מבזק מס מספר 742 - 

מיסוי מקרקעין  19.7.2018

הקלה לבעלי דירות מגורים "תקועות" בקבוצת רכישה - 19.7.2018

כידוע החל משנת 2011 רכישת זכות לדירת מגורים במסגרת קבוצת רכישה, נחשבת כרכישת דירת מגורים, ויחול מס רכישה על שוויה, כאילו נרכשה דירת מגורים.

השלכה מיידית לעניין זה היא כי מי שרכש זכות לדירה כאמור, נחשב כבעל דירת מגורים, קרי – בעת רכישת דירת מגורים מוגמרת נוספת, תחשב האחרונה כדירה שניה ולא כ"דירה יחידה", ועל כן יחול עליה מס רכישה תחילי בשיעור של 8%!!

בצוק העיתים והקבוצות, מסתבר שהסכמים וציפיות רוכשים – לבד, ותנאי השוק והמארגנים השונים – לבד, ורבים מרוכשי זכויות לדירת מגורים, לא רואים אפילו באופק, קצה זנבה של דירת מגורים, אף שנים לאחר ש"רכשו" אותה.

לעזרתם נחלץ תיקון 93 לחוק מיסוי מקרקעין, תיקון שנעשה ביוזמת חברי כנסת ולא הממשלה – האוצר, והוא קובע כי בהתקיים תנאים מסויימים, ניתן יהיה לראות בדירה הנוספת שנרכשה (להלן- "הדירה הנוספת") כדירה יחידה (תוך החלת שיעורי מס רכישה מוטבים כדירה יחידה), תוך התעלמות "מקיומה" של דירת קבוצת הרכישה (להלן- "דק"ה").

ואלו העקרונות בחקיקה:

 • בעת רכישת דירת קבוצת הרכישה – היתה זו דירתו היחידה.

 • בעת רכישת הדירה הנוספת התקיים אחד מהבאים:

  – חלפו 4 שנים מרכישת דק"ה, ובנייתה טרם החלה, או ששוכנע המנהל כי חל בתקופה זו "עיכוב בהמשך הבניה או כל האטה בקצב ההתקדמות הבנייה שאינה מקובלת ברכישת דירה במסגרת קבוצת רכישה".

  – חלפו 6.5 שנים מרכישת דק"ה – והחזקה בה טרם נמסרה לרוכש.

 • נסיבות העיכוב בהתחלת הבניה או בהשלמתה – לא היו בשליטתו של המוכר ולא היו ידועות לו בעת רכישת דק"ה.

 • דק"ה תמכר תוך 18 חודשים ממועד השלמת בנייתה.

 • בהתעלם מדק"ה, היתה הדירה הנוספת דירתו היחידה של הרוכש.

בהתקיים כל הללו – יחולו על הדירה הנוספת שיעורי מס רכישה כדירה יחידה.

הוראות תחולה, תחילה ואחרות:

 • אין יום תחילה לחוק, ויום הפרסום ברשומות הוא 28.6.2018.

 • דירה נוספת שנרכשה לפני "יום התחילה" לאחר שנרכשה בעבר דק"ה, חלפו שש וחצי שנים בין הרכישות, ועד מועד רכישת הדירה הנוספת טרם נמסרה החזקה בדק"ה, לרוכש – תחול ההקלה על הדירה הנוספת.

 • לכל דבר ועניין יראו את בעל דק"ה והדירה הנוספת, כבעל דירה דירת מגורים יחידה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) ישי חיבה, ממשרדנו.

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה