מבזק מס מספר 758 - 

מיסוי ישראלי  22.11.2018

חוק עידוד – צו לעידוד השקעות הון ב"מפעל טכנולוגי מועדף" - 22.11.2018

ביום 29/12/2016 אושר בכנסת, חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית, לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז-2016, הכולל, בין היתר, את תיקון 73 לחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: התיקון או החוק, בהתאמה) (לעניין זה ראה מבזקינו מס' 710 ו – 672).

תחולת התיקון מיום 1.1.2017. ביום 5.11.2017 פורסם חוזר מ"ה בעניין יישום הוראות תיקון 73 לחוק עידוד השקעות הון (להלן: החוזר). לאחרונה, ביום 6.11.2018, פורסם צו לעידוד השקעות הון (ניכוי הכנסות המועברות לאחר במפעל טכנולוגי), התשע"ט-2018 (להלן: "הצו") העוסק בהגדרת הכנסות החברה.
כידוע, במסגרת התיקון הורחבה קשת סוגי ההכנסות הזכאיות להטבות במפעל טכנולוגי מועדף, ובסעיף 4.1.6 (2) בחוזר נקבע כי "…גם במקרים בהם הכנסותיה של החברה בעלת המפעל הטכנולוגי מקורן במתן שירותים שבמהותם מבוססי תוכנה אשר מפותחת במפעל הטכנולוגי, וגם במקרה בו לא מוענק כל רישיון אלא ניתנת גישה לתוכנה באמצעות מחשוב ענן על גבי האינטרנט, יראו בכך הכנסה טכנולוגית".

לדוגמא: פרסום באינטרנט, פיננסים, שרותי בניית אתרים ושירות לאחסון ושיתוף מידע. הכנסה ממתן שירותים כגון אלו תחשב כ"הכנסה טכנולוגית" בתנאי שהיא במהותה אכן נובעת מהתוכנה עצמה והכל תחת תנאי הסף שבתיקון ובהנחה שמדובר בחברת פיתוח תוכנה ולא חברת שירותים.

אחד התנאים לקיומו של "מפעל טכנולוגי מועדף" כמשמעותו בסעיף 51כד לחוק הינו כי ההוצאות המסווגות כהוצאות מחקר ופיתוח לפי כללי החשבונאות המקובלים של המפעל, בשלוש השנים שקדמו לשנת המס, היו בשיעור של 7% לפחות בממוצע לשנה מסך הכנסות החברה בעלת המפעל (להלן: תנאי ממוצע המו"פ).
במקרים מסוימים, הכנסות החברה בעלת המפעל כוללות למשל, הכנסה מפרסום באינטרנט באמצעות התוכנה כחלק מהסכם התקשרות בין לקוח החברה לבין ספק החברה בעל שטח פרסום באינטרנט שמקבל שירותים באמצעות התוכנה. מצב זה "מנפח" את הכנסות החברה, דבר העשוי להביא לאי עמידה בתנאי ממוצע המו"פ ולמנוע את ההטבות להן זכאית החברה.

שר האוצר שהוסמך במסגרת התיקון להוסיף או להחריג סוגי הכנסות מהגדרת "הכנסה טכנולוגית" לעניין העמידה בתנאי ממוצע המו"פ, השתמש בסמכותו ופרסם צו זה.
הצו מאפשר לנכות מהכנסות החברה (לעניין החישוב האמור) הכנסה הנובעת משירותי פרסום המבוססים על התוכנה המועברת מהלקוח לספק על בסיס הסכמי התקשרות למתן שרותי פרסום. הצו למעשה מקל על החברה ומנטרל את "ניפוח" הכנסות החברה הנגרם כתוצאה משרות נלווה שהיא נותנת ללקוח שלה באמצעות ספק המשתמש בתוכנה שלה. יש לשים לב כי הצו מנטרל את הכנסות החברה לעניין בחינת התנאי בלבד.

להלן דוגמא מספרית להמחשת הדבר לשנת 2017 (סה"כ 3 שנים אחרונות 2014-2016):
הכנסות החברה 1 מיליון ₪ לרבות הכנסות הנובעות ממתן שירותי פרסום מבוססי תוכנה המועברות מהלקוח לספק דרך החברה בסך של 200 אלף ₪. הוצאות מו"פ 60,000 ₪.
אי התקיימות התנאי לפני החלת הצו: 60,000/1,000,000=6%<7% התקיימות התנאי לאחר החלת הצו: 60,000/800,000=7.5%>7%
תחולתו של הצו נקבעה רטרואקטיבית מיום תחולת תיקון 73, היינו מיום 1.1.2017.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אייל כרמי ורו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא, ממשרדנו.

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה