מבזק מס מספר 588 - 

ביטוח לאומי  18.3.2015

דמי לידה – הענקה מטעמי צדק - 18.3.2015

ביום 3 במרץ 2015 דחה ביה"ד האיזורי לעבודה (בל 11673-08-14) את תביעתה של הדסה ארן (להלן: המבוטחת) לדמי לידה מטעמי צדק, משום שלטענת ביה"ד לא נבצר מהמבוטחת לשלם דמי ביטוח במועד ומשום שהכנסת משפחתה עלתה על הסכום הקבוע בתקנות.

תמצית החוק

  • סעיף 50 לחוק הביטוח הלאומי (להלן: החוק) קובע שכדי לקבל דמי לידה מלאים יש לשלם דמי ביטוח במהלך 10 חודשים מתוך 14 חודשים שקדמו ליום הקובע (בענייננו – יום הלידה) או במהלך 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליום הקובע.

הענקה מטעמי צדק:

  • מכוח סעיף 387 לחוק רשאי המוסד לביטוח לאומי (להלן: המל"ל) לתת הענקה מטעמי צדק – לפי מבחנים, כללים וסכומים שנקבעו בתקנות הביטוח הלאומי (הענקות מטעמי צדק), תשל"ה – 1975 (להלן התקנות). בין היתר מאפשרות התקנות לתת הענקה לעובדת עצמאית שתביעתה לדמי לידה נדחתה בשל פיגור בתשלום דמי ביטוח, בסכום דמי הלידה.
  • בין השאר קובע סעיף 3 לתקנה כי ניתן להעניק דמי לידה למבוטחת שלא שילמה דמי ביטוח במועד אם נבצר ממנה לשלם דמי ביטוח, בין היתר בנסיבות שונות וכן מכל סיבה אחרת שלפי שיקול דעת המל"ל מקורה בנסיבות שלא היו תלויות במבקש ההענקה בתום לב, והמל"ל שוכנע ששורת הצדק מחייבת מתן ההענקה.
  • סעיף 4 לתקנות קובע, לפי פירוש של המחלקה המשפטית של המל"ל, כי ההענקה מטעמי צדק תינתן רק למי שהכנסתו אינה עולה על הסכום שבתקנות.

תמצית עובדתית

  • המבוטחת נרשמה כעובדת עצמאית במל"ל ביום 7.8.2013, רטרואקטיבית מיום 1.9.2012.
  • במהלך החודשים אוגוסט וספטמבר 2013, המל"ל שלח למבוטחת הודעות חוב, ששולמו רק ביום 7.10.2013 (לאחר הלידה).
  • המבוטחת ילדה ביום 1.9.2013. תביעתה לדמי לידה נדחתה בשל אי תשלום דמי ביטוח שגרם להיעדר תקופת תשלום מספקת, במועד הלידה.
  • ביום 10.10.2013 הגישה המבוטחת בקשה להענקה מטעמי צדק ותביעה מעודכנת לדמי לידה.
  • לטענת המבוטחת היא זכאית לתשלום דמי לידה שכן סברה בתום לב כי רואה החשבון שלה יטפל בפתיחת התיק במל"ל. משהתברר כי לא נפתח תיק, עשתה כן ב-7.8.2013 ושילמה את דמי הביטוח לאחר הלידה.

דיון והחלטה
ביה"ד מסתמך על פס"ד יעקב עגם נ' המל"ל (עב"ל 55/96) לפיו – תנאי הכרחי לצורך ההענקה מטעמי צדק הוא כי אי התשלום נוצר מאחר ש"נבצר" מהמבוטח לשלם את דמי הביטוח וכי אותה "נבצרות" משמעותה שנסיבה אובייקטיבית, להבדיל מאי ידיעה, טעות או שכחה, מנעה מהמבוטח לקיים את חובת התשלום.
ביה"ד הוסיף כי כאשר התיק במל"ל לא נפתח במועד בשל אי הבנה בין המבוטחת לבין רואה החשבון – מדובר בטעות או באי ידיעה. אין מדובר ב"נבצרות" או "מניעות.
ביה"ד מוסיף כי המבוטחת לא חלקה על גובה הכנסות התא המשפחתי שיוחסו לה ושאינן מאפשרות הענקה מטעמי צדק. ביה"ד דחה את התביעה וההענקה מטעמי צדק.

בשולי הדברים
במשך שנים רבות המל"ל הבחין בין הענקה מטעמי צדק להענקה מטעמי חסד. כלומר – בדחיית תביעה בשל אי תשלום דמי ביטוח כאמור, לא נבחנו הכנסות המבוטחת.
בעקבות חוות דעת משפטית במל"ל הותנתה הזכאות להענקה מטעמי צדק גם בעמידה במבחן הכנסות. אנו סבורים כי אין מקום להתניה הזו.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אורנה צח (גלרט), למר חיים חיטמן ולרו"ח (משפטן) ישי כהן ממשרדנו.

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי והישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה