מבזק מס מספר 694 - 

מיסוי בינלאומי  20.7.2017

ריבית רעיונית בגין השקעה בהון מניות בחברה קפריסאית - 20.7.2017

לצורך עידוד משקיעים זרים ובעלי חברות להשקיע דווקא בהון עצמי של חברה מקומית (לרבות במוסד קבע בקפריסין של חברה זרה) ולא באמצעות הלוואות בעלים, הוחלט להעניק בקפריסין הוצאות ריבית רעיונית, על השקעה בהון עצמי, כאשר מסווגים לצורכי מס את ההון העצמי כהלוואה במקום כהון מניות.
מדובר למעשה בכללי מימון דק בשיטת הגזר (הענקת ריבית רעיונית עת שימוש בהון עצמי) ולא בשיטת המקל הנהוגה במקומות רבים בעולם (שלילת הוצאות ריבית עת שימוש בהלוואות).
הריבית הרעיונית תותר בניכוי, אם ההון משמש לרכישת נכסים לשימוש בעסק. תקרת הוצאות הריבית הרעיונית נקבעה לכל היותר ל- 80% מסכום ההכנסה החייבת בחברה הקפריסאית (או במוסד הקבע הקפריסאי) לפני ניכוי אותן הוצאות ריבית רעיונית.
הריבית הרעיונית מחושבת על ההון המושקע בחברה הקפריסאית החל מה- 1 בינואר 2015 (כלומר בגין הון מניות ופרמיה על מניות שהונפקו ונפרעו החל מה- 1 בינואר 2015). כמו כן קיימות מגבלות על סכומים שיסווגו כהון עצמי; כך למשל, סכומים הנובעים משערוך נכסים, לא יחשבו כהון שבגינו תחושב ריבית רעיונית.
שיעור הריבית הרעיונית ייקבע בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית על אג"ח ממשלתי קפריסאי לתקופה של 10 שנים בתוספת ריבית של 3% (רשות המסים בקפריסין פרסמה ששיעור הריבית על אג"ח כאמור לתום שנת 2016 עומד על 3.489%, כך שלמעשה שיעור הריבית הרעיונית יעמוד על 6.489%!!!).
בהשלכה לבעלי מניות ישראלים, משמעות הדבר הינה שהשקעה בהון עצמי על ידי בעלי מניות ישראלים, יקנה לחברה הקפריסאית, בכפוף למגבלות שהובאו לעיל, הוצאות ריבית רעיוניות לצורכי מס. נציין, כי השקעה בהון עצמי עשויה להקטין מחד את ההכנסה החייבת לצורכי מס בקפריסין, אך מנגד החזר ההשקעה בהון העצמי יתאפשר רק בעת פירוק או מכירת החברה הקפריסאית, ולא באופן שוטף כהחזר הלוואה.
מנגד, בעלי המניות יתחייבו במס בישראל בגין ריבית.
נציין, כי הכנסתה החייבת של חברה קפריסאית הכפופה להוראות כללי החנ"ז הקבועים בפקודה, תחושב בהתאם לדיני המס בישראל (משום שקפריסין אינה
"מדינה גומלת" – מדינה שיש לה אמנת מס עם ישראל) ועל כן בעת חישוב הכנסתה החייבת לא יובאו בחשבון הוצאות הריבית הרעיונית המותרות בניכוי לצורכי מס בקפריסין. כתוצאה מכך, בסיס המס שבגינו יחושב דיבידנד רעיוני בישראל יהיה גבוה מסכום ההכנסה החייבת של החברה שבגינה שולמו מסים בקפריסין. יחד עם זאת, בשל הוצאות הריבית הרעיונית בקפריסין בעל המניות הישראלי נהנה מהפחתה בשיעור המס האפקטיבי שלו בשל אותן הוצאות ריבית.
אם נשווה מצב שבו מעניקים הלוואה אמתית לחברה, לעומת "קבלת" ריבית רעיונית, הרי שבעת חלוקת עודף כספים מהחברה הנובעים מכך שהותרו בניכוי הוצאות ריבית רעיונית כדיבידנד לבעל המניות המהותי בישראל יחול מס בשיעור של 30% (או 33% ככל שיחול מס יסף) בעוד שקבלת ריבית שמקבל בעל מניות מהותי בגין הלוואה לחברה קפריסאית הייתה כפופה בישראל למס בשיעור מרבי של עד 50%.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (עו"ד) יניב גולדשטיין ולרו"ח (עו"ד) גדי אלימי, ממשרדנו.

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי והישראלי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה