מבזק מס מספר 547 - 

ביטוח לאומי  29.5.2014

היוון קצבת נכות מעבודה עלול לשלול קצבת נכות כללית - 29.5.2014

ביום 8/5/2014 דחה ביה"ד הארצי לעבודה (עב"ל 49885-12-11) את תביעתו של יוסף דודאי (להלן: המבוטח) לתשלום קצבת נכות כללית, לאחר שהיוון בעבר את קצבת הנכות מעבודה ונותר ללא קצבה.

רקע

כפל גמלאות – סעיף 320 לחוק הביטוח הלאומי (להלן: החוק) קובע כי ככלל לא יינתנו לאדם קצבאות שונות לפי החוק בעבור אותה תקופה. הסעיף מאפשר כחריג לקבל קצבאות נכות מעבודה בגין יותר מפגיעה אחת ואף שמדובר באותה תקופה (בתנאי שסך כל הגמלאות לא יעלה על קצבה שהייתה ניתנת אילו דרגת הנכות מעבודה הייתה 100%).

כמו כן קובע הסעיף כי לא יינתנו גמלאות שונות עקב מאורע אחד מכוח ענפי ביטוח שונים לפי החוק. 

היוון קצבת נכות מעבודה – סעיף 113 לחוק  מאפשר לנכה עבודה שדרגת נכותו אינה פחותה מ- 20%, ואשר הוכיח למוסד לביטוח הלאומי (להלן: המל"ל) כי יהיו לו מקורת הכנסה קבועים

לפרנסתו בעתיד, לבקש כי יהוונו לו בסכום אחד ומיידי את הקצבה כולה או חלקה.

רקע עובדתי (בחלק הפסק הרלוונטי למבזק זה)

  • המבוטח הוכר כנפגע בעבודה בגין תאונה מיום 3.1.1991. המל"ל קבע לו דרגת נכות מעבודה בשיעור 30% המזכה בקצבה חודשית.
  • המבוטח ביקש מהמל"ל לבצע היוונים חלקיים לאורך השנים, כשהוא מוכיח קיום מקורות פרנסה עתידיים, ובסופו של דבר  הקצבה הוונה במלואה.

בשנת 2005 חלה בלוקמיה ונקבעו לו 83% נכות רפואית. תביעתו לגמלת נכות כללית נדחתה על ידי המל"ל מאחר והחלק השוטף של גמלת הנכות מעבודה שהיוון בעבר עלה על גובה קצבת הנכות הכללית שהיתה מגיעה לו. תביעת המבוטח הגיעה עד לביה"ד הארצי לעבודה.

דיון והכרעת ביה"ד הארצי בהקשר לכפל גמלאות

המבוטח טען כי בפועל אינו מקבל כל גמלה שוטפת ועל כן מגיעה לו קצבת הנכות הכללית לפי קביעת הוועדה.

ביה"ד הארצי דוחה טענה זו כיוון שנקבע בפס"ד נאמן (עב"ל ארצי 88/98 משנת 2006) כי היוון קצבת הנכות מעבודה משנה רק את הכימות והעיתוי של הסכומים המשתלמים אך אינו משנה את המהות, ולמעשה נחשב הדבר כאילו יש לו גמלה חודשית שוטפת בגין פגיעה בעבודה.

אמנם אם יימצא כי הקצבה השוטפת (לו לא בוצע היוון) נמוכה מקצבת הנכות הכללית שהיתה מגיעה לו – המבוטח יקבל את היתרה.

לא כך היו פני הדברים כאן, והערעור נדחה.

בנוסף ביה"ד מזכיר שוב קביעה קודמת בעניין הלכת נאמן לפיה אמנם לשונו של סעיף 320 מאפשרת כחריג קבלת שתי גמלאות ובלבד שהן בגין פגיעה מעבודה ככל שקרו באירועים שונים ואף שהינם בגין אותה תקופה. ואולם לדעת ביה"ד היה מקום להכליל בחריג שבסעיף גם  גמלאות קצבת נכות כללית, ככל שקרו באירועים שונים. ביה"ד ביקש בהלכת נאמן להעביר את פסה"ד ליועץ המשפטי לממשלה לבחון ולהמליץ למחוקק לשנות את החוק. ביה"ד הארצי דנן חוזר על המלצה זו  תוך שהוא מציין כי בלית ברירה כל עוד לא ישונה נוסח החוק, ביה"ד כפוף לפרשנות המצמצמת הקיימת בו.

 

מיזם הביטוח הלאומי של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס – פתרונות מיסוי בע"מ עם רו"ח אורנה צח (גלרט), עומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור.

נכתב ע"י רו"ח אורנה צח (גלרט), חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה.

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה