מבזק מס מספר 620 - 

מיסוי ישראלי  3.12.2015

חוקי עידוד /מיסוי יחיד – חוק "האנג'לים" – הזדמנות אחרונה? - 3.12.2015

סעיף 20 לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 שפורסם בינואר 2011, המכונה "חוק האנג'לים", נחקק כהוראת שעה לשנים 2011 עד 2015. במסגרתה, "השקעה מזכה" ב"חברת מטרה" עשויה לאפשר למשקיע בתנאים מסוימים, לדרוש את סכום השקעתו בחברה, כבר בשנת ההשקעה, כהוצאה כנגד כל מקור הכנסה. אפשרות זו קיימת גם לבעלי השליטה היזמים באותה חברה.
בכלליות, נזכיר כי מדובר בהשקעה של יחיד כנגד הקצאת מניות, שלפחות 75% מהשקעה זו הוצאה על ידי החברה להוצאות מו"פ ולפיתוח IP אשר בבעלות החברה, זאת עד לתקופה של שלוש שנות מס (כולל שנת ההשקעה) – היא "תקופת ההטבה".
כמו כן, חברת המטרה עצמה צריכה לעמוד בתנאים מסוימים במשך תקופת ההטבה, כולה או חלקה: 75% מהוצאות המו"פ של החברה הוצאו בישראל; הכנסות החברה לא עלו על 50% מסכום הוצאות המו"פ; עיקר הוצאותיה (70%) של החברה הן הוצאות מו"פ.
אי עמידת החברה בתנאים אלו בכל שנות ההטבה, עלולה לבטל את הטבות המס להן זכה היחיד.
רשות המסים פרסמה חוזר מקצועי מפורט וממצה בדבר חוק האנג'לים, בו ניתן למצוא ביטוי לעמדותיה בסוגיות השונות העשויות לקום מיישום החוק (חוזר 12/2011).
לאור האמור ועם תום הוראת השעה – יחיד ששוקל השקעות בחברות סטרט-אפ צעירות, בין אם כיזם ובין אם כמשקיע פאסיבי, מוטב יעשה אם יקדים את השקעתו ויבצעה (כנגד הקצאת מניות) עד ליום 31.12.2015.
שנת 2015 היא השנה האחרונה בה ניתן לבצע השקעה מזכה ולזכות באפשרות לנכות את סכום השקעתו כנגד כל מקור הכנסה שיש לו, לרבות הכנסה מעסק והכנסת עבודה.
לסיום נזכיר, כי הצעת חוק לתיקון חוק האנג'לים פורסמה ביולי 2015, כך שייתכן ותוארך הוראת השעה ב – 4 שנים נוספות, להשקעות שתבוצענה עד לסוף שנת 2019.
יצויין כי הצעת החוק כוללת מסלול נוסף להשקעה, ב"חברה מתחילה", שהייחוד שבמסלול זה (בהשוואה למסלול הקיים להשקעה ב"חברת מטרה"), הוא שבכל הנוגע לזכאות המשקיע לנכות את סכום השקעתו, התנאים הנדרשים להתקיים בחברה אינם צופים פני עתיד וניתן לבדקם במועד ההשקעה ולדעת בוודאות אם סכום ההשקעה הוא בר ניכוי.
יחד עם זאת, החברה נדרשת לעמוד בתנאים נוספים במשך תקופה של עד חמש שנים לאחר מועד ההשקעה, וכל הפרה של אחד מאותם תנאים שנקבעו, תשית על החברה "קנס" בדמות חיוב במס השולי המירבי על סכום ההשקעה, ללא קשר לשיעור המס שחל על ההכנסה שכנגדה דרש המשקיע את השקעתו כהוצאה.
מאחר והצעת החוק טרם עברה את הליכי החקיקה הנדרשים, ולא ברור אם בכלל תקודם או מה יהיה נוסח החוק הסופי, לפיכך הצעתנו להקדמת השקעה בחברה מטרה כאמור לעיל, בעינה עומדת.
משרדנו עומד לרשותם בכל הנוגע לבחינת האפשרויות במסגרת החוק ואופן יישומו.

לפרטים נוספים, אנא פנו לרו"ח (משפטן) אייל סנדו ממשרדנו.

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה