מבזק מס מספר 780 - 

ביטוח לאומי  2.5.2019

אם עבדתם בחו"ל בגיל פרישה – אולי מגיעה לכם תוספת לקצבת אזרח ותיק - 2.5.2019

מבוטחים תושבי ישראל, שעבדו בחברות זרות בחו"ל בגיל פרישה, זכאים לעיתים לקבל קצבת אזרח ותיק מוגדלת, כאשר תקופות העבודה בחו"ל מובאות בחשבון בחישוב זכאות ל"תוספת דחיית קצבה".

רקע חוקי
גיל פרישה וגיל זכאות לקצבת אזרח ותיק (בחודש מאי 2019)
גיל פרישה באישה- 62, בגבר- 67.
החל מגיל פרישה יכול מבוטח לקבל קצבת אזרח ותיק אם הוא עונה על התנאים המזכים בקצבה
והכנסותיו אינן עולות על סכום שנקבע.
הגיל שממנו אין מבחן הכנסות הוא גיל הזכאות- לגברים 70 ולנשים בהתאם לחודש הלידה. לילידות מאי 1950 ואילך, גיל הזכאות הוא 70.
במבחן ההכנסות לזכאות לקצבת אזרח ותיק בגיל פרישה יש להביא בחשבון הכנסות אקטיביות (מעבודה או מעסק או ממשלח יד) והכנסות פסיביות (למעט מפנסיה).
הכנסה מרבית מותרת לקצבת אזרח ותיק מלאה, בגיל פרישה (בחודש מאי 2019)
להלן דוגמאות לחישוב הכנסה מרבית מותרת ליחיד וליחיד עם תלוי:

 • ההכנסה המותרת ליחיד לחודש בגיל פרישה: 57% מהשכר הממוצע במשק = 5,856 ₪ (אקטיבית) בנוסף, מותרת לו הכנסה פסיבית בסכום של 11,712 ₪ .

 • הכנסה מותרת ליחיד עם תלוי בגיל פרישה: 76% מהשכר הממוצע במשק = 7,807 ₪ (אקטיבית). בנוסף, מותרת לו הכנסה פסיבית בסך 15,614 ₪ .

 • בתנאים מסוימים ובעיקר כשיש רק הכנסות פסיביות – המבחן הוא צירוף של שני הסכומים שלעיל. לדוגמה ליחיד: 17,568 ₪ לחודש.

עם זאת, מי שהכנסתו עולה על ההכנסה המרבית, רשאי לתבוע קצבה יחסית וינוכו מהקצבה 60% מהסכום ההכנסה העולה על ההכנסה המרבית.

תוספת דחיית קצבה

 • מבוטח שהגיע לגיל פרישה, והכנסותיו הגבוהות אינן מזכות אותו בקצבה, ויש לו הכנסות אקטיביות, זכאי לקבל תוספת של 5% עבור כל שנה שהקצבה נדחתה בשל הכנסות גבוהות.

 • יצוין, כי מבוטח שהייתה לו הכנסה כאמור במשך תשעה חודשים לפחות מתוך שנה פלונית, יראוהו לעניין תוספת זו, כאילו הייתה לו הכנסה במשך כל השנה.

 • מבוטח שהגיע לגיל פרישה, ויש לו הכנסות אקטיביות וזכאי לקבל קצבה יחסית, רשאי לבחור באחת מ- 2 האפשרויות הבאות:

  1. לקבל קצבת אזרח ותיק יחסית.

  2. לדחות את קבלת הקצבה, ולקבל קצבה עם תוספת בשיעור 5% לכל שנה של דחיית הקצבה, ככל שיש לו הכנסה אקטיבית בגיל הפרישה.

 • מי שהכנסתו מעבודה גבוהה מההכנסה המרבית כאמור, עשוי ליהנות מתוספת דחיית קצבה לכל שנה עד גיל הזכאות. התוספת המרבית לקצבת גבר -15% (3 שנות דחיה) ולאישה – 40% (8 שנות דחיה), תלוי בחודש לידתה.

ונמחיש:
גבר, שצבר לפחות 25 שנות ביטוח, דחה את הקצבה בגיל פרישה בשל הכנסות גבוהות עד גיל הזכאות, והיו לו הכנסות אקטיביות בגיל פרישה, זכאי לתוספת מרבית של כ- 350 ₪ לחודש למשך כל חייו.
אישה במצב דומה, עשויה ליהנות מתוספת חודשית מרבית של כ- 930 ₪ למשך כל חייה.

עבודה בחו"ל
ככלל, תושב ישראל שעובד בחו"ל (כשכיר אצל מעסיק זר, או כעצמאי בתנאים מסוימים), תיחשב הכנסתו לעניין תשלום דמי ביטוח כהכנסה שאינה מעבודה שחייבת בדמי ביטוח כהכנסה פסיבית.

סיווג ההכנסות כאמור כפסיביות הוא רק לעניין חיוב וגביית דמי ביטוח. לפי עמדת המוסד לביטוח לאומי, הדבר אינו משנה את מהות ההכנסות כהכנסות אקטיביות לעניין זכאות לקצבת אזרח ותיק, גם לעניין מבחן ההכנסות וגם לעניין חישוב תוספת דחיית קצבה.
באחרונה נתוודענו למספר מקרים של מבוטחים שבגיל פרישה עבדו בחו"ל אצל מעסיקים זרים, ואף שנדחתה קבלת קצבת אזרח ותיק שלהם עקב מבחן ההכנסות – לא קבלו תוספת 5% לקצבה לכל שנת עבודה בחו"ל, כיוון שהכנסות האלה מחו"ל מסווגות במחשבי המל"ל (לעניין חיוב בדמי ביטוח) כהכנסות פסיביות.

במקרים הללו, משבוצעה פנייה למל"ל והובהרו הדברים, הקצבה הוגדלה, כיאות.

בשולי הדברים
מבוטח שעבד בחו"ל אצל מעסיק מקומי בגיל פרישה, וזכאותו באותה תקופה לקצבה נדחתה בשל הכנסות – מוצע לבחון לגביו זכאות לתוספת דחיית קצבה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה.

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה