מבזק מס מספר 697 - 

מיסוי ישראלי  10.8.2017

מיזוגים ופיצולים – מהפכה בתחום שינויי המבנה - 10.8.2017

ביום 6/8/2017 פורסם ברשומות החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 242), התשע"ז- 2017 ("התיקון"), הכולל רפורמה של ממש בחלק ה2 לפקודה, פרק שינויי המבנה, לשם הגמשת המגבלות החלות והרחבת האפשרויות לגיוסים ומימושים למרות ביצוע שינוי המבנה.
במבזק מס' 648 מיום 30/6/2016, עם פרסום תזכיר החוק, הבאנו סקירה של עיקרי השינויים.
במבזקנו זה נתייחס להוראה העיקרית שבתיקון ולהוראות התחולה והמעבר בלבד.
כידוע, עובר לתיקון, ביצוע שינוי מבנה, גרר אחריו מגבלות לתקופה של שנתיים (ואולי אף יותר), במסגרתן היו הצדדים לשינוי המבנה מנועים ממימוש אחזקותיהם בחברה וחלו מגבלות על מימוש נכסי החברה, בהתאם לאופי שינוי המבנה שבוצע.
לדוגמא, יחיד שפיתחIP בהשקעה אישית והיה מעוניין להעביר ה-IP לחברה על מנת לגייס משקיעים ולהמשיך הפיתוח, נדרש להעביר את ה-IP לחברה בתמורה להקצאת מניות בה, לפי סעיף 104א לפקודה. סעיף 104א עם סעיף 104ד(1) הטילו עליו מגבלות במשך שנתיים ולרוב, לא אפשרו גיוס משקיעים בהיקפים, שיאפשרו המשך פיתוח משמעותי עקב מגבלת הדילול והמכירה בדין הישן. מגבלות דומות חלו במיזוג ובפיצול. ראו לדוג' עניין אבי בן דוד במבזקנו מספר 627.
התיקון, כאמור, מרחיב את האפשרויות לכניסת משקיעים ו/או מכירת מניות בתקופת המגבלות, לרבות בתמורה למזומן, ובלבד שבמהלך תקופת המגבלות לא יפחתו זכויות בעלי הזכויות, ערב שינוי המבנה מ- 25%!!!
כך יתאפשר לבעלי נכסים להעביר נכסיהם לחברות, למזג חברות או לפצל פעילות על מנת לגייס כספים באופן משמעותי ואף על מנת לייצר "מימוש חלקי" משמעותי.
כך תוקן סעיף 104א ונקבע כי אדם המעביר נכס לחברה בתמורה למניות, נדרש להחזיק ב- 90% מהזכויות בחברה מיד לאחר יום ההעברה.
בתקופת המגבלות הוא רשאי להכניס משקיעים לחברה, להנפיקה או למכור המניות, ובלבד שסך זכויותיו בחברה לא יפחת מ- 25%.
יובהר כי המגבלה של 25% לא תחול בהעברת נכס לחברה עתירת מו"פ ובלבד שמדובר בכניסת משקיעים לחברה או הנפקה ולא בירידה באחזקות כתוצאה ממכירת הזכויות בחברה.
תיקונים באותה הרוח בוצעו בסעיפים 104ב ו- 104ג לפקודה, כשבסעיף 104ב נפתחה האפשרות להעביר נכס לחברה קיימת (ולא רק לחברה חדשה) בסעיף 104ב(ו) תחול המגבלה של ירידה מתחת ל- 25% על החברה המעבירה והחברה האחות ואילו בסעיף 104ג נפתחה האפשרות להעברת מניות חברה למס' בעלי מניות של החברה המחזיקה, כלומר בוטלה המגבלה לפיה 104ג חל רק במקרה של חברה המוחזקת ע"י חברה ב- 100% ממניותיה.

במיזוג ובפיצול:
תוקנו סעיפים 103ג(8)(א) ו- 105ג(א)(7) באותה הרוח, בהתאמה, ונקבע כי מיד לאחר המיזוג או הפיצול, יחזיקו כל בעלי המניות בחברות המשתתפות (ע"פ העניין) בשינוי המבנה במלוא הזכויות המוקנות ובמהלך תקופת המגבלות לא יפחתו סך הזכויות של חלקם או כולם מ- 25% מכל אחת מהזכויות בחברה הקולטת/ בחברות לפי העניין.
במיזוג, התיקון מאפשר לבעלי זכויות בחברה המעבירה לקבל תמורה מלאה או חלקית במזומן, במקום מניות מהחברה הקולטת, בתמורה למניותיהם בחברה המעבירה, הכל, במגבלות שנקבעו.

תחולה:

  1. התיקון יחול על שינוי מבנה שנעשה מיום הפרסום (6/8/2017) ואילך.
  2. התיקון, בהיבטים שהוזכרו במבזק זה בעניין ירידה בשיעור ההחזקה עד ל- 25%, יחול גם על שינויי מבנה שנעשו לפני יום הפרסום ובלבד, שביום הפרסום התקיימו לגבי בעלי הזכויות התנאים שחלו ערב התיקון ונמסרה על כך הודעה למנהל עד תום תקופת המגבלות.
  3. יובהר ויודגש כי התיקון לא יחול על שינויי מבנה שנעשו לפני יום הפרסום, בהיבטים אחרים, לדוגמא, תיקון סעיף 104ב(א)(1) המאפשר, לאחר התיקון, העברת נכס ע"י בעליו המשותפים לחברה חדשה או חברה קיימת, יחול על העברות, שנעשו עובר למועד הפרסום, רק לחברות חדשות.
    כנ"ל בעניין חברת אם בהעברת מניות לפי סעיף 104ג לפקודה (יחול על העברות שבוצעו עובר לתיקון לחברה המחזיקה ב – 100% מהמניות, בלבד).

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח רונית בר ולרו"ח (משפטן) ישי כהן, ממשרדנו.

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי והישראלי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה