מבזק מס מספר 561 - 

מיסוי ישראלי  4.9.2014

חברת בית – תזכיר לחוק התוכנית הכלכלית 2015 – "סגירת פרצות מס" - 4.9.2014

בתזכיר החוק שפורסם היום לתגובות הציבור, תוקף משרד האוצר בעיקר שני תחומים:

האחד – תשלומים שונים המתקבלים אגב פרישה /סיום של יחסי עובד/מעסיק, או בעת סיום הסכם למתן שירותים (כגון מענקים שונים או תשלומי אי תחרות) – יכללו במפורש כהכנסה לפי סעיפי 2(2) או 2(1) לפי העניין.

באותו אופן תקבולים שונים המשולמים לבעל שליטה עם מכירת מניותיו בחברה, כגון אי תחרות (ומוניטין?), יכללו ברווח ההון כחלק מתמורת המניות.

מנגד נקבע כי תשלומים בגין אי תחרות ששולמו לבעל שליטה במקביל למכירת מניותיו בחברה, לא יותרו בניכוי כהוצאה פירותית ביד המשלם/הרוכש, ויחושבו כחלק מעלות המניות.

השני – חברת בית:

התזכיר מציע לצמצם את תחולת הסעיף דהיום ולדמותו לתיקון שבוצע בחברה משפחתית.

להלן נקודות עיקריות בתיקון המוצע.

 1. מספר בעלי המניות בה אינו עולה על 20.
 2. כל רכושה ועסקיה, החזקת בניינים בישראל בלבד, במישרין (וללא החזקה בהם באמצעות חברה אחרת).
 3. חברה תוכל לבקש להיחשב כחברת בית תוך שלושה חודשים בלבד מיום התאגדותה. לא ביקשה – לא תהיה לעולם חברת בית.
 4. חברה רשאית לבקש לא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת מס לחזור בה מלהיחשב חברת בית בשנת המס הבאה. חברה זו לא תוכל לשוב ולהיות חברת בית בעתיד.
 5. עם הגשת דוח שנתי, תשלם חברת הבית את המס המחושב לבעלי מניותיה לפי שיעור החזקתם בה (יחידים/חברות), לפי שיעור החזקתם בה בתום אותה שנה.
 6. פקיד השומה יהיה רשאי להוציא שומה לבעל מניות בחברת בית שהוצאה לה שומה בהסכם בצו או בהעדר דוח, תוך שנתיים מיום הוצאת שומה זו, אף אם מועד שומה לבעל המניות, לפי כל חיקוק.
 7. הפסדים שהיו לבעל מניות לפני "תקופת ההטבה" – לא יוכלו להתקזז מרווחי חברת בית המיוחסים לו.

הוראות מעבר, בקצרה:

 1. מי שהיתה חברת בית לפני יום התחילה תוכל להמשיך להיחשב חברת בית, לפי עקרונות המס החדשים (מבלי דרישות הסף התחיליות).
 2. חברה כאמור יכולה להודיע על חזרתה מלהיחשב חברת בית תוך 120 יום מיום התחילה.
 3. חברה רגילה קיימת, שהיתה יכולה להיחשב חברת בית טרם התיקון, תוכל לבקש תוך חודש מיום התחילה להיחשב חברת בית, ותחשב חברת בית לפי הנוסח החדש, החל משנת 2014.
 4. חברה רגילה קיימת שלא היתה חברת בית בשנת 2014 (?) העומדת בתנאי הסף של חברת בית לפי העקרונות החדשים, תוכל לבקש תוך 3 חודשים מיום התחילה (?)להיחשב חברה בית, ויחולו עליה ההוראות הבאות:
 • יראו את כל עודפיה ליום 31.12.2014 (בניכוי אלו שחולקו מיום זה ועד יום מתן ההודעה), כאילו חולקו כדיבידנד. הוראה זו תחול רק אם לפחות אחד מבעלי מניותיה הינו יחיד או נישום כיחיד.
 • במכירת נכסים עתידית, יחול חישוב מס ליניארי: על התקופה מיום רכישתםועד 31.12.2014 מס בשיעורים שוליים, ולתקופה שמיום זה ועד יום המכירה – מס בשיעורים 25% או 30% (?) לפי העניין.
  בשונה מהחקיקה בעניין חברה משפחתית, כאן התיקון מציין במפורש: נכס – לרבות זכות במקרקעין.
  יום התחילה לא פורט, והאבחנה בין ס"ק 3 ו-4 לעייל, אינה ברורה עדיין.

בכל אלה ובנושאים אחרים הנדונים בתזכיר המוצע, נרחיב ונפרט במבזקים הבאים.

לפרטים נוספים, ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) ישי חיבה, ממשרדנו.

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי והישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה