מבזק מס מספר 40 - 

מיסוי מקרקעין  8.10.2003

הוראת ביצוע 8/2003 – מעמדו של איגוד כאיגוד מקרקעין – אימתי? - 8.10.2003

בהוראת הביצוע שבנדון נקבעו מבחנים לסיווגן של חברה או שותפות רשומה העוסקת בבניה, דהיינו איגודים קבלניים, כאיגוד שאינו איגוד מקרקעין כמשמעות מונח זה בחוק מיסוי מקרקעין.

בנוסף לדרישה כי איגודים כאמור יידווחו על הכנסותיהם ממכירת מקרקעין בהתאם להוראות סעיף 8א(ג), יישמו את הוראות סעיף 18(ד) לפקודה, תוך יישום הוראות ניהול ספרים לקבלן וכן יערכו את דוחותיהם הכספיים על פי עקרונות חשבונאיים החלים על קבלן, נקבעו מבחנים נוספים לקביעת מעמדו של האיגוד:

  1. המקרקעין שבבעלות האיגוד, למעט משרדיו, רשומים כמלאי עסקי, במסגרת סעיף רכוש שוטף החל מיום רכישתם.
  2. זמן סביר (פרק זמן שלא הוגדר בהו"ב) לאחר רכישת המקרקעין באיגוד, הוחל בהכשרת המקרקעין לבנייה.
  3. האיגוד החל בסמוך לבניה בפעילות שיווקית של יחידות העבודה שבבניה.
  4. האיגוד לא שינה את יעוד המקרקעין לאחר שינוי בזכויות הבעלות בו.

ראוי להדגיש כי לגישת הו"ב המבקש להחיל על עצמו את עקרונותיה יהיה חייב בדיווח למנהל מיסוי מקרקעין על כל שינוי בזכויות המחזיקים באיגוד וזאת כאמור בסעיף 73 לחוק האמור, דהיינו עושה הפעולה אינו פטור מדיווח!

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה