמנות סכום העולה על 100,000 ₪, וכן הנהנה או המוטב לכספי הנאמנות.

במבזק זה הועלתה הסוגיה, האם בהעדר התייחסות לנאמנות בתקנות נישום אשר עומד בתנאי התקנות, יהא פטור מהגשת דוח, אף אם יצר נאמנות או קיבל ממנה כספים, כאמור לעיל.

דה זו התבססה על נוסח התקנות לפיהן, על אף

האמור בסעיף 131, יינתן פטור מהגשת דוח בתנאים מסוימים.

כאמור לעיל, בימים אלו אושרה הוראת השעה לפיה, על אף הפטורים מהגשת דוח הקבועים בתקנות, הם לא יחולו בעניינו של נישום אשר יצר נאמנות או קיבל ממנה כספים, במהלך שנת המס, בסכומים העולים על 100,000 ₪.

בנוסף נקבע בהוראת השעה כי עולה חדש או תושב חוזר, שהוא וכל בני משפחתו זכאים לפטור ממס על הכנסות פסיביות מסוימות אשר פורטו בהוראת השעה, לא יהא חייב בהגשת דוח רק מן הטעם שהוא בעל נכסים או חשבון בנק בחו"ל.

 

 

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה