מבזק מס מספר 573 - 

מיסוי ישראלי  3.12.2014

חברת בית – הזדמנות אחרונה בהחלט לעלות על הרכבת - 3.12.2014

במבזק 561 מיום 4.9.2014 תארנו בקצרה את עיקרי התיקון המוצע בתזכיר בעניין מיסוי חברת בית. ביום 10.11.2014 התזכיר הגיע כדי הצעת חוק מסודרת ובשינויים קלים. כל האמור במבזק זה, מתייחס לנוסח הצעת החוק, ויתכנו כמובן שינויים במסגרת החוק שיעבור בפועל אם וככל שיעבור השנה, במיוחד לאור פירוקה של הממשלה ועצם האפשרות להעביר חקיקה בתקופה זו. סעיף 64 לפקודה הדן בחברת בית, יוחלף בסעיף חדש. יום תחולת הדין החדש הינו 1.1.2015 (להלן – יום התחילה). על פי הצעת החוק בסעיף החדש, חברת בית צריכה לקיים את חמשת תנאי הסף הבאים:

  1. מספר בעלי המניות בה אינו עולה על 20. בעל מניות שקוף, יספר לפי מספר בעלי מניותיו.
  2. אין בין בעלי מניותיה תאגיד שקוף היכול לבחור כל שנה את אופן מיסויו.
  3. החברה עוסקת רק בהחזקה במישרין של בניינים בישראל, ובניינים אלו הינם כל נכסיה.
  4. לא חל על החברה חוק עידוד השקעות הון, למעט פרק שביעי 1 (בניינים להשכרה).
  5. החברה ביקשה להיחשב כחברת בית תוך שלושה חודשים מיום התאגדותה.

מובן כי ישנם עוד שינויים מוצעים בדין החל על חברת בית בסעיף החדש ואולם נתייחס לעצם האפשרות להיכנס לתחולת חברת בית בדין החדש, וזאת על פי הוראות המעבר המופיעות בהצעת החוק:

א. חברות שהיו חברות בית לפי הדין הישן, ימשיכו להיחשב כחברות בית לפי הדין החדש אף שאינן מקיימות את תנאי הסף  1, 2, ו-5 המתוארים לעיל (עמידה בתנאי סף 3 ו-4 הינה הכרחית לצורך החלת הסעיף החדש בשנת 2015 ואילך). (האם מי שהיה בעל נכסים בחו"ל ונחשב לדעתו או בהסכמתו של פקיד השומה כחברה בית ביום התחילה, יפסיק להיות חברה בית??).

ב. חברה שהתאגדה בשנת 2014, ולפני יום התחילה התקיימו בה כל התנאים להיחשב כחברת בית לפי הדין הישן, וכן מתקיימים בה סעיפי הסף 3 ו-4 לעייל – תוכל לבקש עד 30.1.2015 להיחשב כחברת בית וזאת החל מיום התאגדותה.

ג. חברות ותיקות (שהתאגדו לפני 2014 ולא היו חברות בית בדין הישן, אך עומדות בתנאי הסף של חברת בית בדין החדש (למעט סעיף 5 לעיל), יוכלו להגיש בקשה עד יום 31.3.2015 להחשב כחברת בית בדין החדש,  ויחשבו כחברת בית החל משנת מס 2015 ואילך. ואולם על חברות אלו יחולו ה"סנקציות" הבאות, ב"דומה" להוראת המעבר בחברה משפחתית:

  • יראו את כל עודפי החברה ליום 31.12.2014 כאילו חולקו כדיבידנד. אין דחיית מס !! (הוראה זו תחול רק אם לפחות אחד מבעלי המניות של חברת הבית הינו יחיד, או תאגיד שקוף). יש לשים לב כמובן להשפעת "החלוקה הרעיונית" בשילוב עם רווחי שיערוך שלעיתים רבות קיימים בחברות עם נכסי נדל"ן.
  • במכירת נכסיה בעתיד של החברה (לרבות זכות במקרקעין כמובן), ולגבי בעל מניות שהינו יחיד בלבד (לרבות גוף שקוף) יחול מס בשיעור מס שולי מירבי של יחיד, לגבי חלק רווח ההון הריאלי (שבח ריאלי) שבגין תקופת ההחזקה בנכס עד יום התחילה, ורק לגבי יתרת רווח ההון הריאלי או השבח הריאלי, יחולו שיעורי מס רווח הון/ שבח הרגילים אצל יחיד.

מן האמור לעיל לדעתנו עולה כי לגבי חברות ותיקות "רגילות" (קבוצה א' לעיל) שכל רכושן הינו בניינים בישראל, ישנה הזדמנות אחרונה בהחלט לעלות על רכבת המיסוי ה"חד שלבי" על שבח המקרקעין, שמעניק מוסד חברת הבית, כך: חברה העומדת בתנאים האמורים וטרם הגישה דוח 2013 – תגיש אותו מיידית תוך בקשה להיחשב כחברת בית לשנת 2013.

חברה שהגישה כבר דוח 2013, תודיע עוד לפני 31.12.2014 על בקשתה להיחשב כחברת בית, לשנת 2014  !! (אף שמן המקובלות הוא כי הודעה כאמור ניתנת יחד עם הגשת הדוח השנתי) שכן – מחד, הפקודה אינה מתייחסת למועד הבקשה כלל, ומאידך, הגשת בקשה כאמור לגבי שנת 2014, יחד עם הגשת דוח 2014, בתוך שנת 2015 – תדחה או שתיכנס להוראות המעבר (קבוצה ג' לעיל). 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) ישי חיבה ולרו"ח (משפטן) ישי כהן, ממשרדנו.

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי והישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה