מבזק מס מספר 697 - 

מיסוי בינלאומי  10.8.2017

שינויי חקיקה בבריטניה: כרסום במעמד ה – non-dom ומאמצים למיתון שוק הדיור - 10.8.2017

במבזקנו מספר 620 דיווחנו על שינויי חקיקה צפויים החל מיום ה- 6 באפריל 2017, בנושא משטר ה- Resident non-domicile ("Non-Dom") בבריטניה. עם תחילת שנת המס הבריטית בחודש אפריל 2017, שינויים אלו ונוספים, כפי שיפורט להלן, נכנסו לתוקף (לעניין תושבות לצורכי מס בבריטניה והשינויים שחלו בהגדרת תושב לצורכי מס UK-RESIDENCY ראו מבזקנו מספר 407, ולעניין משמעות המונח domicile ראו מבזקנו מספר 620).
עד למועד השינוי, יחיד שהפך לתושב לצורכי מס בבריטניה, שמר על ה- domicile הזר ונהנה ממשטר המס המיטיב ללא מגבלת זמן; במשך 7 השנים הראשונות ללא דרישה לתשלום "אגרה" שנתית (annual charge), במשך 5 שנים נוספות (שנים 8-12) אגב תשלום אגרה שנתית בסך 30 אלפי ליש"ט, במשך 5 שנים נוספות (שנים 13-17), אגב תשלום אגרה שנתית בסך 60 אלפי ליש"ט, ולאחר מכן, אגרה שנתית בסך של 90 אלפי ליש"ט.
משמעות משטר ה – non-dom הינה דיווח ותשלום מס בבריטניה על הכנסות שהופקו בתחומי בריטניה בלבד, ודחיית המס על הכנסות שהופקו מחוץ לבריטניה, עד לקבלתם, אם בכלל, בבריטניה ("Remittance basis").
לאור שינוי חקיקה שחל בבריטניה, יחיד ששהה בבריטניה במשך 15 מתוך 20 השנים האחרונות, יסווג כ-domicile, וככזה יהא כפוף למס על הכנסתו הכלל עולמית וכן למס ירושה על כלל נכסיו (בבריטניה ומחוצה לה).
מניין ספירת השנים הינו למפרע, כך שייתכן שיחיד שצבר 15 שנות שהייה בבריטניה יחשב כ- domicile ולא יהיה זכאי עוד למשטר המס המועדף של ה – Non-Dom, כבר ביום ה – 6 באפריל 2017. עם זאת יחיד כאמור יוכל לבחור לקבוע בסיס עלות חדש לנכסים המחוזקים על ידו מחוץ לבריטניה (מנגון STEP UP).
יחיד שעבר להתגורר מחוץ לבריטניה לתקופה רצופה של 5 שנים לפחות (4 שנים עד לתיקון), ייחשב שוב ל- Non-Dom עם שובו לבריטניה.
בנוסף, חלו שינויים בנושא מס הירושה החל על נכסי נדל"ן למגורים המוחזקים בעקיפין על ידי תושבי חוץ באמצעות ישויות זרות.
בעבר, החזקת נכסי נדל"ן למגורים בעקיפין באמצעות ישות זרה, כדוגמת נאמנות זרה או חברה שאינה תושבת בריטניה, הייתה מאפשרת להימנע ממס ירושה, שכן הורשת המניות לא היוותה אירוע הכפוף למס ירושה בבריטניה.
לפני מספר שנים, על מנת להתמודד עם מבני החזקה שבהן מעורבות ישויות זרות, תוקן החוק כך שחברה זרה המחזיקה בנכסי נדל"ן למגורים בבריטניה כפופה למס שנתי המוטל בהתאם לשווי נכסי הנדל"ן למגורים (ATED – Annual Tax on Enveloped Dwellings).
כיום, לא זו בלבד שהחברה הזרה תהיה כפופה למס ה- ATED, אלא שגם היחיד המחזיק בנדל"ן למגורים בבריטניה באמצעות חברה זרה כפוף למס ירושה.
במקרים אלו יש לבחון האם ראוי לשנות את מבנה ההחזקה בנדל"ן למגורים, על מנת להימנע מחשיפה למגוון המסים:
ה – ATED בתקופת ההחזקה בנכס, מס רווחי הון בעת מימושו ומס הירושה חו"ח.
נזכיר שלא חלו שינויים במיסים החלים על תושבי חוץ המחזיקים בנדל"ן מסחרי בבריטניה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (עו"ד) גדי אלימי ולרו"ח (עו"ד) יניב גולדשטיין, ממשרדנו.

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי והישראלי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה