מבזק מס מספר 746 - 

מיסוי מקרקעין  16.8.2018

מס רכישה בהעברת נכס "ישן" במסגרת פרוק לפי סעיף 71? - 16.8.2018

מן המפורסמות הוא כי ניתן להעביר נכסי מקרקעין מחברה לבעלי מניותיה, במסגרת פרוק החברה לפי סעיף 71 לחוק מיסוי מקרקעין, בפטור ממס שבח.
מן העבר השני – לגבי מס רכישה בידי בעלי המניות המקבלים את נכסי המקרקעין כאמור, קובעת תקנה 27(ב) לתקנות מיסוי מקרקעין, כי ככל שהזכות בנכס המקרקעין היתה בבעלותה של החברה (שפורקה) ביום 27.7.1983, יחול פטור ממס רכישה (וההיפך).

נדרשנו באחרונה למקרה הבא:

  • נכס מקרקעין נרכש על ידי יחיד ביום 1.1.1980.

  • אותו יחיד העביר את הנכס לחברה שבבעלותו המלאה בפטור ממס שבח ביום 1.1.2000, על פי הוראות סעיף 104א לפקודת מס הכנסה. (כידוע סעיף 104א משמר את "רצף המס" וקובע כי: "יתרת המחיר המקורי, יום הרכישה ושווי הרכישה, לעניין פקודה זו ולעניין חוק מיסוי מקרקעין יהיו כפי שהיו בידי המעביר…". קרי – החברה נכנסת בנעלי היחיד המעביר לכל דבר ועניין, בכל הקשור לנכס שהועבר אליה).

  • ברבות הימים ביום 1.8.2018, אותו יחיד או יורשיו (שנכנסים כידוע בנעלי המוריש) החליטו לפרק את החברה, וכל רכושה הועבר אגב פרוק לבעלי מניותיה. הפרוק והעברת נכס המקרקעין נעשים על פי סעיף 71 לחוק בפטור ממס שבח.

מברור שערכנו ברשות המיסים עולה כי עמדתם היא, כי אף שהעברה במסגרת סעיף 71 לחוק פטורה ממס שבח, ואף שלעניין מכר עתידי של נכס המקרקעין, יום הרכישה שלו הוא 1.1.1980, הרי שלעניין מס רכישה – יחול על בעלי המניות מס רכישה מלא, בטענה כי נכס המקרקעין לא היה בבעלות החברה שנתפרקה, ביום 27.7.1983.

לדעתנו עמדה זו הינה שגויה ואין לה מקום:
החוק קובע במפורש רצף מס מלא הן לעניין עלות/שווי הרכישה של הנכס, והן לעניין יום הרכישה. יום הרכישה אינו מונח דואלי: לא יתכן שלעניין השבח יום הרכישה יהא 1.1.1980 ולעניין מס רכישה יהא 1.1.2000.
הצמדות למלל דווקני של התקנה (היום שבו הנכס היה בבעלות החברה), אינה נכונה לדעתנו ויש לפרשה לפי המועד בו רואים את הנכס לעניין דיני המס, כיום שבו היא רכשה אותו.
יתרה מזו: עניין דומה נדון בפס"ד גוטצייט,שם נדון עניינו של נכס מקרקעין אשר נמכר תקופה לא ארוכה לאחר שנתקבל במתנה. המוכר ביקש לפרוס את השבח ארבע שנים אחורנית כמצוות סעיף 48א(ה) לחוק. (ראה מבזק מס' 440).

לשון החוק בענין פריסת השבח הינה: "המוכר רשאי לבקש כי המס על השבח הראלי יחושב כאילו נבע השבח בחלקים שנתיים שווים תוך תקופה שאינה עולה על ארבע שנות מס או על תקופת הבעלות בנכס, לפי הקצרה שבהן…". "תקופת הבעלות בנכס – תקופה שתחילתה בתחילת שנת המס שלאחר שנת המס שבה הגיעה הזכות במקרקעין לידי המוכר וסיומה בתום שנת המס שבה יצאה…" (ההדגשה אינה במקור).
ועדת הערר קובעת בדעת רוב כך: הגדרת "תקופת הבעלות בנכס" – סובלת את שתי הפרשנויות, דהיינו, שנת המס הפיסקאלית (שנת המס של המוכר/מקבל המתנה לעניין חישוב השבח עפ"י עיקרון רציפות המס) וגם שנת המס הפורמאלית – משפטית (בה התקבל הנכס במתנה הלכה למעשה).
נקבע כי לשון החוק "סובלת" בהחלט פרשנות בה המוכר (מקבל המתנה) יכנס לנעלי נותן המתנה גם לעניין "תקופת הבעלות בנכס" קרי יום הרכישה המקורי – ההיסטורי, בידי המעביר.
אמנם פסה"ד האמור דן בשבח וברציונל שלו, ואולם פרשנות זהה יש ליתן לדעתנו גם בעניין מס רכישה במקרה הפרוק דנן.

אנו מאמינים כי משיבוא מקרה זה לעיון פורמלי בידי רשות המיסים, תשנה זו את דעתה מבלי שהדבר יגיע לערכאות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) ישי חיבה, ממשרדנו.

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה