מבזק מס מספר 34 - 

מיסוי ישראלי  18.8.2003

מימוש מרצון בתוך תקופת החסימה – שיעורי המס - 18.8.2003

שאלה:

מהו שיעור המס החל בעת מימוש אופציות על ידי עובד, במסלול הכנסת עבודה, בתוך תקופת החסימה?

תשובה:

חוזר מס הכנסה אשר פורסם לאחרונה קובע בהקשר להקצאה מניות/אופציות לעובדים במסלול הכנסת עבודה באמצעות נאמן הנחיה למקרה בו מימש העובד את המניה/האופציה  בטרם הסתיימה תקופת החסימה כי :

"במימוש רצוני לפני תום התקופה, יחויב העובד במס לפי הגבוה מבין השניים:

  1. 1.       המס שהיה חל במועד ההקצאה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד ההקצאה ועד מועד התשלום.
  2. 1.       המס החל במועד מימוש המניה."

לדעתנו קביעת החוזר כי חבות המס תהא כגבוה מבין שני החישובים האמורים אינה נקייה מספקות, שכן קביעה בהקשר לניכוי המס כגבוה מבין שני הסכומים כמוצג בחוזר אכן מופיעה בתקנה 7 לכללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים) , התשס"ג – 2003, אולם הוראה זו חורגת באופן מובהק מהסמכות שהוענקה לנציב/ת מס הכנסה שכן הסמכות ככל שהוקנתה בכללים הייתה לקבוע הוראות בהקשר למימוש שלא מרצון ולא למימוש מרצון (ראה לעניין זה סעיף 102(ח) לפקודה).

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה