מבזק מס מספר 54 - 27.1.2004

מיסוי ישראלי - מתן הודעה לפקיד השומה בדבר החלת התקנות הדולריות עד סוף השבוע

הננו להפנות את תשומת לבכם כי חברה אשר מבקשת להחיל בקביעת הכנסתה החייבת במס בשנת 2004 את ה"תקנות הדולריות", ומתקיימים בעניינה התנאים המזכים בהחלת תקנות כאמור, להגיש בקשה לפקיד השומה עד לתום חודש ינואר 2004.

חברה אשר הגישה דוחותיה לפקיד השומה לפי התקנות הדולריות, בשנת מס 2002 או בשנת המס 2003, הוראות אלה יחולו לגביה בשנת המס 2004, ללא צורך בפניה נוספת.

מיסוי ישראלי - ניכוי פחת וניכוי בשל פחת במפעל מאושר

בפסק דין יאה, עמ"ה 12/94, נקבע כי ניכוי בשל פחת, בשונה מניכוי בשל אינפלציה, במפעל מעורב, יש לנכותו מן ההכנסה אשר בייצורה שימש הנכס לגביו הוא ניתן. בית המשפט העליון, בע"א 4317/96 לא הביע את עמדתו בנושא, זאת מאחר שהצדדים הגיעו להסדר של פשרה בנושא.

נציין, כי אף שעמדת מס הכנסה היא לראות בתוצאות פסק הדין כ"הלכה חלוטה", הננו להפנות את תשומת לבכם לפס"ד עמ"ה 34/95 בעניין אבי פרידמן ובניו נ' פקיד שומה נהריה, אשר ניתן כשנתיים לאחר פסק הדין בעניין יאה, בו נאמר על ידי כב' השופט ד"ר ביין באמרת אגב, בעניין חברה בעלת כתב אישור לבניין להשכרה למגורים מתקופה שקדמה לחקיקת סעיף 53ג(ה) לחוק לעידוד השקעות הון, כי "רשאית היתה החברה לקזז את הפחת לא רק כנגד הכנסתה מהשכרת הבניין אלא כנגד כלל הכנסותיה …".

מיסוי בינלאומי - טפסים חדשים לדיווח על פעילות בחו"ל ונאמנויות

אגף מס הכנסה פרסם זה עתה טפסים אשר אותם יש למלא עם הגשת הדוח השנתי לשנת 2003.

טפסים 1214 ו- 1301 (דוח על הכנסות חברה ודוח על הכנסות יחיד, בהתאמה) ייקראו מעתה "דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחו"ל" והם כוללים חידושים בתחומים מסוימים:

דיווח על נאמנויות ואחזקות בתאגידים זרים:

הדוחות כוללים הצהרה על קיום נאמנויות והחזקה בתאגידים זרים, המחייבת מילוי טפסים נוספים (טופס 150 לנאמנויות וטופס 151 להחזקה בתאגיד זר), אשר יהוו נספח לדוח השנתי. בטופס הצהרה על החזקה בתאגיד זר נדרש הנישום למלא את כל פרטי התאגיד הזר, לרבות מעמדו במדינת ישראל (cfc, חברת משלח יד זרה וכו').

ריכוז הכנסות מחו"ל לחברה:

טופס 1214 – דוח על הכנסות לחברה, כולל סעיף מיוחד למילוי הכנסות מחו"ל. לשם כך יש למלא טופס  נוסף  שמספרו  1323, בו נדרשת חברה למלא את פרטי הכנסותיה מחו"ל לסוגיהן, לרבות מס ששולם בגין הכנסות אלה בחו"ל וקיזוז הפסדים מחו"ל.

שדות חדשים בדוח השנתי ליחידים:

בטופס 1301 לשנת 2003 נכללו שדות חדשים רבים, בהם יש לדווח על הכנסות בשיעורי מס שונים כגון הכנסות משכ"ד בארץ ובחו"ל והכנסות שונות בשוק ההון לפי שיעורי המס השונים החלים עליהן (10%, 15%, 25%, 35%).

את כל הטפסים ניתן להוריד מאתר האינטרנט של מס הכנסה בכתובת www.mof.gov.il/itc.

מיסוי בינלאומי - טפסים חדשים לדיווח על פעילות בחו"ל ונאמנויות

אגף מס הכנסה פרסם זה עתה טפסים אשר אותם יש למלא עם הגשת הדוח השנתי לשנת 2003.

טפסים 1214 ו- 1301 (דוח על הכנסות חברה ודוח על הכנסות יחיד, בהתאמה) ייקראו מעתה "דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחו"ל" והם כוללים חידושים בתחומים מסוימים:

דיווח על נאמנויות ואחזקות בתאגידים זרים:

הדוחות כוללים הצהרה על קיום נאמנויות והחזקה בתאגידים זרים, המחייבת מילוי טפסים נוספים (טופס 150 לנאמנויות וטופס 151 להחזקה בתאגיד זר), אשר יהוו נספח לדוח השנתי. בטופס הצהרה על החזקה בתאגיד זר נדרש הנישום למלא את כל פרטי התאגיד הזר, לרבות מעמדו במדינת ישראל (cfc, חברת משלח יד זרה וכו').

ריכוז הכנסות מחו"ל לחברה:

טופס 1214 – דוח על הכנסות לחברה, כולל סעיף מיוחד למילוי הכנסות מחו"ל. לשם כך יש למלא טופס  נוסף  שמספרו  1323, בו נדרשת חברה למלא את פרטי הכנסותיה מחו"ל לסוגיהן, לרבות מס ששולם בגין הכנסות אלה בחו"ל וקיזוז הפסדים מחו"ל.

שדות חדשים בדוח השנתי ליחידים:

בטופס 1301 לשנת 2003 נכללו שדות חדשים רבים, בהם יש לדווח על הכנסות בשיעורי מס שונים כגון הכנסות משכ"ד בארץ ובחו"ל והכנסות שונות בשוק ההון לפי שיעורי המס השונים החלים עליהן (10%, 15%, 25%, 35%).

את כל הטפסים ניתן להוריד מאתר האינטרנט של מס הכנסה בכתובת www.mof.gov.il/itc.

מיסוי מקרקעין - המלצות הועדה בנושא קרנות נדל"ן בישראל.

ביום 5.1.2004 הונחו בפני נציבת מס הכנסה המלצות הועדה בנושא קרנות נדל"ן (REIT).

קרן נדל"ן היא חברה תושבת ישראל המשקיעה בנכסי נדל"ן מניבים. בדומה לקרנות נאמנות, מונפקות על ידי הקרן מניות ("יחידות השתתפות") בקרן, אשר הן נסחרות בבורסה. הכנסות הקרן מן התשואה על הנדל"ן וממכירתו מחולקות כדיבידנדים לבעלי המניות בקרן. קרנות נדל"ן קיימות ופופולריות במדינות רבות בעולם, ובמטרה לחזק את שוק הנדל"ן הישראלי, הוחלט על ביצוע חקיקה שתאפשר את פעילותן גם בישראל.

כיום, לאור חקיקת המיסוי בישראל, הקמת קרן נדל"ן איננה כדאית ברמת המיסוי זאת משני טעמים עיקריים:

  1. לאור הפחתת שיעורי המס על רווחי הון ממכירת נכסי מקרקעין ל- 25%, השקעה בנדל"ן באמצעות חברה, הופכת ללא כדאית זאת מאחר ששיעור המס הכולל "עד ליחיד" הנובע מרווח ההון עשוי להגיע ל- 43.75% (25% על מכירת הנדל"ן ועוד 25% על היתרה כדיבידנד), ובנוסף עלול הדיבידנד, בתנאים מסוימים, להתחייב בביטוח לאומי בידי היחיד.
  2. לאור העובדה כי הקרן תסווג כ"איגוד מקרקעין" לעניין חוק מיסוי מקרקעין, וכל פעולה במניות הקרן תיחשב כפעולה באיגוד מקרקעין, במכירת המניה יוטלו מס רווח הון, מס רכישה ובמקרים מסוימים אף מס מכירה.

בהתאם להמלצות הועדה, על אף שפעולה כאמור תסווג כפעולה באיגוד מקרקעין (זאת לשם שמירת זכות המיסוי הראשונה של ישראל לגבי משקיעים זרים), לא יוטלו בגינה המיסים האמורים, וכן יותאמו שיעורי המס על רווחים שונים של הנובעים מההשקעה בקרן, להשקעות אחרות בשוק ההון.

להלן עיקר ההמלצות בתחום המיסוי:

הכנסות שנובעות מתשואה ההכנסה תסווג כ- 2(6). שיעור המס על ההכנסות האמורות יהא 15%. לגבי חברות המייסדות את קרן הנדל"ן – חלוקת רווחים שאין מקורה במימוש נכסי נדל"ן תהא פטורה ממס בידיהם.

הכנסה מרווח הון ממכירת המניה – תסווג כשבח מקרקעין, ותמוסה בידי יחידים, חברות "מחוץ לחוק התיאומים" וחברות מייסדות, בשיעור של 15% (או 25% במידה ונתבעו הוצאות מימון ריאליות). חברות "בחוק התיאומים" – המיסוי יהא בהתאם להוראות סעיף 6 לחוק.

קיזוז הפסדים ניתן יהיה לקזז הפסדים במכירת המניה כנגד הכנסות אחרות מאותה הקרן באותה השנה (כגון הכנסה מדיבידנד שחולקה על ידי הקרן). בנוסף ניתן יהיה לקזז הפסדים מני"ע סחירים בבורסה כנגד רווחים ממכירת מניות בקרן נדל"ן ולהיפך.

מיסוי הכנסות הקרן עצמה – על הכנסות שוטפות, הכוללות דמי שכירות וניהול נכסי הנדל"ן של הקרן, לרבות הכנסות נלוות להן (כגון השכרת מכונות שתיה המצויות בתחומי הנדל"ן), הכנסה מפיקדונות, אג"ח וממניות בהן משקיעה הקרן וכן ממכירות נדל"ן "קצרות מועד" (פחות מארבע שנים) – יושת מס בשיעור של 36%. (למעט הכנסה מדיבידנדים לגביה יושת מס בשיעור של 12%).

הכנסות מחלוקת רווחים מקרנות נדל"ן אחרות תהיינה פטורות ממס.

הכנסה ממכירת הנדל"ן תהא חייבת במס בשיעור של 12%. (זאת על מנת להשלים למס סופי של 25% עד לרמת היחיד, שישלם על החלוקה 15%).

הכנסות אסורות הכנסות שמקורן איננו בתחום הנדל"ן המניב, יחויבו במס בשיעור של 60%.

 נציין כי מכירת נכסי נדל"ן לקרן על ידי החברות המייסדות תחויב במס רכישה בשיעור של ½% בלבד.

 

מיסוי מקרקעין - המלצות הועדה בנושא קרנות נדל"ן בישראל.

ביום 5.1.2004 הונחו בפני נציבת מס הכנסה המלצות הועדה בנושא קרנות נדל"ן (REIT).

קרן נדל"ן היא חברה תושבת ישראל המשקיעה בנכסי נדל"ן מניבים. בדומה לקרנות נאמנות, מונפקות על ידי הקרן מניות ("יחידות השתתפות") בקרן, אשר הן נסחרות בבורסה. הכנסות הקרן מן התשואה על הנדל"ן וממכירתו מחולקות כדיבידנדים לבעלי המניות בקרן. קרנות נדל"ן קיימות ופופולריות במדינות רבות בעולם, ובמטרה לחזק את שוק הנדל"ן הישראלי, הוחלט על ביצוע חקיקה שתאפשר את פעילותן גם בישראל.

כיום, לאור חקיקת המיסוי בישראל, הקמת קרן נדל"ן איננה כדאית ברמת המיסוי זאת משני טעמים עיקריים:

  1. לאור הפחתת שיעורי המס על רווחי הון ממכירת נכסי מקרקעין ל- 25%, השקעה בנדל"ן באמצעות חברה, הופכת ללא כדאית זאת מאחר ששיעור המס הכולל "עד ליחיד" הנובע מרווח ההון עשוי להגיע ל- 43.75% (25% על מכירת הנדל"ן ועוד 25% על היתרה כדיבידנד), ובנוסף עלול הדיבידנד, בתנאים מסוימים, להתחייב בביטוח לאומי בידי היחיד.
  2. לאור העובדה כי הקרן תסווג כ"איגוד מקרקעין" לעניין חוק מיסוי מקרקעין, וכל פעולה במניות הקרן תיחשב כפעולה באיגוד מקרקעין, במכירת המניה יוטלו מס רווח הון, מס רכישה ובמקרים מסוימים אף מס מכירה.

בהתאם להמלצות הועדה, על אף שפעולה כאמור תסווג כפעולה באיגוד מקרקעין (זאת לשם שמירת זכות המיסוי הראשונה של ישראל לגבי משקיעים זרים), לא יוטלו בגינה המיסים האמורים, וכן יותאמו שיעורי המס על רווחים שונים של הנובעים מההשקעה בקרן, להשקעות אחרות בשוק ההון.

להלן עיקר ההמלצות בתחום המיסוי:

הכנסות שנובעות מתשואה ההכנסה תסווג כ- 2(6). שיעור המס על ההכנסות האמורות יהא 15%. לגבי חברות המייסדות את קרן הנדל"ן – חלוקת רווחים שאין מקורה במימוש נכסי נדל"ן תהא פטורה ממס בידיהם.

הכנסה מרווח הון ממכירת המניה – תסווג כשבח מקרקעין, ותמוסה בידי יחידים, חברות "מחוץ לחוק התיאומים" וחברות מייסדות, בשיעור של 15% (או 25% במידה ונתבעו הוצאות מימון ריאליות). חברות "בחוק התיאומים" – המיסוי יהא בהתאם להוראות סעיף 6 לחוק.

קיזוז הפסדים ניתן יהיה לקזז הפסדים במכירת המניה כנגד הכנסות אחרות מאותה הקרן באותה השנה (כגון הכנסה מדיבידנד שחולקה על ידי הקרן). בנוסף ניתן יהיה לקזז הפסדים מני"ע סחירים בבורסה כנגד רווחים ממכירת מניות בקרן נדל"ן ולהיפך.

מיסוי הכנסות הקרן עצמה – על הכנסות שוטפות, הכוללות דמי שכירות וניהול נכסי הנדל"ן של הקרן, לרבות הכנסות נלוות להן (כגון השכרת מכונות שתיה המצויות בתחומי הנדל"ן), הכנסה מפיקדונות, אג"ח וממניות בהן משקיעה הקרן וכן ממכירות נדל"ן "קצרות מועד" (פחות מארבע שנים) – יושת מס בשיעור של 36%. (למעט הכנסה מדיבידנדים לגביה יושת מס בשיעור של 12%).

הכנסות מחלוקת רווחים מקרנות נדל"ן אחרות תהיינה פטורות ממס.

הכנסה ממכירת הנדל"ן תהא חייבת במס בשיעור של 12%. (זאת על מנת להשלים למס סופי של 25% עד לרמת היחיד, שישלם על החלוקה 15%).

הכנסות אסורות הכנסות שמקורן איננו בתחום הנדל"ן המניב, יחויבו במס בשיעור של 60%.

 נציין כי מכירת נכסי נדל"ן לקרן על ידי החברות המייסדות תחויב במס רכישה בשיעור של ½% בלבד.

 

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

סניף חיפה והצפון - מחלקת מיסוי ישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה