מבזק מס מספר 758 - 

מיסוי מקרקעין  22.11.2018

לא ניתן לפתוח לפי סעיף 85, שומה בהסכם 4 שנים לאחר שנחתמה - 22.11.2018

סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין הינו המקבילה של סעיף 147 לפקודת מס הכנסה ומאפשר פתיחת שומות במקרים קיצוניים מסוימים שקרו.
וזו לשונו של סעיף 85:
(א) המנהל רשאי, בין ביזמתו ובין לפי דרישת מי ששילם מס, לתקן שומה שנעשתה לפי סעיף 78(ב) או (ג) או לפי סעיף 82, תוך ארבע שנים מיום שאושרה כשומה עצמית או מיום שנקבעה שומה לפי מיטב השפיטה, לפי העניין, בכל אחד מהמקרים האלה:
(1) נתגלו עובדות חדשות העשויות, לבדן או ביחד עם החומר שהיה בידי המנהל, בעת עשיית השומה, לחייב במס או לשנות את סכום המס;
(2) המוכר מסר הצהרה בלתי נכונה שהיה בה כדי לשנות את סכום המס או למנוע תשלום מס;
(3) נתגלתה טעות בשומה.
(ההדגשים אינם במקור)
ה"ידיעה" הרווחת היא כי תיקון שומה בהתקיים אחד התנאים המפורטים לעייל, אפשרי בתוך 4 שנים מיום שיצאה השומה. ואולם עיון מדוקדק מראה כי הדבר אינו מדויק:
הסעיף מאפשר פתיחת שומה בתוך 4 שנים, רק לגבי שומות שנעשו לפי סעיף 78(ב) – בעניין מס שבח – מתן אישורו של המנהל לשומה עצמית שהוגשה, שומת מיטב השפיטה, תיקון טכני של שומה;
לפי סעיף 87(ג) – בעניין מס רכישה -כנ"ל;
לפי סעיף 82 – שומת מיטב שפיטה בעניין שבח או רכישה, בהעדר הצהרה.
קרי – הסכם שומות ככל שנעשה בין נישום לבין מנהל מסמ"ק אשר הושג בעקבות התדיינויות שונות ביניהם, לרבות ניהול דיונים בהשגה וארכות, לא ניתן לפותחו בחלוף 4 שנים מיום חתימת הסכם השומה, ולעיתים לא ניתן כלל לבצע פתיחה השומה המוסכמת זאת לאור הדיוק בלשון הסעיף כי מניין 4 השנים ימנה מיום שהוצאו השומות לפי הסעיפים דלעיל, ולא מיום חתימת הסכם השומות. יצוין כי שימוש בסעיף הכללי בחוק המתייחס להארכת מועד – סעיף 107, לצורך הארכת מועד לסעיף 85 מעבר לאותן 4 שנים הנקובות בו – הינו סוגיה גדולה ומוכרת, וטרם נאמרה בה המילה האחרונה בבתי המשפט. (ראה לעניין זה מבזקי מס 700,686,685,345 ועוד).

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) ישי חיבה, ממשרדנו.

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה