מבזק מס מספר 690 - 

ביטוח לאומי  15.6.2017

תאונות בחו"ל אינן מבטיחות תשלום גמלאות - 15.6.2017

ביום 16.8.2016 פרסמנו במבזק מספר 655 אודות תושבת ישראל המועסקת כעובדת שכירה במחלקה לאבטחת תעופה בניו – יורק, שנפגעה בתאונה אישית (לא בעבודה).

מאחר שלא שבה ארצה לאחר התאונה נדחתה תביעתה לדמי תאונה ע"י ביה"ד לעבודה.

לקראת חופשת הקיץ, נסקור את תנאי הזכאות לגמלאות לתושב ישראל שנפגע בחו"ל במסגרת העבודה או בתאונה אישית.
א. פגיעה בעבודה של עובדים בחו"ל
תושב ישראל שנשלח לעבוד מטעם מעסיק ישראלי

 • מכוח סעיף 76 לחוק הביטוח הלאומי (להלן: "החוק"), תושב ישראל המועסק בחו"ל על ידי מעסיק ישראלי, בתנאים שבסעיף, מבוטח בביטוח נפגעי עבודה, בשהייה בחו"ל של עד 5 שנים.
 • עובד שממשיך לעבוד בחו"ל לאחר שהייה של 5 שנים חייב לקבל אישור מיוחד מהמוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל"), כמפורט במבזק 689 מיום 8.6.2017.
 • שיעור הגמלאות לחודש מבוסס על – 75% משכרו הממוצע של העובד ברבעון שלפני התאונה (מקסימום לחודש – 43,785 ₪ – 1/2017).

עובד בחו"ל אצל מעסיק תושב חוץ

 • ככלל, כל תושב ישראל שמועסק בחו"ל ע"י מעסיק תושב חוץ, חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בשיעורים החלים על הכנסות שאינן מעבודה (12% בשיעור המלא) (למעט עובדים במדינות אמנה לביטחון סוציאלי).
 • תשלום דמי הביטוח אינו מזכה בגמלאות בשל פגיעה בעבודה במקרה של תאונות עבודה בחו"ל.
 • עובדים היוצאים לעבוד בחו"ל כאמור, מוצע שיבחנו את הכיסוי הביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה באמצעות המעסיק בחו"ל או בחברת ביטוח בישראל.
 • ניתן יהיה בתנאים מסוימים לשלם למבוטח דמי תאונה כפי שיפורט בסעיף ב להלן.

עובד עצמאי שנפגע תוך כדי ועקב עיסוקו במשלח ידו בחו"ל

 • מכוח החוק ותקנות, המבוטח יהא זכאי לגמלה אם נתקיימו בו כל אלה:
  1. היה רשום במוסד לביטוח לאומי כ"עובד עצמאי" או עשה את המוטל עליו כדי להירשם.
  2. הוכיח שהפגיעה אירעה תוך כדי עיסוק במשלח יד שבו עסק בתכוף לפני צאתו לחו"ל ועקב עיסוקו באותו משלח יד.
  3. הפגיעה אירעה תוך ששה חודשים מיום צאתו את ישראל, כאשר לתקופה ארוכה יותר הזכאות מותנית באישור מראש של המל"ל.

ב. פגיעה בחו"ל שלא במסגרת העבודה
מכוח פרק ו' לחוק כל תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים וטרם הגיע לגיל הפרישה (62/67) מבוטח בביטוח תאונות שנגרמות שלא במסגרת העבודה אף אם התאונה אירעה בחו"ל.
תנאי הכרחי לזכאות לגמלה הוא בדיקה רפואית כמפורט בחוק והגשת תביעה תוך 90 יום. דמי התאונה ישולמו בעד תקופה שלא תעלה על 90 ימים רצופים החל ביום שלאחר מועד התאונה, כפוף לעיסוק של המבוטח.

 • עובד שכיר או עובד עצמאי זכאים לתשלום דמי תאונה בשיעור 75% מסה"כ השכר / ההכנסה ברבע השנה שלפני התאונה (מקסימום לחודש – 43,785 ₪ – 1/2017).
 • לגבי עובד שכיר בישראל, מותנה תשלום הגמלה בניצול של ימי המחלה שעומדים לרשותו.
 • מי שזכאי לתשלום מכוח חיקוק, הסדר קיבוצי, תקנון קופת גמל ועוד אינו זכאי לגמלה.
 • תנאי הכרחי נוסף – המבוטח חייב לשוב ארצה כדי להיות זכאי לגמלה. שהייה של כל יום בחו"ל מקטינה את תקופת הזכאות (מקסימום 90 ימים).
 • מי שאינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי זכאי לתשלום סכום השווה ל – 25% מהסכום הבסיסי (2,135 ₪ – 1/2017).

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ולרו"ח (משפטן) ישי כהן.

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי והישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה