מבזק מס מספר 725 - 

מיסוי ישראלי  15.3.2018

מיסוי יחיד – יתרות חובה, 3(ט1) – המחאת יתרות כפתרון חלקי - 15.3.2018

מקרים רבים פונים למשרדנו בשאלה מה דינו של בעל מניות אשר חייב כספים לחברה א' אשר בשליטתו, ומאידך זכאי לכספים מחברה ב' בשליטתו?
האם יחולו עליו הוראות 3(ט1) או שניתן לראות ביתרת הזכות בחברה ב' כיתרת זכות המקזזת את יתרת החובה בחברה א'.
תשובה לשאלה זו ניתן למצוא בין היתר במסגרת החלטת מיסוי 5951/18.

עובדות המקרה:

  • בעל מניות גר בדירה בבעלותה של חברה א' (דהיינו קיימת לו יתרת חובה בחברה א').

    חברה ב' שגם היא בשליטתו מימנה בהלוואה לחברה א' חלק מעלות הרכישה.

  •  חברה ב' הכריזה על דיבידנד במהלך שנת 2017 אשר לא שולם לבעל המניות (דהיינו בעל המניות ביתרת זכות בחברה ב').

במסגרת החלטת המיסוי נקבע כי :
הואיל ולחברה ב' התחייבות כלפי בעל המניות, והואיל וההלוואה הומחתה לבעל המניות ואף נתקבל לכך ביטוי בדוחות הכספיים של שתי החברות יראו בכך כיתרת זכות של בעל המניות בחברה א' (דהיינו יקזז את יתרת החובה של בעל המניות). אמנם במקרה המדובר חברה א' נטלה ראשית הלוואה מחברה ב' אך חושבנו כי עניין זה אינו משנה את המסגרת.
מכך למעשה ניתן ללמוד שבמקרה המתואר בשאלה שבפתיח מתאפשרת גם כן המחאת חוב שבמסגרתה ימחה בעל המניות את זכותו בחברה ב' לחברה א'. מובן כי השלכה מפעולה זו הינה יצירת חוב בין החברות. יתרת החובה של בעל המניות תוקטן בגובה יתרת הזכות. כמובן יש ליתן את הדעת לכך שההמחאה הינה לתכלית כלכלית, וכי קיבלה ביטוי בדוחותיהן הכספיים של שתי החברות.

נציין כי קיימים פתרונות נוספים למצב המתואר לעיל בין היתר במסגרת שינויי מבנה וחלוקות דיבידנדים ו/או הפיכה לשטרי הון.
כך למשל אם נעביר את חברה א' במסגרת סעיף 104א לחברה ב' ונחלק את "יתרת החובה" כדיבידנד לבעל המניות נמצא כי יתרת החובה מתאפסת אל מול יתרת הזכות אשר יש לבעל המניות בחברה ב'.
כמובן שיש לבחון כל מקרה לגופו על יתרונותיו וחסרונותיו ובהתאם לתכלית הכלכלית הקיימת בנסיבות המקרה הספציפי.

נושא נוסף שמצאנו לנכון לציין מתוך החלטת המיסוי הוא השלכות המס בהעברת דירה שערכה ירד מהחברה לבעל המניות בה. למקרה דומה התייחסנו במבזקנו מספר 707 ואולם אין אנו מקבלים את קביעתה של רשות המיסים בדבר אי ההכרה בהפסד בכל מקרה, שכן מקום בו בחר בעל המניות להעביר את הדירה במסגרת הוראת השעה במסלול החייב במס שבח לדעתנו יש להכיר בהפסד שכן אילו היה רווח (שבח) היה זה האחרון חייב במס.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) ישי כהן ולרו"ח (משפטן) ישי חיבה ממשרדנו.

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה