מבזק מס מספר 748 - 

מיסוי בינלאומי  30.8.2018

"העליון תומך בהטלת כפל מס" – הכצעקתה? הבהרות בעניין פס"ד יונו סימול ואחרים - 30.8.2018

השבוע פורסמה כתבה באחד העיתונים הכלכליים הנושאת את הכותרת "משקיעים בנדל"ן בארה"ב? העליון תומך בהטלת כפל מס מהכנסה". בהמשך נאמר כי "בית המשפט העליון הכריע באופן סופי בשאלות הללו, כאשר אישר את עמדת רשות המסים, שלפיה אנשי העסקים הישראלים אינם זכאים לזיכוי בגין המס ששולם בארה"ב".
מתברר שהכתבה יצרה "באז תקשורתי" וגרמה לחששות אצל ישראלים רבים המשקיעים בנדל"ן אמריקאי, לרוב באמצעות ישויות מסוג LLC.

הרקע לדברים:
לאחרונה פורסמה החלטת בית המשפט העליון בבקשה לדיון נוסף בעניין יונו סימול ואחרים (דנ"א 5453-18), זאת לאחר פסיקת ביהמ"ש העליון (ע"א 4030/17) אשר קיבל את הממצאים העובדתיים והמשפטיים בפסק דינה של כב' השופטת ירדנה סרוסי במחוזי (ע"מ 55858-12-15, ראה מבזקינו מספר 679 ו- 680). פסק הדין עוסק בשאלת קיזוז מסים אמריקאים ששולמו בקשר עם הכנסות שהופקו בארה"ב באמצעות ישות מסוג LLC ובסופו נקבע שבנסיבות המקרה אין אפשרות לקזז את המסים הזרים כנגד המס הישראלי.
הסיבה המרכזית לקביעת פסק הדין היא כי מנקודת ראות ישראלית, אין לראות ב- LLC כשותפות (כך היא מסווגת לצורכי מס אמריקאי בד"כ) אלא כחברה רגילה לכל דבר ועניין. האנומליה בין שתי הגישות השונות (של ארה"ב ושל ישראל) למיסוי הכנסות LLC, אשר עשויה בהחלט ליצור מצב של כפל מס, הביאה את רשות המסים בישראל לפרסם עוד בשנת 2004 את חוזר 5/2004 (זיכוי ממס זר לתושב ישראל המחזיק ב- LLC, ולהלן: "חוזר LLC"), המאפשר ל"השקיף" את ה- LLC לצורכי מס גם בישראל, וכך מאפשר, מניה וביה, את זיכוי המס הזר.
ראשית נציין כי פסק הדין העליון אשר הוליד את הכתבה האמורה לא שינה מהותית את הוראות המיסוי הישראליות שחלות בקשר עם השקעות באמצעות LLC (הוראות אשר יושמו על ידי הציבור אף טרם פרסום פסק הדין המחוזי בנושא), ובעיקר פסק הדין לא יוצר מציאות מיסויית חדשה של כפל מס מוחלט בסוג זה של השקעות, ובמילים אחרות- אין חדש תחת השמש:
המדובר במקרה בו ניסה המערער לטעון טענה מתוחכמת אשר תאפשר לו ליהנות משני העולמות- מצד אחד להתמסות בישראל באופן חד שלבי על הכנסות מדיבידנד בשיעור של 30% ומנגד לקבל כזיכוי את המס ששולם בארה"ב על הכנסות של ה- LLC, כך שבסופו של יום יוכל להתמסות במס אפקטיבי כולל (בישראל ובחו"ל) של כ- 30% על הכנסות עסקיות, שברגיל כידוע, אמורות להתמסות בשיעור המס השולי החל על נישום (עד 50%). למעשה היחיד ביקש ליישם לגביו מנגנון של זיכוי עקיף בעת חלוקת דיבידנד, מנגנון הקיים בחוק רק ביחס לחברה ישראלית.

אפשרויות המיסוי:
עקרונות המיסוי האמריקאי ביחס ל- LLC בשילוב עקרונות המיסוי בישראל, לרבות הוראות חוזר LLC מאפשרות (עדיין) ליישם שלושה מסלולים עיקריים:
מסלול א: ה- LLC ייחשב לשקוף לצורכי מס גם בארה"ב וגם בישראל (באמצעות יישום חוזר LLC)- במקרה כזה ניתן יהיה לקבל את הזיכוי מהמס האמריקאי כנגד ההכנסה המיוחסת ליחיד מאותה LLC על בסיס של שקיפות לצורכי מס. עפ"י חוזר LLC, השקפה כאמור בישראל אפשרית רק אם ה- LLC שקוף גם לצורכי מס בארה"ב (בד"כ זה המצב). במקרה כאמור, ככלל, חלוקות שתבוצענה על ידי ה- LLC לבעל המניות (מתוך אותן הכנסות שמוסו על ידו באופן שוטף לאחר אותה השקפה שיושמה), לא ימוסו בשנית בישראל כדיבידנד. התנאי להחלת חוזר LLC הוא בקשה אקטיבית שנדרש להגישה כבר עם הדוח הראשון המוגש לאחר ההשקעה באותה LLC.
מסלול ב: ה- LLC ייחשב לשקוף לצורכי מס בארה"ב ואטום לצורכי מס בישראל- זה המקרה בו עסק פס"ד יונו סימול ובו נקבע שהמס האמריקאי לא ינתן כזיכוי כנגד המס הישראלי מאחר שמדובר בסלי הכנסה שונים. מקרה זה עשוי להיות רלוונטי במקרה בו המס החל בארה"ב נמוך (בד"כ כשההכנסה אינה גבוהה).
מסלול ג: ה- LLC ייחשב לאטום לצורכי מס גם בארה"ב וגם בישראל. במסלול זה המיסוי יהיה כשל כל חברה זרה רגילה המחלקת דיבידנד ליחיד ישראלי
(תשלום מס חברות על ידי ה- LLC בארה"ב ותשלום מס על דיבידנד, בארה"ב ובישראל, בעת חלוקת רווחים).
בלי קשר להבנה הבסיסית של מסלולי המיסוי, נציין שהשקעה באמצעות LLC, אותה מבקש הנישום הישראלי להשקיף לצורכי מס בישראל, טומנת בחובה חשיפות מס במקרים אחרים, למשל במקרים של חלוקות שלא מתוך הכנסה ששולם עליה מס בארה"ב, או במקרה בו הנישום מבקש ליהנות מהפסד שנוצר מהפעילות בארה"ב (אותו לא ניתן לייחס לנישום בישראל גם אם ביקש להשקיף את ה- LLC, עפ"י עמדת רשות המסים). לצורך כך, אנו ממליצים לעתים קרובות ללקוחותינו לבצע את השקעותיהם דווקא באמצעות שותפויות מוגבלות (Limited Partnerships), המאפשרות השקפה מלאה בישראל ללא המגבלות הקבועות בחוזר LLC ובעמדות רשויות המס שפורסמו
כמו כן, נשוב ונדגיש כי תיתכן השקפה מלאה גם ביחס ל- LLC (ללא המגבלות בדבר ייחוס הפסדים וכו'), באמצעות סיווגה כחברה משפחתית או כחברה בית לצורכי מס בישראל, בתנאים המתאימים, לרבות לעניין מועד הבחירה בסיווג חברה כאמור, כאשר על פי הדין הקיים היום – בחירה רטרואקטיבית אינה מתאפשרת (ראה מבזקנו מספר 723).
בכל מקרה, לפני כל השקעה, מומלץ לקבל ייעוץ מקצועי על מנת לוודא את השלכות המס הפוטנציאליות ולבחור במתווה ההשקעה הנכון ביותר, כשלכל משקיע יש צרכים אחרים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) אייל סנדו, ולשאר חברי המחלקה למיסוי בינלאומי, ממשרדנו.

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה