מבזק מס מספר 686 - 

מיסוי בינלאומי  11.5.2017

הפחתות מסי חברות במדינות נבחרות במזרח אירופה - 11.5.2017

ברצוננו להביא לידיעתכם לגבי הפחתות במסי החברות במדינות מזרח אירופאיות: הונגריה, פולין ורומניה, כפי שיובא להלן.
רומניה: החל משנת המס 2017, שופר משטר המס, המיטיב ממילא, החל על "מיקרו חברה", כמפורט להלן: המשטר המיטיב חל על חברה שמחזור הכנסתה אינו עולה על 500 אלפי אירו, ושאינה פועלת בתחומים הקבועים בחוק כגון: ייעוץ, ניהול, בנקאות, ביטוח, שוק ההון. המשמעות היא שככלל, המשטר המיוחד מיועד לחברות מסחריות; עם זאת, הכנסות מייעוץ וכיו"ב לא יפגעו בהטבות ואף ייהנו ממשטר מס זה, ככל שהמחזור בגינן אינו עולה על 20% ממחזור הכנסתה של המיקרו-חברה. על מיקרו-חברה מוטל מס חברות מהמחזור בשיעור של 1% בלבד לחברה המעסיקה לפחות עובד אחד, ו- 3% בלבד לגבי חברה שאינה מעסיקה עובדים (זאת, במקום מס החברות המוטל הרגיל בשיעור של 16%).
עד תום 2016, חל מס בשיעור של 2% מהמחזור על מיקרו חברות שמחזורן לא עלה על 100 אלפי אירו בשנה.
בנוסף, החל משנת 2017, חברות הפועלות באופן בלעדי בתחום החדשנות, המו"פ ופעילויות נלוות לאלו, תהיינה פטורות ממס במהלך 10 שנות הפעילות הראשונות.
פולין: החל משנת המס 2017, לגבי חברות סטארט-אפ וחברות שמחזורן אינו עולה 1.2 מיליון אירו (כולל מע"מ, המגיע עד כדי 23%), הופחת מס החברות לכדי 15%, בעוד ששיעור מס החברות הרגיל בפולין עומד על 19%.
הונגריה: החל משנת המס 2017, מס החברות הופחת לכדי 9% בלבד! קודם לכן, שיעור המס עמד על 10% (עד להכנסה חייבת בגובה של כ – 1.6 מיליון אירו) ו- 19% (מעבר למדרגה זו). לאחר הפחתת מס החברות בהונגריה שבוצעה, הפכה הונגריה למדינה בעלת מס החברות הנמוך ביותר באירופה, יחד עם מונטנגרו, שגם בה מס החברות עומד על 9% (מונטנגרו אינה מדינה גומלת, להבדיל מהמדינות האחרות המוזכרות במבזק, ולכך חשיבות רבה במבני מס בינלאומיים).
משמעות התיקונים הינה שחברה הנהנית מאחד ממשטרי המס המובאים לעיל ומפיקה הכנסות פאסיביות, שיצאה מתחולת הוראות סעיף 75ב לפקודה ערב התיקון (בשל שיעור מס חברות גבוה מ- 15%), תחשב כחנ"ז החל משנת 2017, הואיל ומס החברות (האפקטיבי) שיחול על הכנסתה החייבת אינו עולה על 15%, וכפועל יוצא מכך ייוחס לבעל המניות המהותי בה דיבידנד רעיוני (ככל שיתקיימו שאר התנאים הנדרשים לסיווגה של החברה כחנ"ז). נזכיר גם שיש לבחון את תחולת החמי"ז על חברות זרות במדינות שלעיל הנהנות ממשטרי המס המיטיבים.
פעילות במדינות כאמור, תוך ביסוס פעילות עסקית מהותית ותשלום מס חברות כדין בהן, עשוי להוות כר לריכוז הפעילות הבינלאומית, אגב ניצול היתרונות, כגון קיומה של אמנה עם ישראל, תשלום מס בשיעור נוח יחסית, אפשרות זולה יחסית ליציקת תוכן כלכלי ועוד.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (עו"ד) גדי אלימי ולרו"ח (עו"ד) יניב גולדשטיין, ממשרדנו.

מומחה בתחום הביטוח הלאומי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה