מבזק מס מספר 59 - 3.3.2004

מיסוי ישראלי - תחולת חוק התיאומים בשנת 2003 - מדד שלילי

מוועדת הכספים של הכנסת נמשכה הצעת נציבות מס הכנסה לפיה יוקפאו הוראות החוק האמור לשנת 2003. לפיכך, הוראות חוק התיאומים ייושמו בשנת 2003 בה הייה מדד המחירים לצרכן כידוע מדד שלילי (1.9%-).

הקביעה האמורה עשויה להביא לתוצאות מס מעניינות בהקשר למיסוי ני"ע, ניכוי בשל פחת, ניכוי/תוספת בשל אינפלציה ושימוש בשטרי הון שאינם צמודים ואינם נושאים ריבית.

בהשלכות יישום החוק ניתן לפנות לרוה"ח רן ארצי וישי חיבה ממשרדנו:

רן –     artzi@ahec-tax.co.il

ישי –   hiba@ahec-tax.co.il

מיסוי ישראלי - דיווח ממוכן על הקצאת ניירות ערך לעובדים

במבזק מס מספר 56 פרטנו את הודעת נציבות מס הכנסה כי דיווחים על הקצאות של ניירות ערך לעובדים (על גבי טופס 146), שבוצעו בשנת 2003, יוכלו להתבצע עד ליום 31.3.2004 ביחד עם טופס 156. בימים אלו פרסמה הנציבות את הפורמט המבוקש להגשת הדוחות על פי רשימת הדרישות לגבי הדיווחים לפי כללי מס הכנסה בנושא. הודעת הנציבות, "הוראות לעריכת דיווח ממוכן על הקצאת ניירות ערך לעובדים", כוללת רשימת הנחיות לפיהן יש לבנות קובץ אקסל לדיווח ממוכן על ההקצאה. על פי ההוראות, לא ייתקבל דיווח ידני בכל מקרה, אלא קובץ ממוחשב בלבד!

מועד הדיווח לגבי הקצאות שבוצעו בשנת 2003 כאמור יהא עד ליום 31.3.2004.

נשמח לעמוד לרשותכם בליווי וסיוע בהגשת הדיווח הממוכן.

לפרטים ניתן לפנות לרו"ח אלה בניטה ממשרדנו:

benita@ahec-tax.co.il

מיסוי ישראלי - תיקוני חקיקה בהקשר לחישוב נפרד ומאוחד וקביעת תקרה להתרת חישוב נפרד לבני זוג המפיקים הכנסה מאותו מקום

בתיקון 136 לפקודת מס הכנסה אשר שולב במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (להלן: "החוק") תוקן סעיף 66(ה) לפקודת מס הכנסה שהינו הוראת שעה המאפשרת חישוב נפרד לבני זוג המפיקים שניהם הכנסה מאותו מקום עיסוק קבוע, כך:

בשנת המס 2004 יותר חישוב נפרד, לגבי הכנסת בן הזוג שבשנת המס אינה עולה על 23,040₪ לשנה, זאת תוך ויתור על הוראות סעיפים 38 ו- 39 לפקודה,   קרי – זיכוי בגין בן זוג עובד וזיכוי בגין בן זוג עוזר בהשגת הכנסה בהתאמה.

משמעות התיקון הנה עיקורה מתוכן של הוראת השעה בדבר החישוב הנפרד של בני זוג העובדים במקום עיסוק קבוע. לאור זאת ראוי כי בני זוג העונים להגדרת מבחני פס"ד של בהמ"ש העליון בעניין קלס יישמו את הלכת קלס, העדיפה על הוראת החוק.

נבהיר כי על המעונינים בכל זאת ליהנות מסעיף 66(ה) להודיע על כך לפקיד השומה ובהקדם!

במסגרת תיקון זה תוקן גם סעיף 57 לפקודה שעניינו חישוב נפרד לחברי קיבוץ, ונחקק סעיף 57(ב) הקובע כי הכנסתו החייבת של קיבוץ, לאחר שחולקה בין חבריו, תחושב על פי חישוב נפרד לגבי זוגות נשואים, ובלבד שנתקיימו התנאים המנויים לכך בתיקון. שר האוצר רשאי לקבוע תנאים ותיאומים נוספים.

מיסוי בינלאומי - אישורים מנציבות מס הכנסה בדבר מעמד תושב ישראל ונאמנויות

ממסמך שפרסמה נציבת מס הכנסה עולה שנציבות מס הכנסה נאותה במקרים ובתנאים מסוימים לקבוע את מועד תושבותו בישראל של עולה / תושב חוזר לישראל, וזכאותו להקלות מס מכוח סעיף 14    ו- 97(ב) לפקודה.

בבדיקה שערכנו לאחרונה בנציבות מס הכנסה, עולה כי הנציבות בוחנת בימים אלו, בכפוף להשלמת החקיקה בענייני נאמנויות את האפשרות לפנות להסדרת מעמד המס של הנאמנות.

למשרדנו ניסיון בטיפול בנושאים האמורים עוד טרם הפרסום הפורמלי של הנציבות.

ניתן להסתייע בבקשות לקביעת מעמד כאמור ברוה"ח רונית בלומקין ומיטל דוידוב ממשרדנו:

רונית –     blumkine@ahec-tax.co.il

מיטל –    davidov@ahec-tax.co.il

מיסוי מקרקעין - הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין בקשר לניכוי הוצאות מימון ריאליות מן השבח בעקבות פס"ד מ.ל. השקעות

תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין (להלן: "החוק") התיר ניכוי הוצאות מימון ריאליות בחישוב השבח בעת מכירת מקרקעין בתנאים מסוימים, לגבי נכסים אשר נרכשו לאחר 7.11.2001. על אף עמדת רשויות מס שבח, קבע בית המשפט העליון בפסק הדין בעניין מ.ל. השקעות, כי ניתן להתיר בניכוי הוצאות מימון ריאליות על פי הדין בנוסחו ערב התיקון, אף לגבי נכסים שנרכשו לפני המועד האמור. לאור דחיית עמדת הרשויות בדיון נוסף בעניין, פורסמה לאחרונה  הוראת ביצוע 16/2003, אשר קובעת את הכללים להתרת הוצאות המימון לגבי נכסים שנרכשו לפני 7.11.2001, וכללים נוספים בדבר ניכוי הוצאות מימון לגבי נכסים אשר נרכשו לאחר מועד זה ("המסלול הירוק").

על פי הוראות החוזר, יותרו "בכל אופן" הוצאות מימון ריאליות לגבי נכסים אשר נרכשו לפני 7.11.2001 ונמכרו לאחר מועד פרסום פסק הדין בעניין מ.ל. השקעות         (17.3.2003). לגבי נכסים אשר נרכשו לפני 7.11.2001 ונמכרו לפני מועד פרסום פסק הדין כאמור, "ניאותו" רשויות מס שבח להכיר בהוצאות מימון ריאליות, אולם רק לגבי שומות שאינן סגורות!

נעיר ראשית כי בהתבסס על משמעות פסיקת בית המשפט ובהתבסס על הוראות סעיף 85 לחוק, המאפשרות תיקון שומה בתנאים מסוימים תוך ארבע שנים מיום שנעשתה, יש החולקים על ההוראה האמורה.

שנית נעיר כי מאחר שחלקן הגדול של שומות מס שבח, במיוחד בהקשר לדירות מגורים, "נסגרות" תוך תקופה קצרה ממועד מכירת הנכס, יש בהוראה זו של הרשות כדי לרוקן מתוכן במידה רבה את פסיקתו יוצאת הדופן של בית המשפט העליון.

מסלול ירוק – בהקשר לנכסים "חדשים", ועל מנת להקל בחובת ההוכחה המוטלת על המוכר בעת מכירת המקרקעין, נקבע כי במידה ובעת רכישת הנכס ימציא הרוכש את המסמכים שיפורטו להלן, ויקבל אישור על נכונותם, יהא בכך בכדי להוות חזקה לכאורה לפיה התנאים המקדמיים המנויים בסעיף 39א' לחוק אושרו על ידי המשרד האזורי. המסמכים הם:

  1. הסכם רכישת הזכות במקרקעין או חוזה הקבלנות לביצוע ההשבחה.
  2. הסכם ההלוואה בין הרוכש ובין המלווה.
  3.  לוח סילוקין מאושר על ידי המלווה ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ההלוואה.
  4. צילום ההמחאה שנתן המלווה לפקודת מוכר הזכות ללווה.
  5.  מסמכי שעבוד או המשכון או רישום הערת אזהרה לטובת המלווה, או לחילופין רישום הזכות במקרקעין בספרי החשבונות של החברה.

יתרונו של המסלול הירוק בכך שלאחר הבדיקות אותן יבצע מנהל מס שבח יקבל רוכש הזכות במקרקעין אישור בדבר ניכוי עתידי של ריבית ריאלית. לאור האמור לעיל המלצתנו כי רוכש מקרקעין אשר לווה כספים לשם מימון רכישתם יבחן את מעמדו ויפנה לקבלת אישור על פי המסלול הירוק.

בשולי הדברים נציין כי לגישת נציבות מס הכנסה, סעיף 39א' אינו חל על זכות באיגוד מקרקעין.

על כך ועל מקרים נוספים בהם אין, לגישת הנציבות, זכאות להתרת הוצאות מימון גם לאחר תיקון 50 ופס"ד מ.ל. השקעות שניתן על ידי בהמ"ש העליון, נפרט בפעם הבאה.

המעונינים לקבל פרטים בנושא זה מוזמנים לפנות לרו"ח ישי חיבה –   hiba@ahec-tax.co.il

מיסוי מקרקעין - הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין בקשר לניכוי הוצאות מימון ריאליות מן השבח בעקבות פס"ד מ.ל. השקעות

תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין (להלן: "החוק") התיר ניכוי הוצאות מימון ריאליות בחישוב השבח בעת מכירת מקרקעין בתנאים מסוימים, לגבי נכסים אשר נרכשו לאחר 7.11.2001. על אף עמדת רשויות מס שבח, קבע בית המשפט העליון בפסק הדין בעניין מ.ל. השקעות, כי ניתן להתיר בניכוי הוצאות מימון ריאליות על פי הדין בנוסחו ערב התיקון, אף לגבי נכסים שנרכשו לפני המועד האמור. לאור דחיית עמדת הרשויות בדיון נוסף בעניין, פורסמה לאחרונה  הוראת ביצוע 16/2003, אשר קובעת את הכללים להתרת הוצאות המימון לגבי נכסים שנרכשו לפני 7.11.2001, וכללים נוספים בדבר ניכוי הוצאות מימון לגבי נכסים אשר נרכשו לאחר מועד זה ("המסלול הירוק").

על פי הוראות החוזר, יותרו "בכל אופן" הוצאות מימון ריאליות לגבי נכסים אשר נרכשו לפני 7.11.2001 ונמכרו לאחר מועד פרסום פסק הדין בעניין מ.ל. השקעות         (17.3.2003). לגבי נכסים אשר נרכשו לפני 7.11.2001 ונמכרו לפני מועד פרסום פסק הדין כאמור, "ניאותו" רשויות מס שבח להכיר בהוצאות מימון ריאליות, אולם רק לגבי שומות שאינן סגורות!

נעיר ראשית כי בהתבסס על משמעות פסיקת בית המשפט ובהתבסס על הוראות סעיף 85 לחוק, המאפשרות תיקון שומה בתנאים מסוימים תוך ארבע שנים מיום שנעשתה, יש החולקים על ההוראה האמורה.

שנית נעיר כי מאחר שחלקן הגדול של שומות מס שבח, במיוחד בהקשר לדירות מגורים, "נסגרות" תוך תקופה קצרה ממועד מכירת הנכס, יש בהוראה זו של הרשות כדי לרוקן מתוכן במידה רבה את פסיקתו יוצאת הדופן של בית המשפט העליון.

מסלול ירוק – בהקשר לנכסים "חדשים", ועל מנת להקל בחובת ההוכחה המוטלת על המוכר בעת מכירת המקרקעין, נקבע כי במידה ובעת רכישת הנכס ימציא הרוכש את המסמכים שיפורטו להלן, ויקבל אישור על נכונותם, יהא בכך בכדי להוות חזקה לכאורה לפיה התנאים המקדמיים המנויים בסעיף 39א' לחוק אושרו על ידי המשרד האזורי. המסמכים הם:

  1. הסכם רכישת הזכות במקרקעין או חוזה הקבלנות לביצוע ההשבחה.
  2. הסכם ההלוואה בין הרוכש ובין המלווה.
  3.  לוח סילוקין מאושר על ידי המלווה ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ההלוואה.
  4. צילום ההמחאה שנתן המלווה לפקודת מוכר הזכות ללווה.
  5.  מסמכי שעבוד או המשכון או רישום הערת אזהרה לטובת המלווה, או לחילופין רישום הזכות במקרקעין בספרי החשבונות של החברה.

יתרונו של המסלול הירוק בכך שלאחר הבדיקות אותן יבצע מנהל מס שבח יקבל רוכש הזכות במקרקעין אישור בדבר ניכוי עתידי של ריבית ריאלית. לאור האמור לעיל המלצתנו כי רוכש מקרקעין אשר לווה כספים לשם מימון רכישתם יבחן את מעמדו ויפנה לקבלת אישור על פי המסלול הירוק.

בשולי הדברים נציין כי לגישת נציבות מס הכנסה, סעיף 39א' אינו חל על זכות באיגוד מקרקעין.

על כך ועל מקרים נוספים בהם אין, לגישת הנציבות, זכאות להתרת הוצאות מימון גם לאחר תיקון 50 ופס"ד מ.ל. השקעות שניתן על ידי בהמ"ש העליון, נפרט בפעם הבאה.

המעונינים לקבל פרטים בנושא זה מוזמנים לפנות לרו"ח ישי חיבה –   hiba@ahec-tax.co.il

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

סניף חיפה והצפון - מחלקת מיסוי ישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה