מבזק מס מספר 695 - 

מיסוי ישראלי  27.7.2017

חברת בית – המשחק מתחיל שוב, נדרשות החלטות מהירות - 27.7.2017

לפני כשלוש שנים הוחל מהלך חקיקתי לשינוי מקיף בסעיף 64 לפקודה, בעניין חברות בית. הסוגיה הופיעה מאז בשלוש הצעות חוק (899 מיום 10.11.2014, 965 מיום 29.10.2015 ו- 1003 מיום 13.1.2016) ואולם עד היום טרם שונה הסעיף בפקודה והינו במתכונתו הקצרה הישנה.
יצויין כי במסגרת כל שלוש הצעות החוק הופיעו תנאי סף להיותה של חברה חברת בית – אשר המהותיים ביותר בהם היו כי החברה תחזיק במישרין בלבד בבניינים, ובישראל בלבד !!.
(ראו מבזקי מס 561,573,607,619,623).
לאחר שהתקיימו דיונים רבים עם רשות המיסים לאורך השנים, הצעת החוק הגיעה באחרונה לדיון מחודש בוועדת הכספים.
על מלוא השינויים המוצעים נפרט בהמשך כשההליך החקיקתי יתקדם.
עם זאת ברצוננו היום, להדגיש שניים:
א. תנאי הסף של החזקה בבנינים במישרין בלבד ובישראל בלבד – הוסר מסדר היום ואינו מופיע יותר:

 • גם חברה המחזיקה בניינים בחו"ל יכולה להחשב חברת בית.
 • הותרה החזקה בבניינים גם בעקיפין:
  גם חברה המחזיקה במניות של חברה שהיא עצמה חברת בית, או ב-50% לפחות ממניות איגוד מקרקעין שנרכש מאדם אחר – יכולה להחשב חברת בית.
  לא למותר לציין כי גם החזקה בקרקע אשר 70% מהמותר לבנות עליה, נבנה תוך 5 שנים ממועד תחילת החזקת הקרקע ע"י החברה, וכן מזומנים, בנסיבות מסויימות – יאפשרו לחברה המחזיקה בהם, להחשב כחברת בית.

ב. בחירה במעמד "חברת בית" ותחולת השינוי המוצע:

כפי שהוצע בעבר, ואין שינוי בכך גם כיום: לא יהיה ניתן יותר "לזגזג" במעמד חברת בית, אלא חברה תוכל להחשב כחברת בית רק אם בחרה בכך תוך 3 חודשים מיום התאגדותה.
הודעה על הפסקת תחולת מעמד זה חייבת להעשות עד חודש לפני תחילת שנת המס הרלוונטית. מי שחדלה להיות חברת בית לא תוכל לשוב ולהיות חברת בית לעולם.

ומה לגבי חברות קיימות? זו שאלת המפתח:

"יום התחילה" – לא הוגדר בהצעת החוק הנדונה כיום, ויתכן כי יהיה יום פרסום התיקון החדש (ואולי ביום 1.1.2017).

 • חברה שהיתה חברת בית לפני יום התחילה – תוכל להמשיך להחשב חברת בית בדין החדש, גם אם אינה מקיימת את תנאי הסף, להגדרת חברת בית בנוסח החדש.
  (לפי פסקה שהוספה בנוסח המוצע עתה – אינה ברורה די צורכה, ולא הופיעה בשלוש הצעות החוק הקודמות – יתכן ויש חובה להגיש בכל זאת בקשה להחשב כחברת בית בשנת 2017, בתוך 90 יום מיום התחילה)
 • חברה שהתאגדה בשנת 2017, וחלפו כבר 3 חודשים מיום התאגדותה, והיתה יכולה לבקש להחשב חברת בית לפי הדין הישן, אך לא ביקשה – תוכל להחשב חברת בית לפי הדין החדש (מיום התאגדותה), גם אם אינה מקיימת את כל תנאי הסף, וזאת אם תגיש בקשה להחשב כחברת בית תוך 90 יום, מיום התחילה.
 • חברה "ותיקה" שהתאגדה לפני 1.1.2017, ולא היתה חברת בית בשנת 2016, ועומדת בתנאי הסף של חברת בית בנוסח החדש, תוכל להחשב חברת בית משנת 2017 ואילך אם תגיש בקשה כאמור בתוך שלושה חודשים מיום התחילה. ואולם:
  על חברה כאמור יחולו "סנקציות" הבאות:
  – יראו בכל יתרת ה"עודפים" ליום 31.12.2016 (לרבות רווחים שהוונו) כמחולקים כדיבידנד לבעלי מניותיה (ככל שיש בהם לפחות בעל מניות אחד שהוא יחיד).
  – במכירה עתידית של נכסיה לרבות שבח, יחולק רווח ההון/שבח הראלי לשני חלקים, כך שעל החלק היחסי מיום הרכישה ועד 31.12.2016, יחול על בעל מניות שהוא יחיד (או גוף שקוף), מס בשיעור שולי מירבי, ועל יתרת הרווח/שבח ראלי – מס בשיעור 25%/30% לפי העניין.

לאור חזרתה של הצעת החוק בעניין חברות בית לשולחן הדיונים לרבות ועדת הכספים, והאפשרות לקידומה עד כדי חוק סופי בזמן הקרוב, יש להערך מיידית:
חברה שטרם הגישה דוחות 2016, ורוצה ויכולה להחשב חברת בית בדין הישן, שתגיש דוח 2016 כחברת בית, בהקדם.
חברה שכבר הגישה דוח 2016 שלא כחברת בית ויכולה ורוצה להיות חברת בית בעתיד ללא הסנקציות האמורות – שתשקול להגיש דוח מתקן לשנת 2016 תוך החלת מעמד חברת בית, ולכל הפחות שתוציא עתה מיידית בקשה להחשב כחברת בית לגבי שנת 2017. יש מקום לפרשנות שהודעה כאמור עשויה "להועיל", למעמד בשנת 2017 ולאי הטלת "הסנקציות", דלעייל.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) ישי חיבה, ממשרדנו.

מומחה בתחום הביטוח הלאומי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה