מבזק מס מספר 741 - 

מיסוי בינלאומי  12.7.2018

כללי בעלי הכנסה מעבודה בחו"ל, מכוח סעיף 67א' – החידושים - 12.7.2018

כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב- 1982 (להלן: "הכללים"), הסדירו את חישוב המס על משכורתם של עובדים ישראלים המועסקים בחו"ל ע"י מעסיק תושב ישראל.

באפריל השנה, אושר התיקון לכללים אליו התייחסנו במבזקנו מס' 733 (להלן: "התיקון" או "הכללים החדשים"). הכללים כפי שנוסחו עד התיקון, העניקו לכאורה הטבות למועסקים בחו"ל לתקופה העולה על ארבעה חודשים, בדרך של התרת הוצאות שונות. כמו כן, קבעו הכללים חישוב מס מיוחד שהתבסס על מדרגות מס דולרית, אי התרת נקודות זיכוי ועוד. עם השנים, עקב אי עדכון המדרגות הדולריות, נוצר פער מס משמעותי שהיה גבוה ע"פ הכללים בהשוואה למס על יחידים תושבי ישראל.

נזכיר, כי לעובדים תושבי ישראל המפיקים הכנסות בחו"ל ושאינם נכללים תחת הכללים או הכללים החדשים, ינוכה מס במקור בארץ כאשר חישוב המס בהתאם להוראות סעיף 121 לפקודה, בשילוב עם תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב- 1972 (להלן: "התקנות"). מאחר ועפ"י פס"ד של בית המשפט העליון לא ניתן היה לבחור בין הכללים לתקנות, ככל שמתקיימים התנאים להחלת הכללים, הדרך לצאת מהכללים הייתה העסקה ע"י מעסיק זר או ניתוק תושבות של העובד לצרכי מס, אם העובד עזב את הארץ לפרק זמן ארוך (כל מקרה לגופו).

לאור התיקון השתנו "כללי המשחק" כמפורט בטבלה שלהלן, המשווה בין התקנות, לכללים ולכללים החדשים:

הוצאות/חישוב המס

הכללים

הכללים החדשים

התקנות

שעורי המס

מדרגות מס דולריות

מדרגות מס רגילות

מדרגות מס רגילות

ניכוי משכר

פטור מס מדורג ממשכורת בסיסית

בוטל

אין

נקודות זיכוי

לא יובאו בחשבון

יובאו בחשבון

יובאו בחשבון

מסי כפל – כללי זיכוי ממסי חוץ כחלק מהוראות ניכוי המס במקור

קיים

קיים

לא קיים1

הוצאות דיור/לינה

תקרת הוצאות לפי מיקום (בין 1000$ – 11,000$ לחודש), בסכום שלא יעלה על סכום התקרה או על סכום החזר המעסיק, לפי הנמוך שבהם

ללא שינוי 2

לינה בין 122$ – 278$ ליממה3

אשל לכל יום שהייה בחו"ל

אין

אין

עד 78$ אם נדרשו הוצאות לינה ועד 130$ אם לא נדרשו הוצאות לינה3

הוצאות בגין טפול רפואי לעובד, בן הזוג וילדיו שטרם מלאו להם  19 שנה בשנת המס

יותרו הוצאות לביטוח רפואי או הוצאות רפואיות כמקובל בישראל

לא חל שינוי

אין

הוצאות שכ"ל בשל ילד שטרם מלאו לו 19 שנה בשנת המס

עד 450$ לחודש 4

התקרות עודכנו בהתאם למדינה ולעיר בין 18,000$ ועד 81,900$ לשנה (הונג קונג)

עד 696$ לחודש לילד שטרם מלאו לו 18 שנים בשנת המס4

החזר הוצאות ביקור מולדת – עבור העובד, בן הזוג וילדיו שטרם מלאו להם 19 שנה

יותרו הוצאות הטיסה בגין הנסיעה הראשונה, הנסיעה האחרונה וכן אחת לשנתיים לביקור מולדת

לא חל שינוי

אין

שווי שימוש ברכב לפי תקנות מס הכנסה (שווי שימוש ברכב) התשמ"ז -1987

ייזקף שווי שימוש מוגבל תקרה ל"עובד בכיר" בלבד

ההטבה בוטלה. ייזקף שווי שימוש לפי התקנות

ייזקף שווי שימוש לפי התקנות

הוצאות שכירות רכב בחו"ל המשמש בייצור הכנסה

אין

אין

עד 61$ ליום

הערות שוליים:
1. ניתן לקבל זיכוי מיסי חוץ בהגשת דוח מס שנתי או קבלת אשור על ניכוי מס במקור מופחת לפי הוראות
הפקודה.
2. למעט בטול הדרישה להמצאת תצהיר והסכם שכירות על דירה מושכרת בישראל ולמעט הוספת מספר ערים לתוספת הראשונה.
3. במדינות מסוימות יותר ניכוי בסך 125% מהתקרה שבטבלה.
4. ניתן להגדיל את התקרה באישור המנהל.

לסיכום, כפי שניתן לראות מנתוני הטבלה שלעיל לאור שינוי החקיקה, חישוב המס בין הכללים החדשים לתקנות זהה. ההבדלים שנותרו הן בבסיס המס עקב רמת ההוצאות השונות המותרות בניכוי וכן באופן זיכוי מיסי חוץ.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אייל כרמי, רו"ח (משפטן) אייל סנדו ולשאר חברי המחלקה למיסוי בינלאומי, במשרדנו.

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה