מבזק מס מספר 762 - 

מיסוי ישראלי  20.12.2018

יתרות חובה – זוהי קריאה אחרונה להעברות דירות מגורים בפטור ממס - 20.12.2018

עדיין מחזיק בדירת מגורים באמצעות חברה? זוהי קריאה אחרונה להעברת הדירה לפרטי ללא מס שבח ומס רכישה.

ביום 29/12/2016 פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018, התשע"ז- 2016 – (תיקון 253 לפקודה – להלן: ("התיקון") במסגרתו הוסף סעיף 3(ט1) לפקודה, העוסק, בין היתר, במיסוי בעל מניות מהותי בחברה, בגין משיכת כספים מחברה ו/או שימוש אישי שלו או של קרובו בנכס של החברה.

שימוש בדירת מגורים של החברה כדיבידנד בידי בעל המניות: במסגרת התיקון נקבע כי במידה ובעל המניות או קרובו מתגוררים בדירה בבעלות החברה הרי שיש לראות בדירה כדיבידנד בידי בעל המניות ללא קשר עם העובדה ששולם שכר דירה ראוי.
במסגרת התיקון חוקקה הוראת מעבר שמסתיימת ביום 31/12/2018 לפיה ניתן יהיה להעביר דירת המגורים ליחיד בעל המניות ללא חיוב במס שבח ומס רכישה.
במבזקנו מספר 677 פורטו החלופות העומדות בפני יחיד בעל מניות מהותי, שהחברה העמידה לשימושו או לשימוש קרובו דירה.
בעלי מניות רבים השתמשו בהקלה הקיימת בהוראת המעבר ואכן העבירו הדירות אליהם למישור הפרטי ללא חיוב במיסים כלדעיל.
ובכך למעשה, חולצו מתחולת סעיף 3(ט1) – שמשמעותו מיסוי מלוא ערך הדירה שנרכשה כדיבידנד/שכר/הכנסה מעסק בידי היחיד, בהתאם לעודפי החברה ופעילות היחיד בחברה.
ולכן, נאמר בהאי לישנא, אל יקלו ראש בעלי המניות הניצבים בפני הדילמה לעיל, ביום התפוגה של ההקלה 31/12/2018. מי שימשיך להתגורר בדירה מבלי להיערך בהתאם צפוי לשלם בסופו של יום מיסים משמעותיים הרבה יותר.
במסגרת זו לפני מספר ימים פורסמה החלטת מיסוי בהסכם (4401/18) בעניין העברת דירה בבנייה לבעל מניות מהותי ההחלטה האמורה המצביעה על הלך רוח של הגמשה בפרשנות מצד הרשויות לתנאים הקבועים בפקודה.

עובדות:
החברה רכשה בשנת 2016 דירה בבניין מגורים אשר טרם הסתיימה בנייתה, ואין צפי לסיימה עד ליום 31/12/2018 אולם צפויה להסתיים בשנת 2019. על פי הצהרת בעל המניות הלה עתיד להתגורר בדירה עם משפחתו.

ההחלטה ותנאיה
הואיל והדירה נרכשה טרם כניסת הוראות הפקודה לתוקף והואיל והדירה מיועדת למגורי בעל המניות, אושר כי הוראות המעבר יחולו על הדירה בהתקיים כל התנאים הבאים:

  • סיום הבניה עד חמש שנים ממועד קנייתה.

  • בעל המניות (ולא צד ג') יעבור לדור בדירה עם סיום בנייתה לתקופה של 5 שנים לפחות.

למשרדנו ניסיון רב בליווי תהליכי ההעברה של דירות ליחידים ומומלץ לפני תום תקופת ההטבה לבחון אפשרויות יישום ההקלה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (משפטנית) ענבל שני ולרו"ח (משפטן) ישי כהן, ממשרדנו.

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה