מבזק מס מספר 685 - 

ביטוח לאומי  27.4.2017

דין הכנסות מחברת LLC כדין הכנסות מדיבידנד מחברה רגילה – פטורות מדמי ביטוח - 27.4.2017

על פי הוראות שפרסם המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל") – דין הכנסות שנתקבלו מ- LLC אמריקאי כדין הכנסות שמקורן בדיבידנד של חברה רגילה, ולפיכך הוראות סעיף 373א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק"), הקובעות כי הכנסה חייבת של חברה משפחתית, חברת בית וחברה שקופה – יראוה כאילו חולקה לבעלי המניות באותה שנה, אינן חלות עליהן.
אי לכך ובהתאם להוראות סעיף 350(א)(6) לחוק, לא יחול על הכנסות מ-LLC חיוב בדמי ביטוח, החל משנת 2008.

רקע חוקי

 • החל מחודש 1.2008 הכנסה מדיבידנד של חברה רגילה עם שיעורי מס מוגבלים פטורה מדמי ביטוח לפי סעיף 350(א)(6) לחוק.
 • כחקיקה אנטי תכנונית נקבע בסעיף 373א לחוק כי מחד – יראו הכנסותיה החייבות של חברה משפחתית/בית/שקופה שהופקו בשנת מס מסויימת כאילו חולקו לכל בעלי מניותיה לפי חלקם היחסי, כבר באותה שנת מס. מאידך נקבע כי הפטור מדמי ביטוח החל על הכנסות מדיבידנד מחברה רגילה לא יחול על ההכנסות מדיבידנד לפי סעיף 373א.
 • LLC אינה כלולה בסוגי החברות עליהן חל סעיף 373א.

עמדת המל"ל לפי ההוראות

 • בהוראות הנושאות תאריך 22.1.2017 נקבע כי לאחר התייעצויות עם רשות המיסים הגיע המל"ל למסקנה כי יש לראות ב- LLC כחברה רגילה ולא חברה כדוגמת חברה משפחתית.
 • אמנם רשות המיסים מאפשרת לנישום לבחור ב"שיקוף" הכנסותיה החייבות של LLC, כך שלעניין מס הכנסה מסווגות הכנסות מחברת LLC כהכנסה ממקור עצמאי, או מהכנסה שלא מעבודה, ובהתאם משודרות למל"ל. אולם, "שיקוף" זה נעשה כהוראה מקלה להימנעות מכפל מיסוי בין ארה"ב לישראל, ואינו משנה את מהותה של ה-LLC כחברה, ואת ההכנסות העולות ממנה לבעלי המניות, כהכנסות מדיבידנד מחברה רגילה.

אופן הטיפול של המל"ל בהכנסות LLC

 • לגבי נישום שביקש "שיקוף" ה-LLC, יתוקצרו כאמור בשומתו האישית בשנה השוטפת הכנסותיה של ה-LLC לסוגיה השונים (המל"ל כלל אינו מודע לעובדה שהכנסות אלו מקורן בהחזקה ב-LLC). אי לכך וכברירת מחדל, הכנסות אלו יחויבו בדמי ביטוח ע"י המל"ל בהתאם לשומה שנתקבלה ממס הכנסה.
 • מבוטח שיפנה למל"ל ויוכיח כי הכנסות מסויימות שחוייבו בדמי ביטוח בתקופה שמיום 1.1.2008- מקורן בהכנסותיה שלLLC , יבוטל החיוב ויראו בהכנסות אלו כפטורות מדמי ביטוח.
 • המבוטח מתבקש להמציא את המסמכים הבאים, כדי לוודא את הנטען:
  1. מסמכי ההתאגדות של ה- LLC בחו"ל, תוך פירוט החלק היחסי של החברים בה.
  2. טופס 1301 של מס הכנסה לרבות נספח הכנסות מחו"ל.
  3. טופס 150 (הצהרה על החזקה במישרין או בעקיפין בחבר בני אדם תושב חוץ).
 • לגבי הכנסות כאמור לפני 1.1.2008, הן יחוייבו בדמי ביטוח כדיבידנד בחברה רגילה, כפוף לכללי ההתיישנות. מקרים שחוייבו בעקבות פסק דין, לא ייפתחו מחדש.

סיכום:

 • LLC נחשבת בעיני המל"ל כחברה רגילה ולא כחברה משפחתית/בית/שקופה.
 • סעיף 373א לחוק אינו חל על הכנסותיה של LLC .
 • הכנסותיה החייבות השוטפות של LLC, אף ששוקפו לצורך מס הכנסה להכנסותיו החייבות האישיות של הנישום – הדבר אינו רלוונטי לעניין חיוב בדמי ביטוח.
 • הכנסות שחולקו בפועל מ-LLC לנישום – ייחשבו כהכנסות מדיבידנד מחברה רגילה, והחל מ-1.1.2008 יהיו פטורות מתשלום דמי ביטוח.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ולרו"ח (משפטן) ישי חיבה.

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה