מבזק מס מספר 5 - 

מיסוי ישראלי  6.1.2003

זהירות – 125ג' – הענקת שיעורי מס מופחתים רק לפיקדון שאינו רשום בספרי החשבונות - 6.1.2003

פרשנות מקובלת הינה, כי שיעורי המס המוטלים על הכנסתו של יחיד, לרבות שלל הפטורים וההקלות, יחולו גם על הכנסתה של חברה משפחתית (חברה שקופה) המיוחסת לנישום מייצג. פרשנות נציבות מס הכנסה היא כי שיעורי המס המופחתים לגבי ריבית על פיקדון בנקאי לא יחולו בעניינה של חברה כאמור. הפרשנות האמורה מתבססת על הוראות סעיף 125ג' המטיל מס בשיעור של 15% לגבי פיקדונות צמודים, רק במידה והפיקדון בין היתר, איננו כלול בספרי החשבונות. יחד גם זאת, קיימת דעה כי מאחר והתניה בדבר אי רישום הפיקדון בספרי החשבונות איננה קיימת לגבי פיקדון החייב במס בשיעור של 10%, בגין ריבית על פיקדונות שאינם צמודים, הרי שניתן לטעון כי פיקדון כאמור אשר הופקד על ידי חברה משפחתית יהא חייב במס בשיעור של 10%.

מן האמור לעיל עולה כי במידה ותתקבל עמדת נציבות מס הכנסה בהקשר לפקדונות צמודים או שאינם צמודים, הרי שהריבית כאמור על פיקדון בנקאי בבעלות חברה משפחתית תמוסה בשיעורי המס השוליים של היחיד, דהיינו עד 50%.

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי והישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה