מבזק מס מספר 686 - 

מיסוי ישראלי  11.5.2017

חוקי עידוד – תיקונים בחוק ה"אנג'לים" והוספת השקעה ב"חברה מתחילה" כהשקעה מזכה – חוזר מס הכנסה 2/2017 - 11.5.2017

ביום 27/4/2017 פרסמה החטיבה המקצועית ברשות המיסים את חוזר מס הכנסה 2/2017 (להלן: "החוזר"), המהווה תוספת לחוזר מס הכנסה 12/2011 ועוסק בהוראת השעה לעידוד תעשייה עתירת ידע. בעבר, עם חקיקת הוראת השעה ובהקשרים נוספים, פרסמנו מס' מבזקים בנושא (מבזק 375, 403, 446, 447 ו- 620).
במבזק זה נתרכז בעיקרי השינויים / חידושים שחוקקו בהוראת השעה שחלו בתוקף מיום 1/1/2016 ובחוזר 2/2017.
התיקון העיקרי בהוראת השעה שעבר בתוקף מיום 1/1/2016 היה הוספת מסלול הטבות חדש למשקיעים (יחיד או "שותפות בין יחידים") ב"חברה מתחילה" לשם קידום ההשקעות בחברות הנמצאות בשלב ראשוני של המו"פ, ובסמוך להתאגדותן, על מנת לעודד השקעות בחברות היי טק מתחילות.

"חברה מתחילה" – הינה חברה שהתאגדה בישראל והשליטה והניהול בישראל ומתקיימים לגביה ולגבי ההשקעה המזכה מספר תנאים מצטברים:
1. מועד ההשקעה המזכה – יעשה ככלל, בטרם חלפו 4 שנים ממועד התאגדותה ואם החברה פועלת באזור פיתוח א' – 5 שנים.
2. היקף מכירות החברה – היקף המכירות הכולל מיום התאגדות החברה עד למועד ההשקעה המזכה לא עולה על 4.5 מיליון ₪.
בנוסף: היקף המכירות בכל אחת משנות המס שקדמו למועד ההשקעה המזכה, לא עלה על 2 מיליון ₪. לעניין זה יראו חלק משנת מס כשנת מס.
3. היקף הוצאות החברה – סך כל ההוצאות מיום התאגדות החברה עד למועד ההשקעה המזכה לא עולה על 12 מיליון ₪.
בנוסף: סך כל הוצאותיה בכל אחת משנות המס שקדמו למועד ההשקעה המזכה, לא עלה על 3 מיליון ₪. לעניין זה יראו חלק משנת מס כשנת מס.
בחוזר נקבע כהקלה ועל מנת להימנע מחישובים מסורבלים, כי תנאי היקף המכירות והיקף ההוצאות יבחנו לתחילת הרבעון של מועד ההשקעה
למשל: אם ההשקעה בוצעה ב – 15/4/2016, יבחנו הנתונים ליום 1/4/2016.
עוד נקבע כי בחינת התנאים המצטברים והשנתיים תעשה ע"פ כללי חשבונאות מקובלים.
4. היקף ההשקעות בחברה וההלוואות שניתנו לה – בשום יום מיום התאגדותה ועד למועד ההשקעה המזכה לא עלה ההיקף כאמור, על 12 מיליון ₪. הבחינה תכלול כל השקעה והלוואה לרבות יתרות חו"ז, שטרי הון והשקעות מזכות נוספות, לרבות ההשקעה הנבחנת.
יידרש אישור רו"ח של החברה, לפיו מתקיימים בחברה במועד ההשקעה, כל התנאים שלעיל.
5. על החברה לספק למשקיע, עד למועד ההשקעה, אישור מהרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית שהוקמה במסגרת סעיף 5 לחוק המו"פ ("הרשות"), לפיו מתקיימים התנאים הבאים:
5.1. 70% מהוצאות החברה מיום ההתאגדות ועד למועד ההשקעה הוצאו בקשר למוצר המבוסס על מו"פ שהוצא החברה.
5.2. המוצר בפיתוח (והזכויות ממנו) הינו בבעלות החברה מיום היווצרו.
לעניין זה, רכישה ע"י החברה מיחיד או ממוסד (אוניברסיטה, בית חולים וכו') שהמוצר היה בבעלותם מיום היווצרו ועד הרכישה, לא יהוו הפרה.
החוזר קובע כי האישור מהרשות יהא בהתבסס על נתוני החברה לתחילת הרבעון של מועד ההשקעה ויהא תקף ל- 90 יום.

"משקיע" – יחיד או שותפות בין יחידים:

 • "שותפות בין יחידים" (הוסף בתיקון – מיום 1/1/2016) – שותפות שלאורך כל חייה רק יחידים שותפים בה, הוקמה רק לצורך ההשקעה בחברת מטרה אחת או חברה מתחילה אחת, ואין לה כל פעילות אחרת.
  השותפות נדרשת לפנות לאישור מנהל רשות המיסים 60 יום לפני מועד ההשקעה, לאישור תנאי הסף שלה.ההשקעה המזכה תיבחן לגבי כל אחד מהיחידים בנפרד – לפי חלקו בשותפות.
  להבנתנו, כל המבחנים לרבות תקרת סכום ההשקעה (5 מיליון) יבחנו לכל יחיד בשותפות – לפי חלקו.
 • המשקיע חייב להחזיק במניות שהוקצו לו במשך כל תקופת ההטבה. שותפות של יחידים- השותפים מנועים מלשנות את חלקם בשותפות.
 • תתאפשר השקעה באמצעות נאמן הפועל בנאמנות עבור המשקיע, בתנאים מגבילים.
 • השקעה באמצעות חברה משפחתית / שקופה – לא תחשב להשקעת יחיד! ולא תעמוד בתנאים כהשקעה מזכה. כנ"ל השקעה באמצעות קרנות הון סיכון או קרנות גידור.
 • השקעה של עובד תותר בסכום בו עולה השקעתו על הכנסתו מהחברה.
 • השקעתו של משקיע חו"ל תותר בניכוי כנגד הכנסתו החייבת בישראל באותה שנת מס. עם זאת פקיד השומה יהא רשאי לדרוש בטחונות לתשלום מס במידה והמשקיע לא יעמוד בתנאי החוק.

ההטבה למשקיע:

 • סכום ההשקעה המזכה ב"חברת מטרה" או ב"חברה מתחילה", עד לסך השקעה (בחברה אחת, כולל השקעות קרובו של המשקיע) של 5 מיליון ₪, תותר למשקיע בניכוי כנגד כל מקור הכנסה, במשך 3 שנות מס המתחילות בשנת המס בה חל מועד ההשקעה ("תקופת ההטבה").
 • סכומים שקיבל המשקיע מהחברה, במישרין או בעקיפין, ממועד ההשקעה ועד שנתיים מתום תקופת ההטבה, יופחתו מסכום ההשקעה המזכה.
 • ההשקעה המזכה חייבת להיות במזומן!! כנגד הקצאת מניות בחברה.

בחינה שנתית:
על חברה מתחילה לעמוד במבחנים הבאים:

 • בתום כל שנת מס בתקופת ההטבות שבחברה ממשיכים להתקיים התנאים שפורטו בסעיף 5 לעיל.
 • בכל שנת מס – יותר מ- 50% מהוצאות החברה הוצאו בישראל.

בחינה ב"מועד הקובע"– (שנתיים מתום תקופת ההטבות):
במועד הקובע מתקיימים שני הבאים:

 • מלוא סכום ההשקעה הוצא בידי החברה במישרין, לפיתוח המוצר.
 • ככל שניצול כספי ההשקעה המזכה נמשך מעבר לתקופת ההטבות ועד המועד הקובע, כמוקדם – יותר מ- 50% מהוצאות החברה עד מועד זה, הוצאו בישראל.

אי עמידה/הפרה של התנאים ע"י חברה מתחילה:
בשונה ממסלול חברת מטרה, ועל מנת להגדיל את הוודאות למשקיע, הפרה של התנאים ע"י חברה מתחילה, תביא להשתת מיסוי על החברה המתחילה ולא על המשקיע (!) בשיעור המס השולי הגבוה, על סכום ההשקעה המזכה (כולו או חלקו, תלוי בסוג ההפרה).

הארכת תחולת החקיקה והוראת שעה:

 • מועד ההשקעה לגבי "חברת מטרה" הוארך עד ליום 31/12/2019.
 • מסלול ההטבה בעניין "חברה מתחילה" יחול לגבי השקעה שבוצעה מיום 1/1/2016 עד ליום 31/12/2019.
  מועד ההשקעה ייחשב המאוחר שבין מועד תשלום המזומן לחברה ע"י המשקיע ובין מועד הקצאת המניות כנגד ההשקעה).

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח רונית בר ולרו"ח (משפטן) ישי חיבה, ממשרדנו.

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה