מבזק מס מספר 5 - 

מיסוי בינלאומי  6.1.2003

קיזוז הפסדים בחנ"ז – עמדת הנציבות – לא יותר קיזוז הפסדים ממקורות שונים בחו"ל - 6.1.2003

קיימת מחלוקת האם לישראל זכות להתערב בשאלת קיזוזם של הפסדים מועברים במדינה גומלת, ביחס להכנסות פאסיביות. מבדיקה שערכנו בנציבות מס הכנסה, עמדתם היא כי הפסדים מועברים בחברה תושבת מדינה גומלת שאינם מאותו מקור הכנסה, לא יותרו בקיזוז כנגד הכנסות החברה לעניין יישום סעיף 75ב' לפקודה.

על פי עמדה זו חיובם במס בישראל של ההכנסות הפאסיביות יהא ללא קיזוז הפסדים מועברים שאינם מאותו מקור, אף אם על פי הדין במדינה הגומלת קוזזו הפסדים אלו מהכנסות כאמור. לדעתנו, יש מקום לפרשנות שונה מזו של נציבות מס הכנסה אף לאחר תיקון 1 לתיקון 132 לפקודה.

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי והישראלי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה