מבזק מס מספר 606 - 

מיסוי בינלאומי  6.8.2015

מיסוי בינלאומי – פטור לעולה על דיבידנד מחברה ישראלית - 6.8.2015

כידוע, במסגרת תיקון 168 לפקודה ("חוק העולים"), נקבעו הקלות מרחיבות למי שהינו תושב ישראל לראשונה ולתושב חוזר ותיק ("יחיד מוטב"), שהן בעיקרן הענקת פטור ממס ומדיווח למשך 10 שנים ממועד העלייה או החזרה.

והשאלה, מה דינו של דיבידנד המחולק על ידי חברה ישראלית ליחיד מוטב, שמקורו ברווחים מניירות ערך של חברות זרות, המוחזקים על ידי אותה חברה ישראלית?

לשון סעיף 14(א) לפקודה קובע פטור ביחס להכנסות "שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל". נשאלת השאלה, מדוע בחר המחוקק להרחיב את תחולת הפטור, לא רק להכנסות שנצמחו בחו"ל, אלא גם לכאלו שמקורן בנכסים זרים. לכאורה, די היה בכלל הראשון, כדי להעניק את הפטור לכלל ההכנסות שהופקו או שנצמחו בחו"ל.

מכאן ניתן לטעון, כי אותה הרחבה נועדה לאפשר את הפטור גם להכנסה שרואים אותה כמופקת או נצמחת בישראל ובלבד שמקורה בנכסים מחו"ל. ובדוגמא שהובאה לעיל – גם כאשר הדיבידנד נצמח בישראל (מחלקת הדיבידנד היא חברה ישראלית), ניתן לטעון שהוא פטור ממס בישראל כיוון שמקורו בנכסים מחוץ לישראל (רווחי החברה הישראלית נובעים מניירות ערך זרים). ואולי כוונת המחוקק הינה להעניק ליחיד מוטב פטור נרחב על כל הכנסה

שמקורה מחו"ל, במישרין או בעקיפין, גם באמצעות

חברה ישראלית.

אגב, אותה תוצאה מיסויית של פטור ממס הייתה מתקבלת, לו היה מדובר בחברה שהייתה אמורה להיחשב לחברה ישראלית כתוצאה משליטה וניהול מישראל, מאחר שמבחן זה לא מופעל ביחס ליחיד מוטב.

כמו כן, בהחלטת מיסוי מספר 2545/11 (ראה מבזקנו מספר 409) אפשרה רשות המסים (ובצדק) מתן פטור לחברה זרה בבעלות יחיד מוטב לפי סעיף 97(ב3) לפקודה, בעת מכירת מניות של חברות ישראליות, גם כאשר לפי לשון החוק היא לא הייתה זכאית לכך, זאת משום שלו היה היחיד המוטב מחזיק במישרין בחברות הישראליות, הוא היה זכאי לפטור. בהשלכה למקרה שלפנינו, לו היה היחיד המוטב מפיק הכנסות מניירות ערך זרים במישרין, היה זכאי לפטור ממס, ולפיכך יש לאפשר זאת גם באמצעות חברה ישראלית.

עמדת רשות המסים במקרה הנדון היא הפוכה. יתרה מכך, לעמדת הרשות, דיבידנד המחולק על ידי חברה זרה ליחיד מוטב מתוך הכנסות שמקורן בישראל – אינו פטור ממס, למרות שהוא נצמח מחוץ לישראל. מכאן, רשות המסים מפרשת למעשה את הצירוף "או שמקורן" כ – "ומקורן", כאילו שמדובר בטעות סופר של המחוקק.

ניתן למצוא תימוכין לעמדת הרשות בעניין אי מתן פטור על דיבידנד מחברה ישראלית, אך לשון החוק תומכת, לדעתנו, בעמדתנו המוצגת לעיל.

עם זאת, לדעתנו, למימוש עמדתה של רשות המיסים בנושא, ראוי כי יתוקן נוסח הסעיף ויושמט המשפט "או שמקורן בנכסים מחו"ל", שהרי עינינו הרואות שמבחינת הרשות במקרה זה, "כל המוסיף גורע".

בכל מקרה, גם אם הפרשנות האפשרית שהובאה לעיל, לפיה יש פטור על דיבידנד מחברה ישראלית היא נכונה, הרי שאין כל הוראה המאפשרת את מתן הפטור לחברה הישראלית עצמה, כך שהפטור אינו מוחלט.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) אייל סנדו ורו"ח יוסי שלום, ממשרדנו.

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי והישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה