מבזק מס מספר 746 - 

מיסוי בינלאומי  16.8.2018

שינויים מהותיים בדיני המס בצרפת - 16.8.2018

בסוף שנת 2017 אושר חוק התקציב לשנת 2018 (להלן: "החוק") הכולל רפורמה מקיפה בדיני המס החלים בצרפת על חברות ויחידים.
מרבית מסעיפי החוק נכנסו לתוקף כבר בתחילת השנה, מ- 1 בינואר 2018.
לאור גל העלייה המבורך מצרפת לישראל בעשור האחרון, חשוב לשים לב לשינויים המהותיים המובאים במבזק זה, במיוחד ליחידים אשר עדיין מנהלים עסקים או מחזיקים ברכוש בצרפת.
כמו כן קיימות לחוק השפעות מהותיות לתושבי ישראל המשקיעים במיזמים בצרפת.

מיסוי חברות

הפחתת מס החברות
במסגרת החוק, ועל רקע מגמת הפחתת מס החברות בעולם בכלל ובארה"ב בפרט, הוחלט על הפחתה מהותית בשיעורי מס החברות משיעור של 33.33% ועד ל-25%, שתיכנס לתוקף בהדרגה (בדומה לרפורמה שנתקבלה בישראל): ב- 2019 שיעור מס החברות יהא 31%, ב- 2020 – 28%, ב- 2021 – 26.5% והחל משנת 2022 – 25% בלבד.
צויין כי בשנים 2018 ו- 2019 עסקים בעלי רווח של עד 500,000 אירו ייהנו מהטבה במס חברות, שיעמוד על שיעור של 28%.

הפחתת מס רווחי הון לחברות זרות
המס על רווחי הון של חברות זרות בגין מכירה של החזקה מהותית בחברה צרפתית הינו כיום 45%. שיעור המס יעמוד מעתה בהתאם לשיעור מס החברות המפורט לעיל. מדובר בהפחתה דרמטית.

הוראות נוספות

  • בעקבות פסיקה שניתנה על ידי בית המשפט של האיחוד האירופי, בוטל מס הייסף בשיעור של 3% שהיה מוטל על חברה המחלקת מרווחיה, בנוסף על מס החברות.

  • בוטלה הגבלת ניכוי הוצאות ריבית בחברת אחזקה צרפתית ללא פעילות מהותית (low-substance) הנובעות מרכישת מניות בחברה צרפתית.

מיסוי יחידים

צמצום ניכר בתחולת מס על ההון
(Impot Sur la Fortune – ISF)
כיום חל מס על נכסיו נטו של יחיד תושב צרפת (מעל לסף של כ-1,300,000 אירו), ובכלל זה על מטלטליו, וכן על נכסיו נטו של תושב חוץ הנמצאים בצרפת. החוק במתכונתו בוטל והוחלף במס על שווי נכסי נדל"ן בלבד. בחישוב המס יבואו בחשבון נכסי הנדל"ן של היחיד לרבות מניות בחבר בני אדם שעיקר נכסיו הן זכויות במקרקעין, אך למעט נדל"ן המשמש את היחיד במסגרת פעילותו העסקית.
צריך עיון האם מס זה הינו בר זיכוי בישראל כנגד מס המושת על הכנסות הנובעות מנכסים אלו, שכן אינו מס על הכנסה אלא על הון.

חלופה נוספת למיסוי הכנסה פסיבית
החוק מאפשר מעתה להתחייב במס בגין הכנסות פסיביות ובכלל זה הכנסה הנובעת מדיבידנד, ריבית רווח הון והכנסה מחוזי ביטוח חיים (הסדר נפוץ בצרפת), באחת משתי חלופות: בשיעור קבוע (flat-tax rate) של 30%, שיעור המורכב מ- 12.8% למס הכנסה ו- 17.2% לביטוח הלאומי הצרפתי, או "בשיטה הרגילה" בהתאם למדרגת המס של היחיד (המגיעה למס שולי של 45%).
מובן כי בחירה בשיעור המס הקבוע תועיל בעיקר לבעלי הכנסה גבוהה. ההוראה החדשה תחול גם על תושבים זרים במצבים מסוימים, למשל בחלוקת דיבידנד, כך ששיעור המס לתושב זר בגין הכנסה מהשקעה יעמוד אף הוא על 12.8%.
יודגש שתשלומים לביטוח הלאומי הצרפתי לא יותרו כזיכוי לצורכי מס הכנסה בישראל.

הוראות נוספות

  • העלאת מדרגות המס ליחידים ב- 1%.

  • ביטול הדרגתי של מס רכוש על נכסי נדל"ן למגורים: המס המקומי (בשיעורים משתנים בהתאם לאזורים) כאמור יופחת בהדרגה עד לביטולו בשנת 2020 ואילך, למשקי בית בעלי הכנסה של עד 27,000 אירו ליחיד או 43,000 אירו לזוג. המהלך צפוי לבטל את המס לכ-80% ממשקי הבית בצרפת.

בשולי הדברים נציין כי נשמעו אמירות שטרם גובשו לידי הצעה באשר לביטול מס משמעותי מאוד לתושבי צרפת המהגרים לישראל והוא מס היציאה הצרפתי. ככלל, המס מוטל בגין הרווח הצבור במניות וזכויות בחברות צרפתיות או זרות (או ישות אחרת הכפופה למס חברות או מס דומה) בעת הגירת היחיד מצרפת למדינה שאינה באיחוד האירופאי.
ניתן לדחות את המס אגב הפקדת ערבות מתאימה, המס מבוטל כליל ככל שהמניות לא נמכרות בתוך 15 שנה ממועד ההגירה.

משרדנו עתיר ניסיון בטיפול בלקוחות צרפתיים שמתכננים להשתקע בישראל או שכבר עלו מצרפת וממשיכים לפעול בצרפת. המלצתנו הינה להמשיך ולהתייעץ לאור השינויים המוזכרים במבזק זה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (עו"ד) גדי אלימי, לעו"ד דני פינק ולשאר חברי המחלקה למיסוי בינלאומי, ממשרדנו.

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה