מבזק מס מספר 698 - 

מיסוי בינלאומי  12.9.2017

אמנה מולטילטרלית ליישום תיקון לאמנות מס למניעת שחיקת בסיס המס והסתת רווחים - 12.9.2017

ביום ה – 7 ביוני 2017 חתם שר האוצר, משה כחלון, על אמנה חדשה בשם Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS (להלן: "אמנת הMLI"). אמנת ה- MLI מהווה כלי לתיקון "גורף" של אמנות למניעת כפל מס בילטרליות, כחלק מיישום פעולה מס' 15 (פיתוח מכשיר מולטילטרלי לתיקון אמנות בילטרליות) של פרויקט ה – BEPS של ארגון ה- OECD. על אמנת ה – MLI חתמו באותה העת 70 מדינות ו-7 מדינות נוספות הביעו נכונות לחתום עליה. נציין, כי ארה"ב אינה צד לאמנה זו.
ביחס לישראל, אמנת ה – MLI נועדה לתקן את האמנות למניעת כפל מס עליהן חתומה ישראל, על ידי הוספת כללים או תיקון ושינוי הוראות קיימות באמנות המס הנוכחיות, העוסקים בנושאים, כגון: שלילת הטבות במקרה של ניצול לרעה של האמנה, טיפול ביישויות שקופות, שוברי שוויון לתושבות של יישויות, בעל זכות שביושר לדיבידנדים, החזקה של מקרקעין באמצעות ישויות, מחירי העברה, הליכי הסכמה הדדית ובוררות בנושאים הקשורים לאמנות המס.
מדינת ישראל, כמו כל אחת מהמדינות שהצטרפו לאמנת ה – MLI, רשאית לבקש שלא להחיל סעיף מסוים באמנה, להחילו בהסתייגות או להחיל אחת מהחלופות המוצעות לתוספת או תיקון הוראה מסוימת שבאמנה האמורה. ההוראות המתקנות שאומצו באופן זהה על ידי מדינת ישראל והמדינה המתקשרת האחרת, יחולו וישולבו "אוטומטית" באמנת המס הרלבנטית בינהן.
מדינת ישראל הודיעה שאמנת ה – MLI תחול על כול 56 אמנות המס שמדינת ישראל היא צד להן, תוך מתן הסתייגויות.
אחד החידושים שאמנת ה – MLI מבקשת לשלב באמנות המס, הינו סעיף בוררות, לפיו במקרה שבו שתי המדינות המתקשרות לא הגיעו להסכמה במסגרת הליך הסכמה הדדית, הנישום יוכל לפנות להליך בוררות ניטראלי שהכרעתו תחייב את שתי המדינות. במקרה זה, מדינת ישראל בחרה שלא להחיל את הליך הבוררות על אמנות המס שהיא צד להן. מצד שני, מדינת ישראל בחרה לאמץ את סעיף 9(4), הקובע זכות מיסוי למדינת המקור במכירת זכויות בחבר-בני-אדם ש – 50% או יותר משוויה נובע מנכסי מקרקעין באותה מדינה, ביום כלשהו בשנה שקדמה למועד המכירה.
אמנת ה – MLI תיכנס לתוקף לאחר אשרורה בישראל.
לאחר האשרור כאמור נדרש לבחון לגבי כל סעיף וסעיף באמנת מס נתונה, האם אמנת ה – MLI, הוסיפה או שינתה את אותו הסעיף, וכיצד המדינה המתקשרת האחרת מתייחסת לאותה הוספה או עדכון של אותו סעיף.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (עו"ד) גדי אלימי ולרו"ח (עו"ד) יניב גולדשטיין, ממשרד

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה