מבזק מס מספר 742 - 

מיסוי ישראלי  19.7.2018

מע"מ – השכרת ציוד או שרותי עבודות עפר? – לעניין מע"מ אפס בחוק סחר חופשי אילת - 19.7.2018

ביום 5.6.2018 ניתן פס"ד בעניין חברת האחים ספיאן בע"מ (להלן- החברה) (ע"מ 17972-07-16) נגד מע"מ באר שבע בנושא סיווג הכנסות החברה מפעילות בציוד מכני הנדסי (להלן- צמ"ה). הסוגיה שנדונה: האם מדובר בהשכרת הציוד או בהפעלתו כחלק מביצוע עבודות קבלנות עפר לעוסקים תושבי איזור אילת – לעניין הטלת מע"מ בשיעור אפס בעסקאות השכרה לתושב אזור אילת, כהגדרתו בחוק אזור סחר חופשי באילת (להלן- חוק אסח"א).

תמצית הרקע העובדתי
החברה רשומה כעוסק מורשה. לטענתה עסקה בעבודות עפר ובעסקאות שבמהותן מהוות השכרת צמ"ה לעוסקים "תושבי אזור אילת". החברה דיווחה על עסקאות ההשכרה כעסקאות המחויבות במע"מ בשיעור אפס מכוח, סעיף 5(ב) לחוק אסח"א – הקובע שיעור מע"מ אפס "על מכירתן של טובין בידי עוסק שאינו תושב אזור אילת לעוסק תושב אזור אילת לצורך עסקו באזור אילת", ומכוח תקנה 20א לתקנות אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממיסים), תשמ"ו- 1985 (להלן- תקנות אסח"א). הנחת היסוד היא כי המונח "מכר" שבחוק אסח"א כולל גם השכרה כפי הגדרתו בחוק מע"מ.
לחילופין טענה החברה, כי הלכה למעשה עמדה בדרישת סעיף 1(2) לחוק אסח"א לעניין הגדרת "תושב אזור אילת" לקיום עסק באילת (ביחס לאותן עסקאות, נשוא הערעור) הנהנה מפטור ממע"מ (בניגוד לשיעור מע"מ אפס!!!) על עסקאותיו, ולכן זכאית היא להירשם כעוסקת מורשה במשרדי מע"מ אילת למפרע, בגין התקופה נשוא השומות האמורות. לעניין זה מפנה החברה לפרשת רדמפ (ע"א 2641/12) בה ניתן כחריג לכלל, להירשם כעוסק מורשה במשרד מע"מ אילת, למפרע.

ניתוח ופסק הדין
סיווג העסקאות: העובדות מראות כי החברה היא שנשאה בתשלום הוצאות הפעלת כלי הצמ"ה (לרבות עבור רכישת הסולר הנדרש להפעלתם), עובדי החברה הם אשר הפעילו את הצמ"ה, בחלק מחשבוניות החברה נרשם כי התשלום עבור עבודה (ולא בגין השכרת ציוד כפי לשון ההסכמים עליהם היתה חתומה החברה – לשון הסותרת את פני הדברים), החברה נמנעה מהעדת עדים רלוונטיים ועוד.
לאור זאת נקבע כי אין לראות בעסקאות כעסקאות השכרת צמ"ה בלבד, אלא לראותן עפ"י מהותן – ביצוע עבודות עפר באמצעות צמ"ה של החברה, ומאחר שאיננה תושבת אזור אילת חל מע"מ מלא על מתן שרותים אלו.
לעניין הטענה החילופית של החברה, קבע ביהמ"ש, כי כבר בפרשת רדפמ בעליון נקבע כי הרישום במשרד מע"מ אילת הינו קונסטיטוטיבי (רישום יוצר/מכונן), כאשר מדובר בחברות בניגוד ליחידים.
צויין כי בין יתר התכליות של חוק אסח"א קיים תמרוץ הגירה לעיר אילת באמצעות הטבות למעסיקים ועידוד יצירת מקומות עבודה חדשים. דרישת הרישום כאמור (רישום אקטיבי – מכאן ואילך, ולא למפרע) הינה כדי להקל על הפיקוח של רשויות מע"מ, תוך יצירת וודאות, פשטות ויציבות בהקשר זה. עם זאת, חזקה זו ניתנת לסתירה ובמקרים חריגים יכול מנהל מע"מ אילת לרשום עוסקים באילת למפרע, אולם זאת תוך שנטל ההוכחה (כי לא נפגעה תכלית הפיקוח, הסיבה שמנעה ממנה להירשם מראש, שההטבה שימשה לקיום מטרות החוק וכיו"ב) יהא על כתפי הנישום.
במקרה דנן גם לא התקיימו התנאים הנוספים מעבר לרישום כאמור, כגון: לא היה מינוי נציג באילת לעניין חוק מע"מ ולא בוצעה הפרדה בניהול הפנקסים בין עסקי אילת לעסקיה מחוצה לה. אי לכך גם טענתה החלופית של החברה – נדחתה.

תובנות:
יש לאבחן היטב בין השכרת ציוד בידי מי שאינו עוסק תושב אילת לעוסק תושב אילת החבה במע"מ אפס, לבין מתן שרות לעוסק כאמור – עסקה החבה במע"מ בשיעור מלא.
בנוסף ראוי לכל מי שנותן שירותים כאמור לעוסקים תושבי אזור אילת לבחון רישום ופתיחת תיק במשרד מע"מ אילת מבעוד מועד. ראה מבזקנו מס' 629 בנושא קשור.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא, ממשרדנו.

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

סניף חיפה והצפון - מחלקת מיסוי ישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה