מבזק מס מספר 34 - 

מיסוי בינלאומי  18.8.2003

מס מחזור כמס המשולם על ידי "חנ"ז" – מאיין תחולה לחנ"ז - 18.8.2003

אחד מהתנאים המנויים בסעיף 75ב(א) בעניינה של "חברה נשלטת זרה" הינו כי :

"שיעור המס החל על הכנסתה הפסיבית במדינות החוץ אינו עולה על 20%".

סעיף 75ב(א)(13) קובע כי "שעור המס החל" הינו:

"סכום המס הזר שבו חויבה חברה נשלטת זרה בשל הכנסותיה הפסיביות בשנת המס, כשהוא מחולק בסכום כלל רווחיה שמקורם בהכנסה פסיבית באותה שנה".

"מס זר" מוגדר בסעיף 75ב(א)(10) כדלקמן:

"מס שחייבים בו על הכנסה במדינה זרה לפי דיני המס החלים באותה מדינה"

לדעתנו מורם מהאמור לעיל, תוך שילובן של ההוראות השונות, כי במקרים בהם מוטל על הכנסות החברה מס בשיטת מס מחזור מכוח דיני המס המקומיים (לדוגמא כפי שמוטל בחלקה התורכי של קפריסין) יש לבחון את שיעור המס האפקטיבי המוטל בפועל על ההכנסה החייבת, כך שסך מס המחזור יחולק בסך ההכנסה החייבת והוא אשר יהא למבחן שיעור המס החל על ההכנסה הפסיבית, זאת אף אם שיעורו של מס המחזור נמוך מ- 20%.

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה