מבזק מס מספר 547 - 

מיסוי בינלאומי  29.5.2014

השקפת LLC לצורך מס בישראל – לא תמיד כדאי - 29.5.2014

יחידים תושבי ישראל המשקיעים ומפיקים הכנסות בארה"ב, פועלים לרוב באמצעות החזקה בחברה מסוג LLC אמריקאית. לקראת הגשת דוחות המס השנתיים לשנת 2013, ברצוננו להזכיר לנישומים המשקיעים בארה"ב את סוגיית בחירת "השקפת" LLC לצורך מס בישראל.

כידוע, חוזר מ"ה 5/2004 בנושא "זיכוי ממס זר לתושב ישראל המחזיק ב- LLC" עוסק במקרים שבהם ההכנסה מופקת בארה"ב ע"י LLC אמריקאית ומיוחסת (בארה"ב) אישית, לבעל מניות תושב ישראל. החוזר נותן פתרון לעניין הזיכוי ממס זר, באופן שבו תאפשר ישראל זיכוי 

בשל המס ששולם בחו"ל, בתנאי שהמחזיק ידווח על ההכנסה של ה-LLC בישראל באופן "שקוף", כלומר כאילו זו הכנסתו האישית.

אולם, לא בכל המקרים יישום החוזר הוא כדאי, למשל כאשר יחיד משקיע בפרויקט נדל"ן יזמי בארה"ב, כדוגמת פרויקט בניית דירות או שיפוצן ומכירתן לאחר מכן. במקרה כאמור, היחיד לא יהא זכאי לשיעורי מס רווח הון הנמוכים בארה"ב, אלא הכנסתו מהפרויקט האמור תסווג כהכנסה עסקית ותתחייב במס בשיעורים הנעים בין 10 ל- 39.6%, בתוספת המס המדינתי (בתוספת Medicare בשיעור של 3.8% במקרה של הכנסות גבוהות).

עפ"י הוראות החוזר, כאשר הכנסות של LLC מיוחסות לתושב ישראל יישמר אופיין כך שהכנסה מעסק שמפיק התאגיד תחשב כהכנסה מעסק בידי המחזיק ותתחייב במס בידיו בשיעור המס השולי בישראל, אגב קבלת זיכוי מהמס האמריקאי. הכנסה כאמור תמוסה בישראל באופן שוטף, ותתחייב גם בתשלומי ביטוח לאומי בישראל.

בהתאם לגובה ההכנסות הצפוי בפרויקט ומשך הפקתן, אם יבחר היחיד שלא להשקיף את ה- LLC לצורך מס בישראל, הוא עשוי ליהנות מיתרונות לא מבוטלים:

  • שיעור מס נמוך יותר:

נניח כי מופקת הכנסה של כ- 90,000 דולר בשנה בפרויקט בפלורידה. שיעור המס האפקטיבי בארה"ב יהא כ- 20% בלבד, ובישראל תתבקש תוספת של 25% (למחזיק עד 10%) או 30% (לבעל מניות מהותי) בגין דיבידנד בישראל בעת חלוקת מה- LLC.

סה"כ 44% מס מרבי במקום 48% מס שולי רגיל בישראל.

(ככל שהנישום טרם מיצה את מדרגות המס בישראל, ושיעור המס האפקטיבי פחת מ – 44%, כדאי יהיה להשקיף את ה – LLC).

  • העדר תשלומי ביטוח לאומי בישראל: בשל חיוב ההכנסה כדיבידנד בשיעור מס קבוע.
  • יתרון בעיתוי חיוב ההכנסה בישראל: השלמת המס בישראל תהא רק בעת חלוקה בפועל מה- LLC (distribution), ואף לאחר החזר הלוואת הבעלים שנתן היחיד ל- LLC.

ללא קשר לסוגית השקפתו או אי השקפתו של ה- LLC לצורך מס בישראל, יש לכלול את עובדת החזקתו על גבי טופס 150 המהווה הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ.

נזכיר כי לפני כשנתיים עודכן הטופס ונכללו בו שינויים לא מבוטלים. בטופס, יש לדווח גם על החזקות בעקיפין בחברות זרות, כך שכאשר ההשקעה בארה"ב מתבצעת באמצעות "שרשרת" חברות מסוג LLC, יש לכלול את כל אותן חברות בטופס.

כמו כן, יש לכלול בטופס את סיווג החברה הזרה לצורכי מס (שקיפות) במדינה הזרה – חברה שקופה במקרה של LLC.

במקרים בהם בחר הנישום להשקיף את ה- LLC בישראל, על הנישום להודיע לפקיד השומה על בחירתו עם הגשת הדו"ח הראשון שלאחר קבלת הבעלות ב- LLC והוא לא יוכל לחזור בו מבחירתו.

 

לפרטים נוספים, ניתן לפנות לרו"ח (עו"ד) גדי אלימי ולרו"ח (עו"ד) חגי אלמקייס, ממשרדנו.

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה