מבזק מס מספר 681 - 

מיסוי ישראלי  16.3.2017

חוקי עידוד – חוק לעידוד השקעות באנרגיות מתחדשות – הטבות במס ליצרני חשמל ביתיים - 16.3.2017

ביום 22.12.2016 פורסם ברשומות החוק לעידוד השקעות באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת), התשע"ז-2016 (להלן: "החוק") המעניק הטבות במס ליצרני חשמל ביתיים.
נזכיר, כי עוד בשנת 2009 ובהתבסס על החלטת הממשלה מינואר 2008, פרסמה רשות המיסים את "מהפכת המיסוי הירוק" אשר כללה בין היתר, הטבות מס שונות על הכנסות מייצור חשמל ביתי.
עם זאת, הליך החקיקה לא הושלם והטבות המס לא קיבלו כל תוקף (מלבד הכרה בהוצ' פחת למתקנים שהופעלו בשנים 2009-2015) וזאת עד לפרסום החוק כאמור אשר חל החל מיום 1.1.2016.
החוק מעניק הטבות במס, הן על הכנסות ממכירת חשמל והן על הכנסות מהשכרת מקרקעין המשמשים להפקת אנרגיה מתחדשת.
במבזק זה נציג את עיקרי התנאים לקבלת הטבות, חלופות המיסוי והוראות שונות, המתוארות בחוק.

הטבות מס על הכנסה ממכירת חשמל
"צרכן ביתי"יחיד או נציגות הבית המשותף, המחויבים בתעריף ביתי או בתעריף עומס-זמן. "הסכום המרבי" – הסכום לעניין הגדרת עוסק פטור בחוק מע"מ: כ-99 אלף ₪.
א. תנאים לקבלת ההטבות:
צרכן ביתי יהיה זכאי להטבות בשל הכנסתו ממכירת חשמל בהתקיים כל התנאים הבאים:

 1. החשמל שהפיק הצרכן הביתי נמכר לבעל רישיון ספק שירות חיוני (למשל חב' החשמל).
 2. ההכנסה ממכירת החשמל אינה מגיעה כדי עסק או משלח יד.
 3. המתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת שבאמצעותו הופק החשמל מחובר לבית המשמש למגורים בלבד, והמחובר כדין לרשת החשמל.
 4. מיום תחילת החוק, לא נוכה פחת בשל המתקן, למעט על חלק ההכנסה העולה על הסכום המרבי.
  נציין כי תקנות הפחת מאפשרות ניכוי פחת בשיעור של 25% לגבי מתקנים אשר יום הפעלתם חל בתקופה 2009-2015.
  טרם עודכנו התקנות לגבי מתקנים שיום הפעלתם הוא בשנת 2016 ואילך.
 5. נמסרה הודעה לבעל רישיון ספק שירות חיוני המלווה בהצהרה המעידה על כך שמתקיימים התנאים לקבלת הטבת המס.

ב. חלופות המיסוי לבחירתו של הצרכן הביתי:

 1. פטור ממס – פטור על הכנסה ממכירת חשמל שסכומה הכולל בשנת המס אינו עולה על 24,000 ₪.
 2. מס בשיעור של 10% על הכנסה (מחזור) ממכירת חשמל, עד הסכום המרבי. על הכנסות שעולות על הסכום המרבי יחול מס שולי עם אפשרות ניכוי הוצאות באופן יחסי.

צרכן ביתי יהיה רשאי להודיע לפקיד השומה על שינוי בבחירת חלופת המיסוי כאשר השינוי ייכנס לתוקף בשנת המס שלאחר שנת המס שבה ניתנה ההודעה.

הטבות מס על הכנסה מהשכרת מקרקעין המשמשים להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת
א. תנאים לקבלת ההטבות:
יחיד יהיה זכאי להטבות במס בשל השכרת מקרקעין כאמור בהתקיים כל התנאים הבאים:

 1. ההכנסה מהשכרת המקרקעין אינה הכנסה מעסק או משלח יד.
 2. ברשות היחיד מסמך החתום על ידי השוכר המאשר כי המקרקעין המושכרים משמשים להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת.
 3. נמסרה הודעה לפקיד השומה בליווי הצהרה המעידה כי מתקיימים התנאים לקבלת הטבת המס.

ב. חלופות המיסוי לבחירתו של היחיד:

 1. פטור ממס על ההכנסה מהשכרת מקרקעין שסכומה הכולל בשנת המס אינו עולה על 5,000 ₪ ("תקרת ההשכרה").
  עלה סכום ההכנסה על תקרת ההכנסה, תהיה ההכנסה פטורה עד לגובה "תקרת ההשכרה המתואמת" – תקרת ההכנסה לאחר שהופחת ממנה הסכום העודף.
  בגין ההכנסה אשר עלתה על תקרת ההכנסה המתואמת יוטל מס בשיעור של 31%.
 2. מס בשיעור 10% על הכנסה (מחזור) מהשכרת המקרקעין, ללא ניכוי הוצאות כלל.

היחיד יהיה רשאי להודיע לפקיד השומה על שינוי בבחירת חלופת המיסוי כאשר השינוי ייכנס לתוקף בשנת המס שלאחר שנת המס שבה ניתנה ההודעה.

הוראות נוספות לשני סוגי ההכנסות:

 • ניכוי הוצאות, זיכויים ופטורים – צרכן ביתי /יחיד לא יהיה זכאי לנכות הוצאות, לרבות פחת או הפחתות אחרות ולא יהיה זכאי לקיזוז, זיכוי, הנחה או פטור שאינם מצוינים בחוק בגין הכנסתו שעד הסכום המרבי (לעניין מכירת חשמל)/תקרת ההשכרה המתואמת (לעניין השכרת מקרקעין).
 • לגבי חלק ההכנסה שעולה על הסכום המרבי/תקרת ההשכרה המתואמת, יהיה זכאי הצרכן הביתי/היחיד לניכוי הוצאות באופן יחסי וכן לזיכויים, קיזוזים ופטורים.
 • רווח הון – בחישוב רווח ההון/שבח ממכירת המתקן/המקרקעין ייווסף לתמורה סכום הפחת או ההפחתה שהיה ניתן לנכות לפי כל דין אילולא יישום ההטבות בחוק.
 • קיזוז הפסדים – לעניין מכירת חשמל, הצרכן הביתי לא יהיה זכאי לקזז הפסד שהיה לו ממתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת אלא כנגד הכנסות מאותו מתקן.
 • ביטוח לאומי – לא יראו בהכנסה ממכירת חשמל כהכנסה של הצרכן הביתי לעניין חוק הביטוח הלאומי.
 • ניהול ספרים – פטור מניהול פנקסי חשבונות לצרכן ביתי/יחיד, בתנאי שנוכה מלוא המס כדין ולגבי צרכן ביתי בתנאי שהכנסותיו ממכירת חשמל אינן עולות על הסכום המירבי.
 • מע"מ – לא יראו צרכן ביתי/יחיד שכל עסקאותיו הן ממכירת חשמל/השכרת מקרקעין ושהכנסתו אינו עולה על הסכום המרבי כעוסק, ועל כן לא יהיה חייב ברישום לעניין מע"מ.
  יצוין, כי ככל שמחזור עסקאותיו של הצרכן הביתי עולה על הסכום המירבי (ממכירת חשמל/השכרת מקרקעין ו/או ממקורות אחרים) כל עסקאותיו ממכירת חשמל יהיו חייבות במע"מ ולעניין השכרת מקרקעין בהתאם להוראות החוק.
 • בסיס הדיווח – בגין מכירת חשמל הינו על בסיס מצטבר, ובגין השכרת מקרקעין בסיס מוזמן (סעיף 8ב לפקודה)
 • תקופת ההטבות – 25 שנה .

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח ענת דואני ולרו"ח רז דביר, ממשרדנו.

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה