מבזק מס מספר 628 - 

מיסוי ישראלי  28.1.2016

שינויי מבנה – הצעת חוק – שותפות רשומה תיכלל בחלק ה2 לפקודה – מהות ויישומים - 28.1.2016

ביום 13/1/2016 פורסמה ברשומות הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 219), התשע"ו – 2016 (להלן: "הצעת החוק"), במסגרתה תוקן, בין היתר סעיף 103א(א) לפקודה כך שהוראות חלק ה2 לפקודה, העוסק בשינויי מבנה ומיזוגים, יחולו גם על שותפויות רשומות.

הצעת החוק קובעת כי הוראות חלק ה2 לפקודה, במסגרתו ניתן לבצע שינויי מבנה כגון העברת נכסים, מיזוגים ופיצולים, בפטור ממס, יחול גם על שותפויות רשומות, שאושרו ע"י המנהל.

חשוב לציין בעניין זה, כי הלכת שדות, שהיוותה את הבסיס לתיקון החוק, דנה בשותפות שלא הובהר אם היא רשומה או לא, והפסיקה הן במחוזי והן בעליון פסקה את מה שפסקה, גם תחת הנחה מפורשת כי מדובר בשותפות שאינה רשומה. עם זאת, הצעת החוק מגבילה את תחולת חלק ה2 לשותפות רשומה בלבד.

נזכיר כי הלכת שדות דנה בשותפות כנראה לא רשומה, שעסקה בהובלות. שני השותפים – 40% ו-60%, הקימו חברה פרטית: "שדות" חברה להובלה (1982) בע"מ, והעבירו אליה את כל נכסיה והתחייבויותיה של השותפות.

החברה נרשמה ובה הוקצו המניות כיחס שיעור זכותם של השותפים בשותפות. ביהמ"ש המחוזי ובעקבותיו ביהמ"ש העליון בהרכב של חמישה שופטים, בדעת רוב, קבע כי יש לראות בהעברת כל הנכסים וההתחייבויות של כל שותף בשותפות כהעברת זכות ב"עסק פעיל" על מכלול נכסיו והתחייבויותיו, וזאת כמקביל למושג "מניה" בחברה).

זאת בשונה מעמדת פקיד השומה שביקש לראות בהעברת הנכסים כמכירתם החייבת במס בידי שותף לפי חלקו היחסי בכל נכס.

תיקון החוק מאפשר הרחבה של קשת שינויי המבנה המאפשרים לנישומים לשנות צורת התאגדות ולהעביר נכסים ע"פ הנדרש עסקית וכלכלית בתנאי השוק המשתנים, בפטור ממס או בדחיית מס, גם לשותפויות.

לכך נוסיף את האפשרויות הקיימות היום בחלק ה2 לפקודה וניתן לבצע מס' רב של התאגדויות, שינויי מבנה ושותפויות עסקיות, תוך תכנון המס למינימום ע"פ החוק.

לדוגמא: לחברה (חברה א') ישנן 2 פעילויות עסקיות והיא מעוניינת להכניס שותף בפעילות עסקית אחת בלבד (הפעילות האחת). חברה א' תמכור שיעור מסויים בפעילות העסקית האחת, בלבד, לחברה בבעלות השותף – חברה חדשה, שתוקם ע"י השותף, או חברה קיימת שלו, ע"פ בחירתו (חברה ב'), בעסקת רווח הון חייבת [ראו לעניין זה – פסק דין אבי בן דוד (ע”מ 49967-12-13) מבזק מס' 627].

בשלב ב' תעברנה חברה א' וחברה ב' את הפעילות האחת לחברה חדשה שתוקם לצורך כך, זאת בהתאם להוראות סעיף 104ב לפקודה.

תיקון החקיקה יאפשר העברת הפעילות ע"י 2 החברות (א' ו – ב') לא רק לחברה חדשה אלא גם לשותפות רשומה, שחברה א' וחברה ב' הינן שותפות בה.

היתרון העיקרי בהעברה לשותפות ולא לחברה הינו בכך שתוצאות הפעילות השנתית של הפעילות האחת יעלו לחברה א' וחברה ב', זאת לשם קיזוז הפסדים, אם קיימים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח רונית בר ולרו"ח (משפטן) וישי חיבה, ממשרדנו.

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה