מבזק מס מספר 657 - 

מיסוי מקרקעין  7.9.2016

מס ריבוי דירות (פרומו שני) - 7.9.2016

במבזק מס 654 מיום 11.8.2016 הצגנו בקווים כללים את המס הצפוי על מי שמחזיק שלוש דירות ומעלה, כפי שתואר בהצעת תקציב המדינה.
ביום 5.9.2016 פורסם לתגובות הציבור תזכיר חוק המתווה את העקרונות הטכניים והממוקדים יותר, להטלת מס זה.

נציין כי על אף הביקורת העניינית שספג האוצר בעניין הרעיון להטלת מס זה, וזמן ההערכות שהיה למשרד האוצר לבצע התאמות נדרשות עד מועד פרסום התזכיר – נראה כי דרך ישום הטלת המס והדיווחים המוצגת בתזכיר, אינה ישימה.
נציג להלן מספר נקודות המוצגות בתזכיר:

 • דירה – לרבות חלק ממנה העולה על שליש. לרבות דירה המשמשת למשרד. למעט: דירות מלאי, מושכרות בדיירות מוגנת, בבעלות מלכ"ר, בבניין להשכרה לפי חוק עידוד השקעות הון (פרק שביעי 1) או בהשכרה למגורים לזמן ארוך לפי מכרז של המדינה.
 • דירה המוחזקת עבור אדם בנאמנות עבורו – בעל דירה לעניין החיוב במס הוא הנהנה ולא הנאמן.
 • המס הוא 1% משווי הדירה – וזה נקבע לפי ממוצע ארצי לסך של 15,148 ₪ למ"ר (המ"ר נקבע לפי חיוב הארנונה), כשהוא מוכפל במקדם מסובך, המורכב מנוסחה "מדעית" של מדדי כלכלה-חברה-פריפריה.
 • תקרת החיוב השנתי לכל דירה חייבת הינה 18,000 ₪.
 • דירה בבעלות איגוד בו ליחיד חלק כלשהו בזכויותיו, במישרין או בעקיפין, תחשב כדירתו של היחיד (לפי חלקו באיגוד).
 • בני זוג וילדיהם עד גיל 18 – הינם בעלים אחד. (אין בתזכיר מניעות או התמודדות עם העברת דירה שלישית במתנה לילד בגיר).
 • בתוך 30 יום מתחילת כל שנה יהיה על בעל 3 דירות ומעלה להגיש הצהרה ובה פרטים על כל דירות המגורים שבבעלותו, על אלו דירות מתוכן (מהשלישית ומעלה) הוא בוחר לשלם את המס, כמה מס לדעתו הוא אמור לשלם, ואת דרך החישוב. (שומה עצמית).
 • מי שרכש דירה שלישית במהלך השנה, או מי שמכר כזו, ידווחו למנהל תוך 20 יום.
 • הבחירה על איזו דירה ישולם המס – הינה בלתי חוזרת לגבי אותה שנת מס.
 • ההצהרות יוגשו באופן מקוון לפי כללים (ופטורים) שיקבעו.
 • המס על פי ההצהרה והתחשיב ישולם – חציו עד 30 ביוני של אותה שנה, וחציו השני עד 31 בדצמבר של אותה שנה.
 • תוך שנה מיום קבלת השומה העצמית (קרי עד 30 בינואר של השנה העוקבת), יוכל המנהל לבדוק אותה ולאשר אותה, או לקבוע מיטב שפיטה או להגיע להסכם שומה עם היחיד.

בסיכום ובקיצור: אם יש הצעת חקיקה שהינה כל כך בלתי סבירה, ולחלוטין בלתי ישימה (כפי שהיא מוצעת כאן) – הרי היא לפניכם !!

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) ישי חיבה, ממשרדנו.

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה