מבזק מס מספר 623 - 

מיסוי ישראלי  24.12.2015

תאגידים – למהירי החלטה: חברה עם נכסים לא מניבים או נכסים מחוץ לישראל – תוכל להיחשב עוד "חברת בית"? - 24.12.2015

שינויי חקיקה נרחבים צפויים לעבור בעת הקרובה, בעניין חברת בית (ראה בהרחבה עקרי השינויים הצפויים בעניין חברת בית וכן את הוראות המעבר החשובות, במבזקי מס 561, 573, 619).

להלן מספר נושאי חשיבה נוספים:

חברות בעלות "מבנה לא גמור"
הוראת המעבר הראשונה הינה כי חברה שהיתה חברת בית לפני 1.1.2016, תוכל להמשיך להיות חברת בית גם ב"חוק החדש" בשנת 2016, למעט חריגים כפי שיופרטו בהמשך.
עולה הסוגיה האם חברה קיימת, שבשנת 2015 יש לה נכס נדל"ן לא גמור שיתחיל להניב הכנסות ברבעון השני של 2016, או מאוחר יותר, תוכל להיחשב כחברת בית?
בהתאם לנוסח הלשוני של החוק כיום, לכאורה לא. גם מפס"ד פלפלון (ראה מבזק 497), שאפשר הכרה כחברת בית גם לחברות להן ישנה קרקע שאינה מבונה ובלבד שיש לה גם בניין, ומידת התלות של שוכרי הבניין בקרקע הסמוכה הפנויה, גבוה. ואולם, נדרש קיומו של "בניין" ומניב" !!
אמנם החברה היתה יכולה לעמוד בכל התנאים העובדתיים הנדרשים להכרה כחברת בית, גם בחוק החדש – במהלך 2016 או מאוחר יותר, אך קיום דווקני של הוראות המעבר יביא לידי כך שהחברה לא תוכל לעולם להחשב כחברת בית, כי לא היתה כזו ב – 2015, ולא בתוך 3 חודשים ראשונים של 2016 (אף שהיו חלות עליה "סנקציות" המעבר) !!
לדעתנו, ולו רק "כהוראת מעבר נוספת", על רשות המיסים לפרש את החוק הקיים כך שיש לראות בחברה כעומדת בהגדרת חברת בית כבר עתה בשנת 2015, למרות שנכסיה הם קרקע ולא בנינים המניבים הכנסה, מאחר ואנו עומדים בפני הליך חקיקה אשר לא יאפשר לעולם!! לחברה לבחור להיות "חברת בית" מאוחר יותר כאשר הנכס יבנה / יסתיים ויניב הכנסות, והדבר היחיד שמונע בעדה להיחשב כ"חברת בית" כבר עתה הוא אלמנט זמן בניית הנכס. דוגמאות נוספות לגביהן יש מקום לתת פרשנות מקילה (ובמדרג יורד):

  1. רכישה באמצעות קבוצת רכישה אשר הבניה המתוכננת טרם החלה. יש לציין לעניין זה שרשות המיסים רואה ברכישה זו, כרכישה של מבנה גמור ולא כרכישה של קרקע וקבלת שירותי בניה.
  2. רכישת דירה על הנייר מקבלן, אשר ישנה התחייבות מצידו לבצע ולמסור מבנה גמור.
  3. רכישת מקרקעין ועליהן מבנה, שנהרס לצורך בניה מחדש.
  4. רכישת קרקע וחתימת הסכם בניה מול קבלן מפתח.
  5. רכישת קרקע שיש לגביה היתרי בניה.

חברות בעלות מבנה, שלא מניב הכנסות
באותה רוח, נציין כי דרישת המהות בסעיף 64 השתנתה בדין החדש, ובמקום "… שכל רכושה ועסקיה הם החזקת בניינים…", הסעיף בנוסחו החדש קובע: "החברה עוסקת רק בהחזקה, במישרין, של בניינים בישראל וכל נכסיה הם בניינים כאמור". לדעתנו, ואף שככל הנראה זו לא היתה כוונת המחוקק, ניתן לפרש את הגדרה בדין החדש, כך שאין חובה כי לחברה יהיו בפועל דמי שכירות מהמבנה, אלא די בכך כי על החברה לעסוק בהחזקת בניינים… (לפחות בשלב הביניים של כניסה לסעיף, אחרת לא תכנס לסעיף לעולם, כאמור).

חברות בית ב – 2015, שלא יוכלו להמשיך להיות חברות בית בשנת 2016
דרישות המהות בהגדרת "חברת בית" בדין החדש, הינה כי על החברה להחזיק את הבניינים במישרין ובישראל בלבד!! הוראות המעבר קובעות, כי גם חברה שהיתה חברת בית טרם שינוי החקיקה תוכל להמשיך להחשב חברת בית בדין החדש רק אם תעמוד בתנאים אלו.
המשמעות היא כי חברה בית שיש לה נדל"ן מחוץ לישראל (אפילו נכס אחד לא משמעותי) או שהבניין "שלה" מוחזק על ידי חברה אחרת, תחדל להיות חברת בית החל מיום 1.1.2016 !!! באופן אוטומטי.
לאור זאת, על החברות להיערך באופן מיידי בטרם תסתיים שנת 2015, ולשקול לממש נכסים בחו"ל, לבצע העברה במסגרת שינוי מבנה וכו'.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) ישי חיבה ולרו"ח ענת דואני, ממשרדנו.

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה