מבזק מס מספר 720 - 

מיסוי ישראלי  8.2.2018

חברת בית – הדין החדש, דגשים בהוראות המעבר - 8.2.2018

ביום 17 בינואר 2018 פורסם תיקון 245 לפקודת מס הכנסה (להלן – "התיקון") במסגרתו תוקן (סוף סוף) סעיף 64 לפקודה הדן בחברת בית, כאשר יום התחילה הינו 1/1/2018.
כידוע, בשונה ממה שהיה נהוג עד עתה לפיו חברה היתה רשאית לבחור בכל שנה, עם הגשת הדוח אם להיחשב כחברת בית בשנה אליה מתייחס הדוח, אם לאו, ורשאית הייתה לצאת ולהיכנס לתחולת הסעיף מידי שנה כרצונה – סעיף 64 בנוסחו החדש קובע כללים נוקשים מאוד:
בהתאם לסעיף 64(ב)(7) בנוסחו החדש, חברה העומדת בשאר דרישות הסעיף, רשאית לבחור להיחשב חברת בית רק אם ביקשה להיחשב כחברת בית, תוך 3 חודשים ממועד התאגדותה.
סעיף 64(ה) קובע כי חברה, שמבקשת להפסיק להיחשב חברת בית, חייבת להודיע לפקיד השומה עד 30 בנובמבר שהיא חוזרת בה מבקשתה להיחשב חברת בית, והיא תחדל להיות חברת בית בשנת המס העוקבת. חברה שחדלה, לא תוכל לשוב ולהיות חברת בית.
(להרחבה בדבר השינויים שחלו בדין חברת בית בחוק החדש ביחס לחברת בית בנוסח הקודם ראה מבזק מס מס 695).

עקב הדרישות הנוקשות בנוסחו החדש של החוק, קיימת חשיבות רבה להוראות המעבר.
הוראות המעבר קובעות לעניין חברה המעוניינת להמשיך להיחשב חברת בית או להיחשב חברת בית לראשונה, או לחדול מלהחשב כחברת בית הכל לפי דוחות שהגישה ערב יום התחילה, כדלקמן:

 1. חברה שהוראות סעיף 64 כנוסחו הישן חלו עליה ע"פ הדוח האחרון שהגישה לשנת המס 2016, יראו אותה כחברת בית גם בשנים 2017 ואילך, גם אם לא עמדה בתנאים הטכניים החדשים שנקבעו בתיקון (סעיף 64(ב)(1) [עד 20 בעלי מניות], 64(ב)(2) [אין בין בעלי המניות גוף היכול לבחור בכל שנה אם להיחשב שקוף או לא] ו- 64(ב)(5) [אם חברת הבית הינה תאגיד חוץ, היא חייבת להיות שקופה גם במדינת תושבותה]).

  (בנוסף, לפי ההבהרה של רשות המיסים, לגבי חברות "ותיקות", ניתן גם להתעלם מדרישת עמידה בהוראת 64(ב)(3) רישא [דרישה כי כל נכסיה היו בניינים קרקע לבניה וכד', כבר תוך שישה חודשים מיום התאגדותה], ואולם על פי ההבהרה נדרשת בשל כך הגשת בקשה לפקיד השומה – תוך 60 יום מיום פרסום התיקון (17.1.2018)).

 2. חברה שבדוח השנתי לשנת 2015 שהוגש לפקיד השומה דווחה כחברת בית וטרם הגישה את דוח 2016, ומעוניינת להמשיך להיחשב חברת בית, נדרשת להגיש מכתב בקשה להיחשב חברת בית עד 60 יום ממועד פרסום התיקון.

 3. חברה שע"פ הדוח האחרון שהגישה היתה חברה רגילה (לא חברת בית) והיא מבקשת להיות חברת בית, נדרשת להגיש מכתב בקשה להיחשב חברת בית עד 60 יום ממועד פרסום התיקון, ותוכל להיחשב חברת בית מיום ההודעה (כנראה שהכוונה משנת המס 2018), וזאת רק אם עמדה בכל התנאים להיחשב חברת בית ע"פ נוסחו החדש של החוק.

  חברה שהיתה חברת בית ומעוניינת ביציאה מהחוק – רשאית להודיע תוך 30 יום מיום פרסום החוק (בעוד כשבוע!!!!!) כי היא חוזרת בה מבקשתה להיחשב חברת בית.

  לעניין זה יש להדגיש כי הסעיף קובע שחברה שתודיע כאמור, תחדל להיחשב חברת בית מתחילת שנת המס 2017.

  לדעתנו זוהי לקונה, שכן מה דינה של חברה שהגישה את דוח 2016 כחברת בית והיא מבקשת להמשיך להיות חברת בית ב- 2017 אולם להפסיק להיות חברת בית ב- 2018?

  לדעתנו רשות המיסים חייבת ליתן דעתה על כך, ובכל אופן נמליץ כי במקרה כזה, תינתן הודעה במועד האמור, תוך שמצוין בה כי החדילה הינה לגבי שנת המס 2018 בלבד, ולא לגבי 2017.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח רונית בר ולרו"ח (משפטן) ישי חיבה, ממשרדנו.

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה