מבזק מס מספר 691 - 

ביטוח לאומי  29.6.2017

גם מי שעזב את ישראל בצעירותו וחי מאז בחו"ל, עשוי לקבל קצבת זקנה ! - 29.6.2017

משה נולד בישראל בשנת 1945. בשנת 1970 בהיותו בן 25, ירד מהארץ ומאז מתגורר בבריטניה. בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, מי שלא צבר תקופת אכשרה מינימלית, אינו זכאי לקצבת זקנה עם הגיעו לגיל המתאים. לפיכך ידידנו משה הניח כי אינו זכאי לקצבת זקנה (להלן: "קצבה") ממדינת ישראל.

באחד הביקורים בארץ פנה משה לקבלת יעוץ במשרדנו, ולאחרונה זוכה חשבונו בקצבת זקנה (חלקית) בעד 4 השנים האחרונות !

רקע חוקי
תנאי זכאות "לקצבה"

 • הגעה לגיל פרישה: 62 לאשה, 67 לגבר.
 • בעת הגשת התביעה, המבוטח היה תושב ישראל או שהוא מתגורר במדינת אמנה לביטוח סוציאלי עם ישראל.
 • צבירת תקופת אכשרה:
  – 144 חודשי ביטוח, או:
  – 60 חודשים ב – 10 שנים האחרונות שקדמו לגיל המזכה בקצבה.

תביעה לקצבה שהוגשה באחור

 • כל תביעה לקצבה תוגש למוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל) תוך 12 חודשים מהיום שבו נוצרה עילת התביעה. קרי, תביעה לקצבה שהוגשה באחור, עשויה להשתלם אחורנית שנה אחת בלבד.
 • לאחר גיל הזכאות (70) עשוייה להשתלם הקצבה בעד תקופה של 48 חודשים שקדמו בתכוף לפני החודש בו הוגשה התביעה, מותנה במבחני הכנסה עד גיל הזכאות (67/62 – 70).

קצבה למי שמתגורר במדינת אמנה

 • מי שצבר תקופת אכשרה בישראל ושוהה במדינת אמנה, תשולם לו הקצבה באותה מדינה בהתאם לכללים הקבועים בחוק, אף אם אינו תושב ישראל.
 • מבוטח שלא צבר תקופות ביטוח (אכשרה) המזכות בקצבה מלאה – עשוי להיות זכאי לקצבה חלקית, מכל אחת מהמדינות, בהתאם לתקופות הביטוח שנצברו בכל מדינה.
  לצורך מימוש הזכאות יצורפו תקופות הביטוח שצבר המבוטח בישראל ובמדינת האמנה בה המבוטח שוהה, בתנאי שהתקופות אינן חופפות.
 • ככלל, צבירת תקופות ביטוח בשתי המדינות עשויה לזכות את המבוטח בקצבה מכל מדינה בנפרד.

שהות בחו"ל – קבלת קצבה במדינה שאין עמה אמנה

 • הזכאים לקבל קצבה מישראל בעוד הם תושבי מדינה שאין עמה אמנה:
  – מי שקיבל קצבה בישראל, טרם עזב לאותה מדינה.
  – מי שיצא לאותה מדינה לאחר גיל הפרישה, כך שבהגיעו לגיל הפרישה היה עדיין תושב ישראל.
 • הזכאות תהיה ל – 3 חודשים לכל היותר למעט מי שקיבל קצבה לראשונה בהיותו תושב ישראל, השלים תקופת אכשרה כנדרש בחוק והיה בישראל 30 שנים, או היה מבוטח 144 חודשי ביטוח מלאים לפחות בהיותו בישראל, ומתוך תקופה זו היה מבוטח 12 חודשים לפני מועד הזכאות לקצבה, או היה מבוטח 12 חודשים בהיותו מקבל קצבה (ראה מבזק מס מספר 596 מיום 27.5.2015).

שהות בחו"ל – קבלת קצבה בארצות הברית

 • לפי הסכם ידידות וספנות עם ארצות הברית, נקבע שמי שהחל לקבל קצבה בארץ ויצא לארצות הברית, תשולם לו הקצבה כל זמן שהותו בארצות הברית, אף יותר מ-3 חודשים ואף אם לא מתקיימים התנאים לעייל.

מבוטח המקבל קצבה בחו"ל, יידרש להמציא טופס אישור חיים למל"ל, מידי שנה.

בשולי הדברים
ממקרהו של משה ומנסיוננו, עולה שלא מעט מבוטחים שעזבו את ישראל ב"צעירותם" למדינות אמנה מבלי שצברו תקופות אכשרה בישראל, אינם מממשים זכאותם לקצבה עם הגיעם לגיל הפרישה, בהנחה מוטעית כי לא צברו את תקופות הביטוח המינימליות הקבועות בחוק.
מסתבר, שהדבר דווקא אפשרי.
נשמח לעמוד לרשותכם בכל מידע שיידרש.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למר חיים חיטמן, ולרו"ח (משפטן) ישי חיבה, ממשרדנו.

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום הביטוח הלאומי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה