מבזק מס מספר 645 - 

ביטוח לאומי  2.6.2016

הקמת ועדת שומה במוסד לביטוח לאומי - 2.6.2016

ביום 25 במאי 2016 פרסם המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל") בחוזר פנימי, כי הוקמה ועדת שומה, אחת – בשלב זה, ליד סניף הביטוח הלאומי בתל אביב. הועדה מטפלת בתיקים מכל הארץ, בהרכב של שלושה חברים מתוך מאגר, ובראשות שופטת בדימוס.

הועדה הוקמה בעקבות עתירה לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ. העתירה הוגשה לאור העובדה כי עד עתה אף שחוק הביטוח מורה כי, על פי החלטה מנהלית של המל"ל עצמו, עררים על קביעות שהוציא המל"ל, יכולות היו להתנהל מול מנהל אגף הניכויים או סגנו, ובעקבות החלטתם – בפני ביה"ד האזורי לעבודה, או בדרך של ערר ישיר לביה"ד האיזורי לעבודה.

רקע חוקי

 • סעיף 359 לחוק הביטוח הלאומי (להלן: "החוק") מקנה זכות למבוטח ולמעסיק לערור בפני ועדת שומה על קביעה של דמי ביטוח על ידי פקיד גביה לפי סעיפים 347, 357 ו-358 לחוק, תוך 30 יום מיום שנמסרה לו הודעה על הקביעה בדואר רשום.
 • סעיף 372 לחוק קובע כי ליד כל סניף של המל"ל תוקם ועדת שומה, והיא תקבע לפי בקשת החייב בתשלום דמי ביטוח את דמי הביטוח שיש לשלמם.
 • וועדת שומה לא תהיה כפופה לדיני הראיות אלא תשקול לפי אומד דעתה את חומר הראיות שהובא בפניה. אולם שומה סופית של הכנסה מהמקורות האמורים בסעיפים 344(א) ו-345(א) לחוק, לפני כל פטור, ניכויים וזיכויים לפי פקודת מס הכנסה, תחייב את הוועדה.
 • החלטת ועדת שומה בשאלה שבעובדה תהיה סופית.

מי רשאי לערער בפני וועדת שומה

מי שפקיד גביה קבע את הסכום המגיע ממנו כדמי ביטוח:

 1. בהתאם להוראות סעיף 347 – למי שהיה עובד, או עובד עצמאי, או שלא היה עובד ולא עובד עצמאי, ועבר מאחד הסוגים למשנהו, על בסיס מקור הכנסתו בתקופת התשלום.
 2. מכוח סעיף 357 לחוק – בהיעדר דו"ח.
 3. מכוח סעיף 358 לחוק – בניגוד לדו"ח.

נוהלי וועדת שומה

 • סדרי הדין נקבעו על ידי חברי הוועדה ב"נוהל עבודה וסדרי דין" שפורסם באינטרנט.
 • כתב הערר יוגש תוך 30 יום מיום שנמסרה ההודעה על הקביעה בדואר רשום, כמפורט בנוהל העבודה וסדרי הדין.
 • שומה סופית של הכנסה לפי סעיפים 344(א) ו-345(א) מחייבת את הוועדה והיא אינה רשאית לדון בה.
 • הוועדה היא גוף מעין שיפוטי אשר הנושאים שבהם תדון מוגבלים בחוק והחלטתה מחייבת.
 • על החלטות ועדת השומה ניתן לערער לבין הדין לעבודה בשאלות משפטיות ולא בשאלות עובדתיות.

בחוזר מורה המל"ל לפקידיו בכל משלוח קביעת שומה, כי "יש לשים לב שמעתה ואילך בהודעות על קביעת דמי ביטוח שנשלחות לפי סעיפים 347,357,358 יש להוסיף אפשרות השגה בפני ועדת שומה כמו גם במכתבי תשובה שנשלחים למבוטחים/מעסיקים".

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה.

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה