מבזק מס מספר 769 - 

מיסוי ישראלי  7.2.2019

עידוד רישום חברות מו"פ למסחר בבורסה בישראל – הטבות למשקיעים ולבעלי שליטה בהן – יש להזדרז… - 7.2.2019

ביום 31/12/2018 פרסמה רשות המיסים חוזר מס הכנסה מס' 21/2018 בנושא: הקלות בתחום המיסוי להשקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח (להלן- "החוזר").
החוזר עוסק בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 220 והוראת השעה), התשע"ו – 2016 ("הוראת השעה"), שכלל שורה של הוראות, שתכליתן עידוד חברות מו"פ לגייס הון באמצעות הבורסה בישראל. התיקון התקבל בעקבות המלצות ועדה, שהוקמה ע"י רשות ניירות ערך, במטרה לבחון את הסיבות לכך שחברות היי-טק אינן מבצעות הנפקות ראשונות לציבור באמצעות הבורסה באופן שהיה מצופה לאור חלקן בפעילות המשקית.
תיקון זה מתייחס לשני תחומים עיקריים:

 • קידום הקמת "קרנות טכנולוגיה עלית". קרנות אלו הוסדרו כקרן נאמנות סגורה שיחידותיה נרשמות למסחר בבורסה. קרנות אלו יחויבו לרכוש מניות של חברות מו"פ ישראליות (גם שאינן נסחרות) בשיעור שנקבע. במקביל, תוקן סעיף 9(2) לפקודה והוסף סעיף (4) להגדרת "שליטה" המרחיב את האפשרויות של קופות הגמל להשקיע בקרנות אלו (עד 75% במקום 50%), מבלי לפגוע בפטור על דיבידנד, ריבית והפרשי הצמדה, לו הן זכאיות, כל עוד אין ההכנסה באה מעסק בשליטתן.

 • עידוד חברות מחקר ופיתוח גדולות יחסית, הנמצאות בשלבים מתקדמים של התפתחותן, להירשם למסחר בבורסה, באמצעות חקיקת הוראת השעה, שתחול על חברות מו"פ שירשמו למסחר לראשונה בבורסה בישראל, מיום 1/7/2016 עד ליום 30/6/2019 ("התקופה הקובעת"), זאת בשני מישורים: עידוד המשקיעים ועידוד בעלי השליטה בחברות כאמור.

  לעידוד המשקיעים הוסף לפקודה סעיף 92א, כהוראת שעה לתקופה 1/7/2016 עד 30/6/2022.

  הסעיף מכיר בסכום "ההשקעה המזכה" שישקיע המשקיע בחברת מחקר ופיתוח, במסגרת הנפקה לראשונה בבורסה בישראל, כנגד הקצאת מניות למשקיע, עד לסך השקעה של 5 מיליון ₪, כהפסד הון לקיזוז.

  הפסד ההון יוכר לקיזוז למשקיע בשנת המס בה בוצעה ההשקעה או עד תום 3 שנים החל מהשנה בה שולמה ההשקעה במזומן לחברת המו"פ (ראו הגדרת "תקופת ההטבה"), וזאת עד תום תקופת ההטבה! בכפוף ל- 2 תנאים:

 • סכום ההשקעה שולם לחברת המו"פ במסגרת ההנפקה לציבור, במהלך התקופה הקובעת.

 • הימנעות/ הפחתת מס אינן המטרות העיקריות של ההשקעה.

  בהתאם לסעיף 92א(ד) לפקודה, סכום ההשקעה שקוזז כהפסד הון לא יותר כעלות בעת מימוש ההשקעה. סכום הפסד הון שלא קוזז, יותר כעלות בעת מימוש ההשקעה.

  יודגש, כי מגבלת סכום ההשקעה המירבי הזכאי להטבות (קרי, 5 מיליון ₪) יחול על כלל השקעות המשקיע וקרובו, באותה חברת מו"פ.

"חברת מחקר ופיתוח" הוגדרה כ:

 • חברה שהתאגדה בישראל והשליטה על עסקיה וניהולם בישראל.

 • הונפקה (ע"פ החוזר- חברת המו"פ עצמה!! ולא חברת האם שלה) לראשונה לציבור, בבורסה בישראל, במהלך התקופה הקובעת (1/7/2016 עד 30/6/2019).

 • הוגדרה כחברת מחקר ופיתוח ע"פ תקנון הבורסה.

 • שווי השוק שלה בין 200 מיליון ₪ עד 1 מיליארד ₪.

 • התקבל אישור של הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית כי במהלך התקופה הקובעת 70% לפחות מהוצאותיה באותה שנה הוצאו, במישרין או בעקיפין, בקשר למוצר המבוסס על מו"פ שבוצעו בחברה (להלן- "תנאי ה- 70%").

  סעיף 92א(ו) קובע סנקציה חמורה על חברת המו"פ (ולא על המשקיע !!!), כי במידה והרשות הלאומית לחדשנות תקבע כי לא עמדה בתנאי ה- 70% – היא תהיה חייבת במס בשיעור הקבוע בסעיף 125ב(2) (30%) על מלוא סכום ההשקעות המטיבות שהושקעו בה בתוספת ה"ה וריבית.

  יש לשם לב, כי הטבות אלו מובדלות מההטבות למשקיעים בחברות עתירות מו"פ – "חברת מטרה" ו"חברה מתחילה", ע"פ חוק האנג'לים (ראו לעניין זה מבזק 686 מיום 11/5/2017) באפשרויות הקיזוז, בכך שסכום ההשקעה בחברת מטרה או חברה מתחילה מותר בניכוי שוטף מכל מקור הכנסתו של המשקיע ולא כהפסד הון בלבד, המוגבל כידוע באפשרויות קיזוזו.

לעידוד בעלי השליטה העובדים בחברות הטכנולוגיה ועל מנת לתמרץ אותם לרשום למסחר בבורסה בישראל את חברות המו"פ בשליטתם כאמור לעיל נקבע כצעד חריג, לתקופה הקובעת, כי יחולו הטבות סעיף 102 לפקודה בתקופה 1/7/2016 עד 30/6/2019, על עובדים וגם על בעלי שליטה העובדים בחברות מחקר ופיתוח כהגדרתן בסעיף 92א, לגבי אופציות / מניות אשר יוענקו להם בקשר עם יחסי עובד ומעביד. לעניין זה נדגיש, כי אין קביעה בחוק כי האופציות/ מניות יוקצו לבעל השליטה בהנפקה בלבד אלא גם על הקצאות כאמור לפני כן.
לא למותר לציין כי החוזר מתפרסם כחצי שנה לפני סיום תקופת ההטבות. בהתייחס להארכת תוקף חוק האנג'לים, למורכבות הליך הנפקת חברות מחקר ופיתוח, ולכך שהמדינה מעוניינת לעודד קידום חברות מו"פ ואף גיוסי הון להן בבורסה, יתכן ופרסום החוזר מרמז על הכוונה להאריך את תוקף הוראת השעה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח רונית בר ולרו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא, ממשרדנו.

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה