מבזק מס מספר 759 - 

מיסוי בינלאומי  28.11.2018

רשות המסים מבהירה עמדתה בנושא מחירי העברה בפעילויות - 28.11.2018

לאחרונה פרסמה רשות המיסים שני חוזרים בנושא מחירי העברה, חוזר 11/2018 וחוזר 12/2018.
חוזר 11/2018 עוסק בקביעת שיטת מחירי העברה המתאימה לפעילות הקשורה להפצה, שיווק ומכירות של קבוצה רב לאומית בישראל. מטרת החוזר היא לפרט את אופן זיהוי וניתוח הפעילות ושיטת מחירי העברה המתאימה ביותר לקביעת חלקה של נציגות בישראל מתוך פעילות עסקית של קבוצה רב לאומית.
מספר דגשים העולים מהחוזר:

 1. החוזר מציין את הגורמים אותם יש לנתח על מנת להגיע לשיטת מחירי העברה המתאימה ביותר ומתמקד בשלושה גורמים מרכזיים: פונקציות, נכסים וסיכונים (FAR)

 2. כאשר מדובר בישות המבצעת פעילות מכירות ולישות אין נכסים בלתי מוחשיים שיווקיים משמעותיים, שיטת מחירי העברה המתאימה, לגישת החוזר, תהיה שיטת "שיעור הרווחיות" ומדד רווחיות המבוסס על המכירות בשוק עליו אחראית הישות המקומית . כאשר מדובר בפעילויות של שיווק ופרסום, השיטה המתאימה תהיה שיטת "שיעור הרווחיות" ומדד רווחיות המבוסס על מרכיב העלויות הכרוכות בפעילות עצמה.

 3. שיטת חלוקת הרווח אינה השיטה המועדפת בהתאם לחוזר והחוזר מציג את החסרונות ביישום שיטה זו, כגון: מחסור במידע, אחידות הדיווח וקושי בכימות התרומה היחסית.

  חוזר 12/2018 מציג את עמדת רשות המיסים במספר סוגי עסקאות ונותן הקלות בדרישות התיעוד והדיווח בדרך של מסלול ירוק.

  מספר דגשים העולים מהחוזר:

  • החוזר מציג את שיעורי הרווחיות המקובלים על הרשות, אשר בחירה בהם תקל על אופן התיעוד ודרישות הדיווח. במידה וישות תבחר שלא לפעול בהתאם לשיעורי הרווחיות המקובלים יהיה עליה לערוך עבודת מחירי העברה מלאה, על-מנת לתמוך בשיטה בה היא בחרה.

  • החוזר נותן וודאות לגבי שלושה סוגים של שירותים:

  שירותים המוסיפים ערך נמוך – שירותי IT, שירותים משפטיים או שירותי משאבי אנוש כדוגמה- החוזר מתייחס להנחיות ה- OECD וקובע כי Cost +5% הינו שיעור הרווחיות הנותן וודאות.

  שירותי שיווק – ככל ששירותים אלו אינם כרוכים בלקיחת סיכון מהותי מצד נותן השירות, קובע החוזר כי שיעורי Cost + 10-12% תביא את הישות ל-"נמל מבטחים".

  שירותי הפצה – ככל ששירותים אלו אינם כרוכים בלקיחת סיכון מהותי מצד נותן השירות, קובע החוזר כי שיעורי  3-4%  מהמכירות יביאו את הישות ל-"נמל מבטחים".

חשוב להדגיש כי אותן חברות אשר ידווחו בהתאם לשיעור הרווחיות בחוזר, לא יהיו פטורות מניתוח מפורט של FAR ומדרישות תיעוד כמפורט בתקנות סעיף 85א. ההקלה היחידה המשמעותית היא פטור מהכנת עבודת מחירי העברה מלאה.

לסיכום, על חברות רב לאומיות להעריך את עסקאותיהן הבינלאומיות ולבחון האם תיעוד התמחור הנוכחי תואם את עמדת רשות המיסים. בנוסף, על אותן קבוצות לבחון האם שיטות התמחור ושיעורי הרווחיות "המקובלים" על רשות המסים יכולים להתאים גם כאשר הפעילות הנדונה מתבצעת על ידי ישויות זרות עבור ישויות ישראליות.

פרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלום ולשאר חברי המחלקה למיסוי בינלאומי, ממשרדנו.

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה