מבזק מס מספר 504 - 

מיסוי ישראלי  4.7.2013

חברה משפחתית – עיקרי השינויים המסתמנים ב"חוק ההסדרים" - 4.7.2013

כידוע, מתנהלים דיונים קדחתניים בהצעת החוק המכונה "חוק ההסדרים". בין השינויים הדרמתיים העולים מהחקיקה הנדונה, צפוי שינוי דרמתי בנושא "חברה משפחתית". להלן נסקור בשיא התמצית ובשפה פשוטה את השינויים המוצעים הצפויים בעניין חברה משפחתית. [הערותינו מצורפות בסוגריים מרובעים].

חקיקת קבע לשנת 2014 ואילך:

 • החברה – התאגדה בישראל ותושבת ישראל, בלבד.
 • נישום מייצג – תושב ישראל בלבד.
 • הכנסה חייבת – לרבות שבח.
 • בקשה להיחשב משפחתית – "פעם בחיים" בלבד. רק חברה חדשה תוך 3 חודשים מיום התאגדותה. [אין יותר "חודש לפי תחילת שנת מס"].
 • רווחים שניתנים לחלוקה ולא יראום כדיבידנד – הכנסה חייבת בתוספת הכנסה פטורה וכן התאמות שונות. [סוגיית רווחי אקוויטי רווחי שערוך וכד' – בטלה].
 • במכירת מניה – יווספו לרווח ההון סכומי הפסדים שיוחסו לאורך השנים למוכר [היה צריך להיות חלקו היחסי בהפסדים שיוחסו לנישום המייצג] [ככל הנראה הפסדים שיוחסו לנישום מייצג שנפטר ושלא נוצלו, לא יווספו ליורש].
 • הטבות אישיות כגון נכה 9(5), עולה חדש או תושב חוץ (בחברה משפחתית קיימת), יינתנו לנישום המייצג רק לפי חלקו ברווחי החברה.
 • חדל להתקיים תנאי סף בנישום המייצג – תוכל החברה לבחור בעל מניות אחר כמייצג, תוך 60 יום [ולא עם הגשת הדוח השנתי]. לא הודיעה – תחדל מלהיות משפחתית מתחילת השנה.
 • חדל להתקיים תנאי סף בחברה – כגון שהוקצו מניות לאחרים, תחדל החברה מלהיות משפחתית מתחילת השנה, אך דיבידנד שקיבלה בשנה זו יחויב במס כיחיד [כאילו נותרה משפחתית]. [יתכן ואי עמידה, כתוצאה מהקצאה של 25% מהמניות ומעלה, תמועט מהחלת מס על דיבידנד כאמור].
 • חברה יכולה לחזור בה מלהיחשב משפחתית – עד חודש לפני תחילת שנת מס  [ולא עד מועד הגשת הדוח השנתי].
 • חברה משפחתית לא תוכל להיות חלק משינוי מבנה, למעט הוראות סעיפים 104א ו – 104ב.
 • סעיף 64א1 (חברה שקופה) – בטל [יתכן ויושאר בכל זאת].

חברה שהינה משפחתית כיום (ב – 2013):

 • המשך תחולה – תוכל להמשיך להיחשב משפחתית, אף אם הנישום המייצג הינו תושב חוץ ו/או שהחברה אינה תושבת ישראל שהתאגדה בישראל.
 • נישום מייצג שחדל לעמוד בתנאים – [מדובר על התנאים החלים כיום, לפני שינוי החוק], יכולה החברה להודיע עד 30.9.2013 על החלפתו באחר [ככל הנראה תושב ישראל בלבד].
 • ביטול מעמד חברה משפחתית – ניתן להודיע על ביטול עד 30.9.2013. החברה תחשב כחברה רגילה, החל מיום 1.1.2013 [ואולי גם לגבי 2012 ?].

חברה רגילה כיום – הפיכה למשפחתית ב-2014:

 • הגשת בקשה – חברה שעומדת בתנאי הסף בחקיקת הקבע שאינה משפחתית כיום, תוכל לבקש עד 31.10.2013 [יתכן שיומר ליום 30.11.2013] להפוך למשפחתית בשנת 2014 ואילך.
 • כל העודפים ליום 31.12.2013, יראום כמחולקים כדיבידנד [הגדרת העודפים בהצעה, רחבה מדי ושגויה. צפוי כי תתוקן, להכנסה חייבת בניכוי המס ובתוספת הכנסות פטורות].
 • מכירה עתידית של נכסים שהיו בבעלותה ביום 31.12.2013 – ביום המכירה יחויב הנישום המייצג, על רווח ההון הריאלי לפי חישוב לינארי: על חלק מתקופת ההחזקה בנכס שמיום רכישתו ועד יום 31.12.2013 – במס בשיעור הגבוה לפי סעיף 121 [ולא במדרגות המס השוליות. ככל הנראה ישונה], ועל יתרת רווח ההון הריאלי – במס בשיעור שנקבע בסעיף 91(ב)(1) או (2).

 

לפרטים נוספים, ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) ישי חיבה ולרו"ח רונית בר, ממשרדנו.

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי והישראלי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה