מבזק מס מספר 762 - 

מיסוי בינלאומי  20.12.2018

סוף השנה הקריפטוגראפית - 20.12.2018

לאחרונה, יחידים רבים אשר השקיעו במטבעות קריפטוגראפיים, במהלך השנתיים האחרונות בעיקר, קיבלנו מכתבים מרשות המיסים. בחלקם מודיעה הרשות על פתיחת תיק, ובחלקם האחר מודיעה הרשות כי ידוע לה שהנישום ביצע עסקאות במטבעות קריפטו ונדרשת הגשת דוחות ודיווח על העסקאות בהתאם.

הליך גילוי מרצון:
כבר נציין, כי לגבי מי שטרם קיבל מכתבים כאמור וקיימת לו פעילות מהשקעה בקריפטו, ובמיוחד כזו שהחלה לפני שנת המס 2017, ניתן במקרה הצורך לשקול הגשת פנייה אנונימית לגילוי מרצון. הפניות האנונימיות מתאפשרות עד לסוף שנת 2018 (ראה מבזקנו מספר 753), קרי – נותרו ימים ספורים להגשת הפניות. כידוע, לגבי פנייה שהוגשה במסלול האנונימי עד לתום 2018, ניתן יהיה לנהל את ההליך בגינה באופן אנונימי גם בתוך שנת המס 2019 ולאחריה.

הערכות מס קריפטו לקראת תום 2018:
מומלץ למשקיעי קריפטו לבחון את תוצאות פעולותיהם העדכניות (עד היום) ולברר האם קיימים רווחים לצורכי מס בשנת המס הנובעים ממימושי מטבעות. מצאנו, כי קיימים לקוחות רבים אשר ביצעו פעולות רבות בשנה הנוכחית והניבו רווחים נאים, כאשר במהלך החודשים האחרונים ירד ערכם של כלל המטבעות באופן ניכר. לאור ירידת השערים של כלל שוק הקריפטו, משקיעים רבים דיללו את פעילותם ו"יושבים על הגדר" בהמתנה לעליית שערים נוספת. יחד עם זאת חשוב לזכור – ירידת שווי המטבעות שבבעלות הנישום אינה מהווה, לכשעצמה, הפסד הון המותר בקיזוז. להיפך, קיימים משקיעים רבים אשר שוויו של תיק המטבעות שבבעלותם התרסק, ועדיין קיימים להם רווחים לצורכי מס בשנת המס 2018. לפיכך – מומלץ לבצע כבר עכשיו פעולות של מכירת מטבעות עם ירידת ערך צבורה, אשר תביא לגיבוש ההפסדים גם לצורכי מס, הפסדים אשר יקזזו רווחים שנוצרו בחלקה הראשון של השנה.
יש להדגיש, כי הפסדים שנוצרו בשנת 2018 אינם יכולים לקזז רווחים שנוצרו בשנת 2017, גם אם במצטבר קיים הפסד למשקיע. וקיימים מקרים בהם שווי התיק הקיים היום בידי המשקיע נמוך מחבות המס הפוטנציאלית שנצברה לו בשנה הקודמת.

שאלת הסיווג- "נכס" או "מטבע":
חלק מלקוחותינו סבורים כי "החוק" קובע שמטבע קריפטו נחשב כ"נכס" ויש לשלם לגבי מס רווחי הון. נדגיש כי אין מדובר בחוק אלא בעמדה פורמאלית של רשות המיסים. טרם הוכרעה בפסק דין סוגיה זו, וידוע לנו כי מתנהלים תיקים בביהמ"ש בדיוק בנושא זה. לפיכך, עדיין קיים בסיס משפטי לטענה לפיה מדובר ב"מטבע" ולפיכך הרווח ממכירתו פטור ממס בידי יחיד, בדיוק כמו רווח מפדיון פיקדון דולרי הנובע מעליית השער (ראה מבזקנו מספר 715).
שאלה נוספת, שלדעתנו תתברר בביהמ"ש (ככל שייקבע כי אכן מדובר ב"נכס") הינה- האם החלפת מטבע קריפטו אחד באחר מהווה אירוע מס? ייתכן, כי לגבי חלק ממטבעות הקריפטו העיקריים לא ראוי ליישם לגביהם את העמדה האמורה. ובאופן כללי, קיימים נימוקים נוספים שבגינם ניתן לטעון כי חילופי מטבעות בתוך פלטפורמה, מבלי "שהונזלו" אינם אמורים לייצר חבות במס.
למשרדנו התמחות מיוחדת וניסיון רב בתחום הגילוי מרצון והסדרי מס בתחום הקריפטו, ונשמח לסייע במקרים המתאימים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (עו"ד) חגי אלמקייס ולרו"ח (משפטן) אייל סנדו, ממשרדנו.

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי והישראלי

מומחה בתחום הביטוח הלאומי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה