מבזק מס מספר 743 - 

מיסוי בינלאומי  26.7.2018

הענקת אופציות שהבשלתן תלוית אירוע אקזיט לעובדי רילוקיישן - 26.7.2018

לפני מספר שבועות פורסמה החלטת מיסוי בהסכם (2775/18) בנושא אופציות לעובדים – ביטול אופציות שהבשלתן תלוית אירוע אקזיט, והקצאתן במסלול רווח הון באמצעות נאמן שבסעיף 102 לפקודה.

מדובר בחברה פרטית ישראלית העוסקת במחקר ופיתוח רפואי בבעלות מלאה של חברה פרטית הולנדית. החברה ההולנדית הקצתה אופציות לעובדי החברה הישראלית באמצעות נאמן במסלול רווח הון.

תכנית האופציות קבעה כי הבשלת האופציות כפופה לאירוע של שינוי שליטה מלא ("אקזיט"). לנוכח עמדת רשות המסים כי תנאי הבשלה הכפוף לאירוע אקזיט אינו עומד בהוראות סעיף 102 לפקודה, ביקשה החברה האם לשנות את תנאי ההבשלה של האופציות כך שיהיו תלויים בזמן בלבד, ע"י ביטול האופציות הקיימות והקצאה מחדש עפ"י התנאים הנדרשים במסלול רווח הון שבסעיף 102(ב) לפקודה.

מבלי להיכנס לפרטים, נציין כי במסגרת החלטת המיסוי התאפשרה החלפתן של האופציות ללא תשלום מס במועד ההחלפה (גם אם מדובר באירוע מס), ובמועד המימוש של האופציות החדשות נקבע מנגנון ליניארי המודד את שווי ההטבה הנגזר מהאופציות הישנות עליו ישולם מס שולי.

להבנתנו, עמדת רשות המסים הינה כי מנגנון הבשלה תלוי אקזיט אינו עומד בתנאי סעיף 102 לפקודה. לעומת זאת, מנגנון האצה (של מועדי הבשלה) המופעל במקרה של אקזיט אינו שולל את תחולת הוראות סעיף 102 לפקודה, ועמדה זו אף אומצה במסגרת החלטת מיסוי 2975/14 הדנה בנושא.
כך למשל, קביעת תקופת הבשלה ארוכה במיוחד עם אפשרות להאצה במקרה של אקזיט, תעמוד להבנתנו בתנאי סעיף 102, גם לגישת רשות המסים.

מלבד השאלה בדבר תקפותה או נכונותה של עמדת רשות המסים בהקשר לתחולת סעיף 102 לפקודה במקרה המתואר בהחלטת המיסוי, נשאלת השאלה כיצד להתייחס לתקופת הבשלה שאינה מוגבלת בזמן (אלא באירוע עתידי) בהקשר לפיצול הכנסה מימוש אופציות במקרה של שינוי תושבות שנעשה בין מועד ההקצאה לבין מועד המימוש בפועל.

כידוע, עמדת הרשות (ולעמדתנו, ניתן לחלוק עליה) היא שלא תחול על אופציות הנוסחה הלינארית על פי תקופת ההחזקה הקבועה בסעיף 100א לפקודה (מס יציאה) אלא נוסחה ליניארית על פי תקופת ההבשלה (ראה, בין השאר, מבזקינו מס' 443 ו- 693).
ואולם, במקרה המתואר לעיל, גם נוכח עמדת הרשות, תיושם בפועל הנוסחה הליניארית על פי תקופת ההחזקה (הזהה למעשה לתקופת ההבשלה בנסיבות אלו), כך שתמוסה רק ההטבה המיוחסת לתקופה שבין מועד ההקצאה למועד ניתוק התושבות ביחס לתקופה המסתיימת באקזיט.

לעמדתנו כאמור לעיל, ניתן לתמוך בעמדה לפיה גם החלק המחויב במס בישראל זכאי ליהנות מהמסלול ההוני שבסעיף 102 לפקודה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (עו"ד) גדי אלימי, רו"ח (משפטן) אייל סנדו ולשאר חברי המחלקה למיסוי בינלאומי, ממשרדנו.

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה